Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
VIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA NA ŻYWO]

VIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Radni podczas sesji sejmiku. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Ósma sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00. Podczas sesji zostanie pośmiertnie wręczone Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa Pomorskiego Pawłowi Adamowiczowi. Ślubowanie złoży też nowa radna Kinga Rozalia Borusewicz.

 

 Radni będą głosować m.in.: nadanie statutu Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, określenie programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023, zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego. Sesja odbędzie się w Sali im. Lecha Bądkowskiego.

 

 

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku
  • określenia programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków autostrady A1, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN
  • udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019 realizowanych na terenach wiejskich
  • likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Filia w Sztumie
  • przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego
  • określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego
  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego

Program sesji w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.