Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności portalu samorządu województwa pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej portal samorządu województwa pomorskiego.

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk,

tel: +48 58 32 68 555
fax: +48 58 32 68 556
e-mail: info@pomorskie.eu

 • Data publikacji strony internetowej: 1 lipca 2020 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 lipca 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości
• Nie wszystkie artykuły posiadają prawidłową strukturę nagłówków
• Występują problemy z nawigacją

Treści niedostępne

 • Artykuły archiwalne (sprzed lipca 2020) zawierają osadzony kod HTML niezgodny z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono 1 lipca 2020 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji 29 marca 2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz audytu firmy zewnętrznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności – Anna Bizub-Jechna
e-mail: dostepnosc@pomorskie.eu
Telefon: 58 32 68 871
Telefon komórkowy: 571 223 265

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (dalej Urząd) z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Każdy może zażądać od Urzędu udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

W takim żądaniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe,
 • dokładny adres strony internetowej, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Na Twoje żądanie o zapewnienie dostępności odpowiemy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy Cię o tym. Podamy też informację, w jakim terminie możemy rozwiązać problem opisany w Twoim żądaniu. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania Twojego żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie opisanym w żądaniu nie będzie możliwe, zaproponujemy dla Ciebie alternatywny sposób załatwienia sprawy.

Pamiętaj!

Możesz odmówić skorzystania z zaproponowanego sposobu alternatywnego dostępu do strony internetowej/aplikacji mobilnej lub ich elementów.

Jeżeli ocenisz, że nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny byłyby niewłaściwe, masz prawo złożyć na nas skargę.

Skarga na brak dostępności cyfrowej

Skargi na brak dostępności cyfrowej prosimy kierować do organu nadzorującego Urząd, czyli do Marszałka Województwa Pomorskiego

Sposoby kontaktu z Urzędem w celu złożenia skargi:

 • korespondencyjnie – na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;
 • osobiście – w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;
 • pocztą elektroniczną – na adres info@pomorskie.eu;
 • przez system ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP)
 • skargi i wnioski można składać także ustnie – do protokołu, który w czasie spotkania w Urzędzie sporządzi pracownik Departamentu Organizacji.

Jeśli Urząd w ciągu 1 miesiąca nie zareaguje na Twoją skargę na brak zapewnienia dostępności i w wyznaczonym czasie nie poinformują Cię o wyniku rozpatrzenia skargi, możesz złożyć skargę na bezczynność.

Możesz również skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić Rzecznika o podjęcie interwencji w Twojej sprawie.

Zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej

Informowanie Urzędu o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. W takim przypadku możesz skorzystać z takiego samego sposobu kontaktu z Urzędem, jak przy składaniu skargi na dostępność cyfrową.

Tylko osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

W takim wniosku prosimy podać:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe,
 • wskazanie bariery, która utrudnia lub uniemożliwia dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Na wniosek o zapewnienie dostępności odpowiemy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy Cie o tym.

Podamy też informację, w jakim terminie możemy rozwiązać problem opisany we wniosku. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania wniosku.
Zastrzeżenie
W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie  dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, niezwłocznie zawiadomimy Cię o braku możliwości zapewnienia dostępności. W takiej sytuacji zobowiązujemy się zapewnić dostęp alternatywny.

Jeżeli w Twojej ocenie nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny były niewłaściwe, masz prawo złożyć skargę.
Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej
Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia:

 • w którym upłynął odpowiednio termin:
 • 14 dni na zapewnienie dostępności,
 • wskazany w powiadomieniu o przyczynach opóźnienia zapewnienia dostępności;
 • otrzymania zawiadomienia o braku możliwości zapewnienia przez Urząd dostępności w zakresie określonym we wniosku oraz w związku z brakiem działań Urzędu w zakresie zapewnienia dostępu alternatywnego.

Link do strony internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na temat sposobów składania skarg i wniosków.

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Lokalizacja

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego mieści się łącznie w 6 budynkach na terenie dwóch miast: Gdańsk i Słupsk

Gdańsk

 1. Budynek główny:
  • Adres: ul. Okopowa 21/27, kod pocztowy 80-810
  • W tym miejscu swoją siedzibę mają między innymi:
   • Marszałek Województwa Pomorskiego,
   • Zarząd Województwa Pomorskiego,
   • Sejmik Województwa Pomorskiego,
   • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz departamenty merytoryczne;
 1. Pozostałe budynki:
  • Rzeźnicka 58, kod pocztowy 80-810,
  • Augustyńskiego 1, kod pocztowy 80-819,
  • Augustyńskiego 2, kod pocztowy 80-819,
  • Równa 19/21, kod pocztowy 80-067;

Słupsk – Biuro Zamiejscowe przy ul. Jaracza 18a, kod pocztowy 76-200.

Charakterystyka ogólna budynków

Budynek główny oraz lokalizacje przy ul. Augustyńskiego 1 i 2 oraz Rzeźnickiej

Budynki usytuowane są w bliskiej odległości od głównego skrzyżowania ulic Okopowej i Toruńskiej. Bliska lokalizacja wszystkich czterech budynków umożliwia sprawny dojazd z innych części miasta, zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu.

Najbliższe przystanki

 • przystanek SKM – Stacja Gdańsk Śródmieście (około 300 metrów),
 • przystanek autobusowy:
  • Toruńska (około 190 metrów),
  • Muzeum Narodowe (około 150 metrów),
  • Urząd Wojewódzki / Marszałkowski 01 (około 150 metrów).

Dojazd do przystanków liniami

 • Toruńska – liniami:106, 123, 131, 132, 154, 189, 205, 207, 210, 256, 911
 • Przystanek Muzeum Narodowe – liniami: 106,123, 131, 911
 • Urząd Wojewódzki / Marszałkowski 01 – liniami: 123,131

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Parking + miejsca postojowe

Bezpłatne miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, są dostępne w parkingu kubaturowym przy ul. Okopowej 21/27. Dodatkowo dostępne sa miejsca na ulicy, w bezpośredniej bliskości budynków.

Bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku przy ul. Augustyńskiego 1 jest dostępne jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojścia do budynków są pozbawione barier architektonicznych. Wyjątek – wysokie krawężniki przy chodniku przy ul. Rzeźnickiej.

Budynek główny

Wejścia do budynku

 • od ul. Okopowej (wejście główne) – do wejścia prowadzą schody. Przy schodach po obu stronach znajduje się podjazd dla wózków. Poręcze, które prowadzą do budynku są oznakowane napisem „Urząd Marszałkowski” w tekście wypukłym oraz w alfabecie Braille’a. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. Przy wejściu zamontowany jest domofon i przycisk przywołania,
 • od ul. Toruńskiej – dojście prowadzi do pochylni, drzwi otwierane ręcznie. Wewnątrz budynku należy skorzystać z windy (typ: winda przelotowa), która zatrzymuje się na każdym piętrze Urzędu,
 • od ul. Rzeźnickiej – wejście przez furtkę lub bramę otwieraną automatycznie, która prowadzi na parking wewnętrzy Urzędu, częściowo niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami – klatka schodowa bez platformy przyschodowej.

Oznaczenia

 • budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy dwóch wejściach (od ul. Okopowej i od ul. Rzeźnickiej),
 • za przedsionkiem, w holu głównym budynku, po prawej stronie od wejścia głównego, na postumencie jest plan tyflograficzny całego parteru Urzędu,
 • drugi plan parteru budynku jest zamontowany na wprost od klatki schodowej  z wejścia od strony ul. Rzeźnickiej, plan zawieszony jest na ścianie po lewej stronie od drzwi nr 4a, które prowadzą do pomieszczenia Kancelarii Ogólnej,
 • na kondygnacjach 1 do 4 plany tyflograficzne zamontowane są na ścianach  naprzeciwko klatki schodowej prowadzącej od wejścia do budynku od ul. Toruńskiej,
 • w budynku część pomieszczeń, które mają istotne znaczenie dla osób odwiedzających Urząd, jest oznaczona numerem pomieszczenia w alfabecie Braille’a oraz w tekście wypukłym (np. Kancelaria Ogólna, Kancelaria Sejmiku Województwa, pomieszczenia Zarządu Województwa, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej)
 • wszystkie poręcze na klatkach schodowych wyposażone są w napisy z oznaczeniem kierunku poruszania się, na przykład „na 1 piętro”; napisy są w tekście wypukłym oraz w alfabecie Braille’a.

Kancelaria ogólna Urzędu

 • Kancelaria znajduje się w pokoju nr 4a na parterze, w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego budynku,
 • stanowisko obsługi dostosowane jest wyłącznie do obsługi osób w pozycji stojącej – blat na wysokości 120 cm,
 • w Kancelarii jest dostępna przenośna pętla indukcyjna.

Pętle indukcyjna

Pętla indukcyjna stacjonarna jest zamontowana w Sali i. Lecha Bądkowskiego. Na stałe na wyposażeniu Kancelarii Ogólnej jest dostępna przenośna pętla indukcyjna.  Na życzenie osoby zainteresowanej Urząd zapewnia dodatkowo, do każdego pomieszczenia, dostępność 3 innych przenośnych pętli indukcyjnych.

Dostępność sali konferencyjnej im. Lecha Bądkowskiego (Sala Okrągła)

 • wejście dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami tylko od strony wejścia głównego do budynku Urzędu,
 • wejście od strony ul. Rzeźnickiej przez parking wewnętrzy wyłącznie schodami, poręcze oznaczone napisem „Sala L. Bądkowskiego” w tekście wypukłym oraz w alfabecie Braille’a,
 • sala ma układ teatralny, możliwość poruszania się na wózku dotyczy wyłącznie najniższego poziomu, brak progów przy wejściu,
 • sala wyposażona jest w nagłośnie, dwa duże ekrany ścienne oraz w pętlę indukcyjną.

Toalety

Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta główna dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy szatni w pobliżu wejścia głównego do budynku. Na drzwiach do wszystkich toalet są zamontowane tabliczki w tekście wypukłym oraz w alfabecie Braille’a z informacją o rodzaju danej toalety: damska, męska, dostępna.

Komunikacja pozioma w budynku

Korytarze są wolne od przeszkód – aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi zapewniają trasę wolną od przeszkód. Na wyższych kondygnacjach w okolicy szybu windy różnice poziomów korytarzy niwelowane są nieoznaczonymi pochylniami.

Windy

 • pierwsza winda znajduje się w części głównej budynku. W windzie brakuje głosowego komunikatu o numerach pięter;
 • druga winda jest dostępna przy wejściu do budynku od strony ul. Toruńskiej. W tej windzie jest głosowy komunikat o numerach pięter;
 • obie windy są windami przelotowymi. Wszędzie nad przyciskami przywołania umieszczone są tabliczki informacyjne z napisem „Winda” i numerem właściwego piętra w tekście wypukłym oraz w alfabecie Braille’;

Budynki przy ul. Augustyńskiego 1 i 2 oraz Rzeźnickiej

 • wejścia do budynków częściowo przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • drzwi otwierane ręcznie,
 • przed budynkiem na ul. Augustyńskiego 1 dostępna jest pochylnia;
 • w budynku na ul. Augustyńskiego 2 wejście główne prowadzi na wysoki parter – wyłącznie schody lub platforma przyschodowa,
 • w każdym budynku w okolicy wejścia głównego tablica informacyjna lub monitor z informacjami na temat rozmieszczenia pomieszczeń, dodatkowo niezbędnych informacji udzielają pracownicy portierni,
 • we wszystkich budynkach zainstalowane windy,
 • w każdym budynku dostępne są toalety dla osób z niepełnosprawnościami,
 • we wszystkich budynkach trasy są wolne od przeszkód – w budynku przy ul. Augustyńskiego 1 dostęp do pomieszczeń na półpiętrach zapewniony przez platformy przyschodowe,
 • w budynkach nie ma oznaczeń w tekście wypukłym oraz w alfabecie Braille’a.

Budynek przy ul. Równej 19 /21

 • Najbliższy przystanek autobusowy – Równa 1 (około 800 metrów), dojazd linią 123 obsługiwaną przez pojazdy niskopodłogowe.
 • Parking + miejsca postojowe – bezpłatne miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, są dostępne bezpośrednio przed budynkiem.
 • Budynek wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu, wewnątrz nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście – przy schodach znajduje się pochylnia, drzwi otwierane ręcznie. Wewnątrz budynku można skorzystać z windy, która zatrzymuje się na każdym piętrze.
 • Dostęp do pomieszczeń na każdym piętrze wymaga kontaktu z pracownikiem Urzędu – drzwi otwierane kodem elektronicznym.

Biuro Zamiejscowe przy ul. Jaracza 18a w Słupsku,
kod pocztowy 76-200

 • Biuro mieści się bezpośrednio przy skrzyżowaniu ul. Jaracza i Witolda Lutosławskiego.
 • Możliwość dojazdu zarówno komunikacją miejską (liniami 5, 25 i 28), jak i własnym środkiem transportu.
 • Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z miejscami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. W. Lustosławskiego:
 • wejście główne przez schody, drzwi otwierane ręcznie,
 • od strony parkingu – do wejścia prowadzi pochylnia, drzwi otwierane ręcznie, wewnątrz platforma przyschodowa.
 • W budynku nie ma windy, wejście na pierwsze piętro wyłącznie klatką schodową.
 • Na parterze znajduje się pokój przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, brak pętli indukcyjnej.
 • Na paterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

 

Obsługa niesłyszących

 • W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.
 • Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy:
  • mailowo na adres do@pomorskie.eu
  • złożyć wniosek w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pokoju nr 4a, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk, 80-810 w godzinach od 7.45 do 15.45.

Pies asystujący

Do wszystkich budynków i wszystkich pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.