Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Stypendia dla twórców kultury – nabór wniosków

Stypendia dla twórców kultury – nabór wniosków

 1. Stypendium przyznaje się na dokonanie określonego przedsięwzięcia o charakterze artystycznym w roku 2017.
 2. O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Stypendium może być tylko indywidualne.
 3. Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego.
 4. O stypendium nie mogą ubiegać się pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 5. Stypendia przyznawane są raz w roku w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
  i wypłacane na konta bankowe wskazane przez stypendystów.
 6. Formularze wniosków o stypendia można pobierać w sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Długi Targ 8-10 oraz dostępne
  są na stronie Województwa Pomorskiego https://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty.
  Na ww. stronie znajduje się również pełna treść regulaminu przyznawania stypendiów dla twórców kultury.
 7. Nadesłanie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków ich udzielania wynikających z Uchwały nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
  24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
  i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 3082) oraz niniejszego ogłoszenia.
 8. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2016 roku (w przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
 9. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie lub nieprawidłowo wypełnione, nie będą rozpatrywane.
 10. Wnioski rozpatruje Komisja Doradcza przedstawiając swoje opinie Zarządowi Województwa Pomorskiego. Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie decyzję o przyznaniu stypendiów
  w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od otrzymania opinii Komisji Doradczej i jest to decyzja ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie.
 11. Informacji na temat konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury w roku 2017 udzielają: Renata Wierzchołowska (tel. 058 32 68 284) oraz Anna Maliszewska (tel. 058 32 68 290)
  – Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-828 Gdańsk, Długi Targ 8-10.
 12. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 13. Po rozstrzygnięciu konkursu istnieje możliwość osobistego odbioru załączników złożonych wraz
  z wnioskiem stypendialnym.

 

Oferty można składać bezpośrednio w Departamencie Kultury lub wysłać pocztą na adres:

 

Departament Kultury

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk (z dopiskiem: stypendium twórcze)

 

Do pobrania:

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.