Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Stypendia dla twórców kultury – nabór wniosków

Stypendia dla twórców kultury – nabór wniosków

Samorząd województwa pomorskiego, realizując funkcję mecenasa w dziedzinie kultury w swoim regionie, może przyznawać środki finansowe (stypendia) osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami o istotnym znaczeniu dla województwa pomorskiego.

Stypendium przyznaje się na dokonanie określonego przedsięwzięcia o charakterze artystycznym w roku 2016. O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Stypendium może być tylko indywidualne.

Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2015 r. (w przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego). Wnioski niekompletne lub złożone po terminie lub nieprawidłowo wypełnione, nie będą rozpatrywane.

Oferty można składać bezpośrednio w Departamencie Kultury lub wysłać pocztą na adres:

Departament Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

z dopiskiem: stypendium twórcze

Więcej informacji tutaj:

Oprac. AK

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.