Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
2018

2018

2018

W ramach Planu działań Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacja na rok 2018 (z perspektywą na lata następne) powstały następujące opracowania:

 

Sprawozdanie z realizacji w latach 2016-2017 Programu opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2016-2019

 

 

 

Oferta i potencjał podmiotów sektora kultury w województwie pomorskim. Rok 2017

 

 

 

 

Sytuacja mieszkańców w wieku 60+ w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa pomorskiego

 

 

 

Najskuteczniejsze metody aktywizacji kobiet długotrwale pozostających poza rynkiem pracy w województwie pomorskim

 

 

 

Barometr zawodów 2018

 

 

 

Ponadto w ramach badań ewaluacyjnych powstały następujące raporty:

 

 Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej w ramach RPO WP 2014-2020

 

 

 

 Ocena przydatności staży realizowanych w projektach Poddziałania 1.1.1 oraz 1.2.1 PO WER w wejściu na rynek pracy i zdobyciu doświadczenia zawodowego

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.