Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
2015

2015

2015

W ramach Plan działań Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji na rok 2015 (z perspektywą na lata następne) powstały następujące opracowania:

 

Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim

 

 

 

 

Stan i perspektywy umiędzynarodowienia województwa pomorskiego

 

 

 

 

Potencjał społeczno-gospodarczy powiatów województwa pomorskiego w kontekście rozwoju kluczowych branż regionu

 

 

 

Raport z badania ankietowego instytucji kultury oraz organizatorów ważniejszych wydarzeń kulturalnych województwa pomorskiego

 

 

Sprawozdanie z realizacji w latach 2013-2014 Programu opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2011-2014

 

 

 

Założenia przestrzenne rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie pomorskim

 

 

 

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk w Polsce na rok 2015.

 

 

Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim stan na 31 maja 2015 r.

 

 

 

 

Pomorski barometr zawodowy 2014

 

 

 

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim  w 2014 r.

 

 

 

Ocena ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – etap drugi: Strategia Inwestycyjna

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.