Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Samorząd Województwa Pomorskiego

Aktualności

view
Fot. Sławomir Lewandowski

Miliard złotych dla Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski w czwartek, 28 stycznia, uroczyście podpisali porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) z partnerami z województwa pomorskiego.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej każdy region powinien posiadać strategię rozwoju inteligentnych specjalizacji, co jest warunkiem uruchomienia środków na badania, rozwój i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Region powinien skoncentrować wysiłki i zasoby na wyselekcjonowanej i ograniczonej liczbie priorytetów (specjalizacji gospodarczych) o istotnym potencjale innowacyjnym, w których posiada rzeczywiste kompetencje i zasoby oraz może osiągnąć doskonałość i konkurencyjność w skali globalnej.

Porozumienia zostały podpisane z partnerami czterech obszarów ISP, zidentyfikowanych jako najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia budowania kapitału badawczo-rozwojowego w regionie tj.: ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne, ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie oraz ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

W województwie pomorskim przyjęto oddolny proces definiowania inteligentnych specjalizacji – środowiska biznesowe i naukowe, zorganizowane w partnerstwa i zainteresowane rozwijaniem określonych specjalizacji, zgłaszały konkretne propozycje w ramach konkursu, a następnie władze regionalne wybrały te o największym potencjale rozwojowym. W bezpośrednią współpracę z partnerami włączone zostały podmioty kluczowe do budowania współpracy pomiędzy nauką a biznesem. W sumie w proces zaangażowane było ponad 430 podmiotów, m.in. szkoły i uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, gminy i związki gmin, szpitale i organizacje pozarządowe, z czego najliczniejszą grupę stanowiły przedsiębiorstwa – prawie 300 firm. Jest to niezmiernie istotne z uwagi na potrzebę udziału kapitału prywatnego w planowanych przez poszczególne partnerstwa przedsięwzięciach i projektach, ponieważ finansowanie ze źródeł publicznych nie będzie jedynym (ze względu m.in. na wyznaczone progi dofinansowania ze źródeł UE). Udział kapitału prywatnego zagwarantuje nie tylko większą skuteczność i trwałość wdrożonych rozwiązań, ale także uruchomi mechanizmy, które pozwolą na finansowanie rozwoju gospodarczego po 2020 roku, gdy środków strukturalnych nie będzie tak dużo, jak w obecnej perspektywie.

Podpisanie porozumień /For. Sławomir Lewandowski

Szerokie konsultacje, pogłębiona debata, wielostronne partnerstwo oraz uzgadnianie kluczowych dla regionu rozstrzygnięć, stają się powoli swoistym znakiem firmowym Pomorza – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Wierzę, że specjalizacje, które wspólnie wybraliśmy staną się za kilka, kilkanaście lat rzeczywistymi lokomotywami zmieniającymi obraz gospodarczy Pomorza, czyli obszarami działalności gospodarczej generującymi wysokie dochody z tytułu sprzedaży innowacyjnych produktów, usług oraz wiedzy.

Na podstawie porozumień toczą się także rozmowy na temat projektów w zakresie infrastruktury badawczej oraz projektów badawczo-rozwojowych (projekty horyzontalne), istotnych dla rozwoju całej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza, które będą mogły uzyskać preferencje w dostępie do finansowania w ramach RPO WP 2014-2020 lub wsparcie w zakresie ubiegania się o finansowanie na poziomie krajowym. Przedsięwzięcia rozwojowe wpisujące się w obszary ISP będą preferowane przy udzielaniu związanego z nimi wsparcia finansowego w okresie programowania 2014-2020. Szacunkowa wielkość wsparcia to około miliard złotych.

Dalszym etapem stymulowania innowacyjnych pomysłów o wysokim potencjale wdrożeniowym będą Rady Inteligentnych Specjalizacji reprezentujące partnerstwo, powołane przez sygnatariuszy porozumienia i będą składać się z przedstawicieli przedsiębiorstw oraz sektora nauki, jak również instytucji otoczenia biznesu, w tym klastrów. Do kompetencji Rady będzie należało m.in. uchwalanie wniosku o rewizję porozumienia z inicjatywy partnerstwa, w tym przedkładanie województwu wniosku o włączenie do jego treści przedsięwzięć horyzontalnych, nad których przygotowaniem obecnie trwają prace.

Chcemy być regionem, który specjalizuje się w dziedzinach, w których ma najlepsze predyspozycje do rozwoju i konkurowania na arenie międzynarodowej. Musimy się nauczyć łączyć różne nasze zasoby i atuty, aby wytwarzać nowe usługi i nowe produkty –mówił marszałek Mieczysław Struk. – Musimy jeszcze sprawniej odnajdywać niezagospodarowane nisze technologiczne, które  pomorskie przedsiębiorstwa mogłyby we współpracy z uczelniami wypełnić. Na tym przede wszystkim polega innowacyjność.

Informacje poświecone ISP dostępne są na stronie: www.inteligentnespecjalizacje.pomorskie.eu.


Archiwum wiadomości

Z prac zarządu i sejmiku

SOBOTA, 25 czerwca

16.00 Władysławowo, OPO Cetniewo

Wicemarszałek Wiesław Byczkowski weźmie udział w XVII edycji Alei Gwiazd Sportu.

19.00 Gdańsk, Opera Bałtycka

Członek zarządu Hanna Zych-Cisoń weźmie udział w spektaklu pt. „Tristan i Izolda", podczas którego wręczy nagrodę honorową w imieniu Marszałka Województwa pani Izadorze Weiss.

 

PONIEDZIAŁEK, 27 czerwca

10.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Członek zarządu Hanna Zych-Cisoń weźmie udział w konferencji pn. Epidemiologia i komunikacja. I warsztaty dla Szpitali. Program EPIKOM.PL.

 

WTOREK, 28 czerwca

12.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wezmą udział w uroczystości podpisania umów w ramach RPO. Przedmiotem projektów jest przeprowadzenie kompleksowej i głębokiej modernizacji energetycznej i termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej. 

 

ŚRODA, 29 czerwca

11.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

XXIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 

CZWARTEK, 30 czerwca

11.00 Gdańsk, Ratusz Głównego Miasta

Marszałek Mieczysław Struk weźmie udział w uroczystości wręczenia Wielkiego Krzyża Zasługi Republiki Federalnej Niemiec prof. Edmundowi Wittbrodtowi.

 

PIĄTEK, 1 lipca

10.00 Tolkmicko

Marszałek Mieczysław Struk będzie uczestniczył w otwarciu 7 regat o Puchar Trzech Marszałków (Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Obwód Kaliningradzki).

 

Ramowy kalendarz prac Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego

Pod patronatem marszałka

 • Relacja z Pucharu Bursztynowego Psa
  event
  22.06.2016,
 • Wojewódzkie Obchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w Pelplinie
  event
  18.06.2016,
 • Do Przerwy 0:1
  event
  18.06.2016,
// ]]>