Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe
na wykonanie uslugi polegającej na 

przygotowaniu Bazy Danych służącej do zbierania informacji dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej Euro Velo 10 Szwecja-Dania-Niemcy-Polska wraz
z
monitoringiem poprawności jej funkcjonowania i przeniesieniem autorskich praw majątkowych
w ramach projektu
 „Biking South Balitc!
Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10)
in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden”programu Interreg Południowy Bałtyk
realizowanego z Programu Interreg Południowy Bałtyk
.

 

ZAMAWIAJĄCY
Województwo Pomorskie,
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 058 32 68 774,

 

PŁATNIK
Województwo Pomorskie,
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
NIP: 583-31-63-786
Regon:191674836

Województwo Pomorskie jest partnerem w projekcie: „Biking South Balitc! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden”, realizowanym w latach 2017 – 2019
w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (zobacz wiecej na www )

Jednym z elementów realizacji projektu jest przygotowanie Bazy Danych służącej do zbierania informacji dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej Euro Velo 10 Szwecja-Dania-Niemcy-Polska.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie Bazy Danych służącej do zebrania i wprowadzenia Danych i informacji
o obiektach turystycznych (ok. 10 tys rekordów) znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej EuroVelo 10 (zwanej dalej Bazą). Realizacja zamówienia stanowi istotną częścią projektu w którym uczestniczy Województwo Pomorskie: „Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden” (“Biking South Baltic!”)” zakładającego promocję i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak EV10 pomiędzy regionami objętymi programem.

Przedmiot zamówienia dotyczy w szczególności:

 • przygotowanie szablonów Bazy Danych, zabezpieczenie miejsca serwerowego na obsługę Bazy Danych, zainstalowanie i uruchomienie systemu bazodanowego umożliwiającego wprowadzanie przez partnerów projektu Danych dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej Euro Velo 10 Szwecja-Dania-Niemcy-Polska
 • monitoringu poprawności funkcjonowania sytemu bazodanowego na etapie wprowadzania Danych przez partnerów projektu
 • zapewnienie funkcjonowania systemu bazodanowego i trwałości zapisów Bazy Danych przez rok po zakończeniu umowy.

  Wykonawca zobowiązany jest do:

 • przygotowania struktury Bazy Danych
 • zainstalowania Systemu Bazodanowego w miejscu zapewniającym trwałość jej funkcjonowania przez okres trwania umowy oraz rok po zakończeniu umowy oraz zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi standardami
 • przygotowania strony internetowej prezentującej wprowadzone rekordy (strona projektowa z ograniczonym dostępem dla partnerów projektu)
 • zabezpieczenia przesyłu Danych oraz dostępu do Bazy Danych jak i strony internetowej (zmienne hasła, szyfrowanie)
 • przeniesienia autorskich praw majątkowych do Bazy Danych, w tym także do wszelkich późniejszych zmian w Bazie Danych dokonywanych przez Zamawiającego.
 • przekazania, po rozpoczęciu procesu wdrażania Bazy Danych pełnych dostępów do wszystkich elementów Bazy Danych wraz z kodami źródłowymi Bazy Danych.
 • zaprezentowania zasad działania Systemy Bazodanowego Zamawiającemu oraz osobom wskazanym przez Zamawiającego (jedno spotkanie)
 • konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie trwania umowy
 • Świadczenia usług asysty Sytemu Bazodanowego 

  Podstawowe definicje:

 1. Użytkownik – administrator oraz pozostali użytkownicy, którzy posiadają prawo do wprowadzania Danych do Bazy Danych.
 2. System bazodanowy- aplikacje/rozwiązanie dostępna w sieci, które pozwala na gromadzenia, przetwarzania i przekazywanie Danych określonych przez partnerów projektu
 3. Asysta i serwis systemu Bazodanowego i Bazy Danych – proces ciągłego utrzymania Bazy Danych oraz proces weryfikacji pełnej sprawności sytemu bazodanowego na dzień podjęcia działań serwisowych. Za pełną sprawność uważa się przejście poprawnie testów związanych z importem Danych całościowo i częściowo do formatu CSV, XLS, XML na mapy internetowe typu maps.google oraz prezentacja rekordów Bazy Danych na Projektowej stronie www.
 4. Projektowa strona www – strona przeznaczona do prezentacji treści zamieszczonych w Bazie Danych. Dostęp do strony ma być ograniczony (login i hasło) tylko do użytkowników wprowadzających dane do Bazy. Strona www ma pełnić funkcję zapoznawczą do wprowadzonych Danych dla osób biorących udział w projekcie (ok. 20 osób). Strona www musi posiadać aktualnie obowiązujące certyfikaty (SSL / TLS). Strona musi posiadać wyszukiwarkę pozwalającą filtrować wprowadzone dane (rekomendowane wyszukiwanie po treści w polu nazwa i krótki opis, kategorii i nazwie partnera wprowadzającego wpis).

 

HARMONOGRAM PRAC

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w trzech etapach tj.:
Etap I  – Analiza przedwdrożeniowa – do 15 grudnia 2017 r.,
Etap II – Projekt budowy i wdrożenie Bazy – okres od. 15.grudnia 2017 –  30 czerwca 2018
Etap III – Asysta i serwis techniczny – od. 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

W ramach ww. etapów wykonane zostaną główne zadania:
a. Analiza przedwdrożeniowa – do 15 grudnia 2017 r., w tym
– uszczegółowienie zakresu przygotowania Bazy Danych
– ustalenie i zapewnienie funkcjonowania domeny Bazy Danych i strony internetowej
– przygotowanie w oparciu o dostarczone oraz ustalone z zamawiającym polami Bazy
– opracowanie sposobu importu Danych do Bazy Danych i eksportu z Bazy Danych
– przygotowanie projektu strony internetowej do podglądu wprowadzonych Danych
– ujęcie i rozpatrzenie propozycji rozwiązań do funkcjonowania Bazy Danych skłaDanych przez partnerów Projektu
– wybór i umiejscowienie Bazy Danych w bezpiecznym i zabezpieczonym miejscu na serwerze lub innym dostępnym miejscu sieciowym
– przedstawienie (w formie pisemnej) Zamawiającemu rozwiązań opensorsowych dających trwałość i płynność pracy Bazy wraz z wymianą Danych poprzez API (pobieranie Danych)
– przedstawienie i ustalenie z Zamawiającym kilku wariantów utrzymania Systemu bazodanowego i Bazy Danych przez okres trwania umowy
– przedstawienie i ustalenie z Zamawiającym sposobu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Bazy Danych m.in poprzez określenie ról oraz sposobu zapewnienie bezpiecznego przysyłania Danych

b. Projekt budowy i wdrożenie Systemu Bazodanowego i Bazy   – okres od 15 grudnia 2017 –  30 czerwca 2018
– opracowanie Bazy Danych wraz z formularzem do wprowadzania Danych (CMS z najnowszym protokołem SSL/TLS)
– opracowanie i uruchomienie Projektowej Strony www wraz z wyszukiwarką prezentującą wprowadzone wpisy
– uruchomienie systemu Bazodanowego do wprowadzani Danych (wersja produkcyjna do wprowadzania Danych)
– ustalenie domeny strony www oraz Bazy i zapewnienie jej funkcjonowania przez okres trwania umowy oraz rok po zakończeniu umowy
– stworzenie panelu logowania oraz zarządzanie Bazą Danych z możliwością:
– nadania, modyfikacji, usuwania kont użytkowników
– podziału uprawnień (zakres do ustalenia z Zamawiającym)
– tworzenia grup użytkowników o podobnym zakresie uprawnień (zakres do ustalenia z Zamawiającym)

c. monitoringiem poprawności funkcjonowania systemu bazodanowego i trwałości wprowadzonych zapisów do Bazy Danych (Asysta i serwis techniczny) – stały kontakt z Zamawiającym w celu usuwania błędów technicznych w Systemie Bazodanowych oraz wykonywania raz na pół roku serwisu Bazy Danych – od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
– reagowanie bez zbędnej zwłoki na wnioski i zapytania Zamawiającego
– reagowanie bez zbędnej zwłoki na informacje od Zamawiającego o ograniczeniu funkcjonalności Bazy Danych, w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Bazy Danych
– Wykonywania co pół roku od miesiąca rozpoczęcia się III Etapu serwisu Bazy polegającego na testach funkcjonowania Bazy Danych, pełnego i częściowego eksportu wpisów z Bazy Danych (3 testy)
– bieżące serwisowanie całości serwisów/baz danych, opracowywanie i implementacja poprawek oraz wsparcie w korzystaniu z systemu przez pracowników Zamawiającego – w szczególności udzielanie telefonicznych konsultacji w godzinach od 7.45 do 15.45 w dni robocze oraz wsparcie techniczne w siedzibie Zamawiającego. 

WYNAGRODZENIE

Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana jako płatność częściowa:
po zrealizowaniu każdego z Etapów Umowy;

 1. na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych bez zastrzeżeń, sporządzonych po zrealizowaniu każdego z etapów Umowy i podpisanych przez Strony,
 2. po dostarczeniu prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur na adres Zamawiającego.
 3. Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych dokumentów za realizację poszczególnych etapów zadania. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
 4. Wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, niezbędnych do wykonania umowy ponosi Wykonawca.

 

KOD CPV
48611000-4 – Pakiety oprogramowania dla baz danych
48612000-1 – System zarządzania bazą danych
72212610-8 – Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych

 

Kryterium wyboru oferty:  cena 100%
Sposób obliczenia :

PK= [ ( Cmin / CR  ) x 100 %  ] x 100

PK – ilość punktów dla kryterium

Cmin – najniższa oferowana cena brutto spośród ocenianych ofert

 CR   – cena brutto  rozpatrywanej oferty

Prosimy o podanie kwoty brutto oraz określenie stawki VAT
 

Termin nadsyłania ofert: do dnia 20.11.2017 r. (poniedziałek) włącznie.

Zamawiający dopuszcza składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rowery@pomorskie.eu (wypełniony i podpisany formularz)

Kontakt:
Tomasz Legutko,
e-mail: rowery@pomorskie.eu
Tel. 58 32 68 360
w  godz. 8:30 -16:30,

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe BAZA DANYCH !BSB
 2. SZCZEGŁOWY OPIS PROJEKTU
 3. FORMULARZ WYCENY ZAMÓWIENIA
 4. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ FINANSOWYCH I OSOBOWYCH

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.