Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Samorząd Województwa Pomorskiego

Aktualności

view
Fot. Sławomir Lewandowski

Miliard złotych dla Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski w czwartek, 28 stycznia, uroczyście podpisali porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) z partnerami z województwa pomorskiego.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej każdy region powinien posiadać strategię rozwoju inteligentnych specjalizacji, co jest warunkiem uruchomienia środków na badania, rozwój i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Region powinien skoncentrować wysiłki i zasoby na wyselekcjonowanej i ograniczonej liczbie priorytetów (specjalizacji gospodarczych) o istotnym potencjale innowacyjnym, w których posiada rzeczywiste kompetencje i zasoby oraz może osiągnąć doskonałość i konkurencyjność w skali globalnej.

Porozumienia zostały podpisane z partnerami czterech obszarów ISP, zidentyfikowanych jako najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia budowania kapitału badawczo-rozwojowego w regionie tj.: ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne, ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie oraz ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

W województwie pomorskim przyjęto oddolny proces definiowania inteligentnych specjalizacji – środowiska biznesowe i naukowe, zorganizowane w partnerstwa i zainteresowane rozwijaniem określonych specjalizacji, zgłaszały konkretne propozycje w ramach konkursu, a następnie władze regionalne wybrały te o największym potencjale rozwojowym. W bezpośrednią współpracę z partnerami włączone zostały podmioty kluczowe do budowania współpracy pomiędzy nauką a biznesem. W sumie w proces zaangażowane było ponad 430 podmiotów, m.in. szkoły i uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, gminy i związki gmin, szpitale i organizacje pozarządowe, z czego najliczniejszą grupę stanowiły przedsiębiorstwa – prawie 300 firm. Jest to niezmiernie istotne z uwagi na potrzebę udziału kapitału prywatnego w planowanych przez poszczególne partnerstwa przedsięwzięciach i projektach, ponieważ finansowanie ze źródeł publicznych nie będzie jedynym (ze względu m.in. na wyznaczone progi dofinansowania ze źródeł UE). Udział kapitału prywatnego zagwarantuje nie tylko większą skuteczność i trwałość wdrożonych rozwiązań, ale także uruchomi mechanizmy, które pozwolą na finansowanie rozwoju gospodarczego po 2020 roku, gdy środków strukturalnych nie będzie tak dużo, jak w obecnej perspektywie.

Podpisanie porozumień /For. Sławomir Lewandowski

Szerokie konsultacje, pogłębiona debata, wielostronne partnerstwo oraz uzgadnianie kluczowych dla regionu rozstrzygnięć, stają się powoli swoistym znakiem firmowym Pomorza – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Wierzę, że specjalizacje, które wspólnie wybraliśmy staną się za kilka, kilkanaście lat rzeczywistymi lokomotywami zmieniającymi obraz gospodarczy Pomorza, czyli obszarami działalności gospodarczej generującymi wysokie dochody z tytułu sprzedaży innowacyjnych produktów, usług oraz wiedzy.

Na podstawie porozumień toczą się także rozmowy na temat projektów w zakresie infrastruktury badawczej oraz projektów badawczo-rozwojowych (projekty horyzontalne), istotnych dla rozwoju całej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza, które będą mogły uzyskać preferencje w dostępie do finansowania w ramach RPO WP 2014-2020 lub wsparcie w zakresie ubiegania się o finansowanie na poziomie krajowym. Przedsięwzięcia rozwojowe wpisujące się w obszary ISP będą preferowane przy udzielaniu związanego z nimi wsparcia finansowego w okresie programowania 2014-2020. Szacunkowa wielkość wsparcia to około miliard złotych.

Dalszym etapem stymulowania innowacyjnych pomysłów o wysokim potencjale wdrożeniowym będą Rady Inteligentnych Specjalizacji reprezentujące partnerstwo, powołane przez sygnatariuszy porozumienia i będą składać się z przedstawicieli przedsiębiorstw oraz sektora nauki, jak również instytucji otoczenia biznesu, w tym klastrów. Do kompetencji Rady będzie należało m.in. uchwalanie wniosku o rewizję porozumienia z inicjatywy partnerstwa, w tym przedkładanie województwu wniosku o włączenie do jego treści przedsięwzięć horyzontalnych, nad których przygotowaniem obecnie trwają prace.

Chcemy być regionem, który specjalizuje się w dziedzinach, w których ma najlepsze predyspozycje do rozwoju i konkurowania na arenie międzynarodowej. Musimy się nauczyć łączyć różne nasze zasoby i atuty, aby wytwarzać nowe usługi i nowe produkty –mówił marszałek Mieczysław Struk. – Musimy jeszcze sprawniej odnajdywać niezagospodarowane nisze technologiczne, które  pomorskie przedsiębiorstwa mogłyby we współpracy z uczelniami wypełnić. Na tym przede wszystkim polega innowacyjność.

Informacje poświecone ISP dostępne są na stronie: www.inteligentnespecjalizacje.pomorskie.eu.


Archiwum wiadomości

Z prac zarządu i sejmiku

Ramowy kalendarz prac Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego

Okres od 1 do 7 października 2016 r.

 

SOBOTA, 1 października

12.00 Gdańsk, Bazylika Mariacka

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki na weźmie udział w Gdańskim Dziękczynieniu za  Światowe Dni Młodzieży.

 

NIEDZIELA, 2 października

10.40 Piaśnica

Marszałek Mieczysław Struk weźmie udział w uroczystościach ku czci osób pomordowanych w Lesie Piaśnickim w latach  1939-1940.

16.00 Luzino

Marszałek Mieczysław Struk weźmie udział  w uroczystości odsłonięcia pomnika prof. Gerarda Labudy.

 

PONIEDZIAŁEK, 3 października

10.30 Gdańsk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Wicemarszałek Wiesław Byczkowski weźmie udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017.

13.00 Malbork

Członek zarządu Ryszard Świlski weźmie udział w uroczystym otwarciu drugiej nitki mostu nad Nogatem.

 

WTOREK, 4 października

11.15 Gdańsk, Politechnika Gdańska

Członek Zarządu Paweł Orłowski weźmie udział w uroczystym posiedzeniu Senatu PG z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017.

18.00 Kowale

Członek zarządu Ryszard Świlski weźmie udział w spotkaniu z mieszkańcami Kowal ws. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221.

 

ŚRODA, 5 października

13.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski wezmą udział w uroczystym podpisaniu 11 umów dot. dofinansowania Jednostek Samorządu Terytorialnego – Gmin i Miast Gmin, w zakresie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

14.30 Pruszcz Gdański, Urząd Miasta

Członek zarządu Ryszard Świlski weźmie udział w uroczystym podpisaniu umów pomiędzy ZDW a wykonawcą przebudowy dw nr 226 w Pruszczu Gdańskim.

 

CZWARTEK, 6 października

8.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Posiedzenie Zarządu Województwa Pomorskiego.

 

PIĄTEK, 7 października

13.00 Europejskie Centrum Solidarności

Marszałek Mieczysław Struk weźmie udział w uroczystych obchodach Światowego Dnia Turystyki.

 


Ramowy kalendarz prac Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego

Pod patronatem marszałka

 • Wystartuj w Biegu weselników w Somoninie
  event
  22.10.2016,
 • Fahrenheit zaprasza na Targ Węglowy
  event
  01.10.2016,
 • Podróżnicze opowieści na festiwalu Wanoga
  event
  07.10.2016, 08.10.2016, 09.10.2016,
// ]]>