Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Główna strona – last news

Główna strona – last news

Główna strona - last news

19 grudnia 2014 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku został podpisany Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego. Umowę między Samorządem Województwa i Rządem dotyczącą najważniejszych dla regionu inwestycji podpisali: ze strony Rządu – Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju, ze strony Samorządu Województwa – Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. Łączna wartość Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego wynosiok. 31 mld zł.

Kontrakt Terytorialny jest jednym z najważniejszych dla województwa pomorskiego instrumentów finansowania przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Pomorza w perspektywie 2020 roku. W umowie tej uzgodnione zostały cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa.

W Kontrakcie Terytorialnym znalazły się m.in. takie inwestycje jak: droga S6 na odcinkach Słupsk – Koszalin oraz Gdańsk – Słupsk wraz z obwodnicą metropolitalną, obwodnice Kościerzyny i Starogardu Gdańskiego, most przez rzekę Nogat w Malborku, rozwój kolei aglomeracyjnej, poprawa dostępu kolejowego do portów w Gdańsku i Gdyni, modernizacja śluz żaglowych na Nogacie, Szkaprawie i Martwej Wiśle, II etap zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław.

Po ostatecznym przyjęciu przez Komisję Europejską pakietu programów operacyjnych województwo pomorskie czeka jeszcze drugi etap negocjacji, w czasie których zostaną podjęte decyzje w sprawie inwestycji „miękkich”, czyli związanych np. z rozwojem zasobów ludzkich, integracją i aktywizacją społeczną.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 28 października br. w Kościerskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyła się uroczystość parafowania Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnegodla Miejskiego Obszaru Kościerzyny.

Wynegocjowanych zostało 5 przedsięwzięć o łącznejwartości ponad 98 mln zł. Przewidywana wartość dofinansowania tych przedsięwzięć to ponad  50 mln zł. Ich tematyka obejmuje ochronę zdrowia, transport zbiorowy, efektywność energetyczną, termomodernizację budynków, a także ochronę przeciwpowodziową wraz z poprawę jakości wód.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 16 lipca br. odbyła się uroczystośćparafowania Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) województwa pomorskiego: Bytowa, Chojnic-Człuchowa, Kwidzyna, Lęborka, Malborka, Słupska oraz Starogardu Gdańskiego.

Negocjacje ZPT trwały ponad rok i w tym czasie zidentyfikowano szereg przedsięwzięć, najważniejszych z punktu widzenia rozwoju MOF, co do których został osiągnięty konsensus wszystkich zaangażowanych partnerów – zarówno samorządów, jak i sektora gospodarczego i pozarządowego. Projekty te uzyskają priorytetową ścieżkę wyboru i preferencje do wsparcia w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Wynegocjowanych zostało 56 przedsięwzięć o łącznej wartości ponad 1,1 mld zł. Przewidywana wartość dofinansowania tych przedsięwzięć to ponad 700 mln zł.

Ich tematyka jest różnorodna i obejmuje m.in. transport zbiorowy, zagospodarowanie odpadów i wód opadowych, termomodernizację budynków, aktywizację zawodowo-społeczną, kształcenie na poziomie wyższym o profilu zawodowym, upowszechnienie edukacji przedszkolnej czy informatyzację ochrony zdrowia.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.