Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
XVI spotkanie POFOS

XVI spotkanie POFOS

W spotkaniu wzięli udział: Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku WP, Paweł Orłowski, Członek Zarządu WP, zaproszeni goście: dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk, przewodniczący Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego, dr nauk o zdrowiu Marek Jankowski z Ośrodka Promocji Zdrowia, Paulina Metelska z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz przedstawiciele JST WP z poziomu powiatów odpowiedzialni  za profilaktykę i politykę zdrowotną.
Spotkanie otworzyła pani Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku WP, która powitała zaproszonych gości.
Posiedzenie  poświęcone było wybranym, ciekawym programom zdrowotnym realizowanym w naszym regionie.
Jako pierwszy wystąpił dr Tadeusz Jędrzejczyk. Przedstawił plan działań powstałej w roku 2016   Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego – organu doradczego ds. zdrowia dla Prezydenta Miasta Gdańska, której przewodniczy. 3 lutego br odbyło się pierwsze posiedzenie Rady.
Kompetencje rady to zadania zlecone przez UM w Gdańsku w zakresie zdrowia publicznego.W najbliższym czasie Rada ma zająć się chorobami nowotworowymi – weryfikacją istniejących analiz epidemiologicznych, rolą czynników ryzyka i elementami wpływającymi na zdrowie takimi jak ochrona środowiska, sport, rekreacja oraz przygotowaniem poradnika opartego o wiedzę w wersji edukacyjnej dla społeczeństwa. Kolejnym zagadnieniem do zaopiniowania przez Radę będzie problem leczenia niepłodności i rekomendacje dla utworzenia Projektu o Zdrowiu Prokreacyjnym – In Vitro. Rada będzie także podejmować inicjatywy i zgłaszać propozycje do realizacji.
 
W skład Gdańskiej Rady Zdrowia wchodzą:
 1. dr n. med. Łukasz Balwicki, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 2. dr. n. med. Michał Brzeziński, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 3. prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed., radny Gdańska, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska,
 4. prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich, Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne, Poradnia stomatologii dziecięcej (pedodoncji) i rodzinnej GUMed.,
 5. dr n. o zdrowiu Marek Jankowski, Ośrodek Promocji Zdrowia,
 6. dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed, przewodniczący rady
 7. dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii GUMed., wojewódzki konsultant ds. geriatrii,
 8. dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed.,
 9. psycholog kliniczny Jacek Sękiewicz, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku,
 10. lek. med. specjalista psychiatrii Blanka Skrzypkowska-Brancewicz, Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed 
 11. prof. dr hab. n. med Tomasz Zdrojewski, Zakład Prewencji i Dydaktyki, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed., wojewódzki konsultant ds. chorób wewnętrznych
 12. Katarzyna Lewińska, koordynator Gdańskiego Programu Zdrowia Psychicznego oraz Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym, sekretarz rady.
Kolejny prelegent – dr Marek Jankowski zaprezentował realizowany przez Ośrodek Promocji Zdrowia w 2016 r. program pilotażowy „Trzeci Wiek w Zdrowiu”. Program skierowany był do mieszkańców Gdańska – seniorów wchodzących w wiek emerytalny. Nakierowany był na edukację, zmianę stylu życia i profilaktykę. Cieszył się dużym zainteresowaniem i przyniósł zdecydowane efekty. W roku 2017 będzie skierowany do większej grupy osób – 250, a w kolejnych latach planowane jest stopniowe zwiększanie grupy odbiorców. 
W dyskusji po wykładzie Pani Hanna Zych-Cisoń zaznaczyła ogromną rolę działań w grupie na mobilizację do ćwiczeń, zdrowego trybu życia itp. Marszałek Paweł Orłowski poruszył temat „koperty życia” i konieczności połączenia jej wydawania z edukacją oraz współpracą z Ratownictwem Medycznym. W dyskusji wskazano na zalety programu m.in. na dobry sposób motywowania osób starszych do podejmowania interwencji, „skierowania” od lekarzy pierwszego kontaktu oraz komplementarność z działaniami POZ (informacja zwrotna dla lekarza o stanie zdrowia uczestnika programu).
Następny wykład przedstawiony przez Paulinę Metelską prezentował program polityki zdrowotnej skierowany do dzieci „6-10-14 dla Zdrowia”. Program ten realizowany jest w kierunku wykrywania otyłości u dzieci i związanych z nią chorób. W gdańskich szkołach od 2011 r. przebadano ok. 36 tys. dzieci, z czego u ok. 4 tys. zaobserwowano niepokojące zmiany chorobowe i zostało skierowanych do specjalistów. W ramach programu zostały także przeprowadzone warsztaty dla obsługi szkolnych stołówek poświęcone poprawnym formom żywienia. W realizacji programu ważna rolę odegrało włączenie się decydentów w zachęcenie pomorskich szkół do udziału w projekcie. W każdej szkole powołano Koordynatora do spraw tworzenia polityki zdrowotnej szkoły.
Dyskusja po wykładzie dotyczyła głównie kosztów związanych z realizacją tego programu.
Kolejnym elementem spotkania była prezentacja wybranych programów zdrowotnych realizowanych przez jst województwa pomorskiego. Pani Iwona Plewako przedstawiła realizowane w Sopocie programy dotyczące: rehabilitacji domowej, zapobiegania niepełnosprawności u osób w starszym wieku i chorób wzroku. Pani Alina Kamowska z Chojnic opowiedziała o realizowanym przez gminę Czersk programie rehabilitacji leczniczej. W dyskusji padło stwierdzenie, że bardzo często lokalne programy zdrowotne łatają „dziury” w świadczeniach finansowanych przez NFZ – są tam gdzie są zbyt długie kolejki lub gdzie brak kontraktu z NFZ.
Pan Chodorowski poruszył problem coraz mniejszej zgłaszalności na realizowane w powiecie bytowskim szczepienia przeciwko HPV. Poprosił Samorząd Województwa Pomorskiego o pomoc np. poprzez napisanie listu skierowanego do rodziców szczepionych dziewczynek przedstawiającego korzyści ze szczepienia.
Na koniec spotkania Pani Agnieszka Stecz przedstawiła informację o postępach w opracowaniu RPZ moduł cukrzyca typu II – obecnie prowadzona jest analiza dla modułu RPZ przez wyłonioną 
w postępowaniu przetargowym firmę BP Consulting.
 
Prezentacja dr Marka Jankowskiego
 
Zapraszamy na następne spotkanie PoFoS  – 15.03.2017 r.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.