Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/ea6ae5a9-a509-4aa1-a205-441e7d4b4ebf.jpg Fort Trump tak, ale tylko z drogą S6. Apel marszałka Struka do prezydenta Dudy

Fort Trump tak, ale tylko z drogą S6. Apel marszałka Struka do prezydenta Dudy

Droga S6. Fot. Sławomir Lewandowski

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk przesłał dziś list do prezydenta RP Andrzeja Dudy. W piśmie ustosunkowuje się do niedawnej wypowiedzi prezydenta, dotyczącej budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce oraz apeluje o podjęcie działań mających na celu budowę drogi ekspresowej S6.

 

List marszałka Struka otrzymali również: premier, marszałek sejmu,  przewodniczący klubów parlamentarnych oraz ministrowie inwestycji i rozwoju oraz obrony narodowej.

 

List do prezydenta

Marszałek Mieczysław Struk, w liście do prezydenta  Andrzeja Dudy przyznaje, że powstanie bazy amerykańskiej w Polsce jest słuszne i bezdyskusyjne. – Jestem  jednak zaskoczony, że pomimo deklaracji prezydenta o wspieraniu budowy tzw. Fort Trump w Polsce, rząd PiS zrezygnował z budowy drogi S6 w pełnym jej przebiegu, tj. od Gdańska do Słupska – pisze. Marszałek dodaje również, że działanie rządu jest sprzeczne ze strategicznymi dokumentami, jakie rząd sporządził. 

 

Obawy NATO

W liście marszałek Struk zwraca również uwagę na powstającą w Redzikowie pod Słupskiem amerykańską bazę rakietową i fatalny stan krajowej 6. Droga ta jest niezbędnym połączeniem bazy z portami i lotniskiem w Trójmieście. Marszałek zaznacza, że obawy o komunikację z bazą rakietową płyną nawet ze strony przedstawicieli NATO. Na zakończenie marszałek Struk zwraca się z apelem o pilne podjęcie działań mających na celu budowę drogi ekspresowej S6, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i pozwoli na wypełnianie sojuszniczych zobowiązań członków Paktu Północnoatlantyckiego.

 

 

Pan

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Z dużym zainteresowaniem przyjąłem wypowiedź Pana Prezydenta na temat budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce pn. Fort Trump. Pana słowa o potrzebie realizacji infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obiektów wojskowych w Polsce uważam za słuszne i bezdyskusyjne. Z drugiej strony deklaracje Pana Prezydenta – w świetle rezygnacji przez obecną władzę z budowy drogi S6 w pełnym jej przebiegu – budzą moje zaskoczenie.

Jak Pan Prezydent zauważył, powstanie bazy wojskowej wymaga realizacji szeregu inwestycji, od których uzależniona jest jej budowa oraz właściwe funkcjonowanie. Strona amerykańska oczekuje od polskich władz partycypacji w kosztach (wspólnego ponoszenia ciężarów), związanych ze stacjonowaniem wojsk amerykańskich w Polsce.

W związku z tymi słowami chciałbym zwrócić uwagę Pana Prezydenta na sprawę powstającej obecnie Bazy Obrony Przeciwrakietowej w miejscowości Słupsk-Redzikowo. Zapewnienie do niej sprawnego dostępu drogowego uzależnione jest w głównej mierze od realizacji drogi S6. Droga ta została uznana za jeden z priorytetów transportowych Polski i na całym przebiegu była przewidziana do finansowania ze środków Polityki Spójności UE 2014-2020. Jej realizacja została przewidziana w dokumentach Rządu RP:

  • Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (2014 r.) – pozycja 7, 19 i 20 na liście 41 projektów;
  • Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 r.
    (2015 r.);
  • Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Droga ta do lipca 2017 roku miała – zgodnie z zapisami Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad – zapewnione finansowanie. Jednak decyzją Rządu PiS droga S6 na odcinku Koszalin – Słupsk – Lębork znalazła się poza ustalonym limitem wydatków Krajowego Funduszu Drogowego (przeniesienie z 10. miejsca na 139., 140. i 141.i  na 148. miejsce w Programie), a także została usunięta z wykazu dużych projektów PO IŚ. Tym samym jej realizacja została przesunięta w bliżej nieokreśloną przyszłość, co w świetle słów Pana Prezydenta nie powinno mieć miejsca. Także argumenty i obietnice związane z jej budową w formule PPP nie budzą zaufania lokalnych
i regionalnych środowisk.

Szanowny Panie Prezydencie,

Ze względu na klasę i stan techniczny istniejącej drogi krajowej nr 6 – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony amerykańskiej, dotyczącym poprawy dostępności transportowej Bazy w Redzikowie do gdyńskiego portu oraz gdańskiego lotniska – niezbędny jest jak najszybszy powrót do koncepcji realizacji drogi ekspresowej S6 na całym jej przebiegu. Z nieoficjalnych informacji, które docierają do samorządu województwa pomorskiego wynika, że także przedstawiciele Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego wyrażają niepokój o przyszłość tej drogi.

Niezależnie od jej znaczenia dla funkcjonowania Bazy w Redzikowie, postulowana inwestycja odpowiada również na wyzwania rozwojowe, stojące przed wykluczonym transportowo oraz zmagającym się z licznymi problemami strukturalnymi Pomorzem Środkowym. Problem ten znajduje swoje jednoznaczne potwierdzenie w przyjętej przez Radę Ministrów w 2017 roku Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to kolejny – poza słowami Pana Prezydenta – argument przemawiający za pilną realizacją drogi S6. Działania Rządu PiS stoją w jawnej sprzeczności
z wnioskami płynącymi ze sporządzanych przez obecną władzę dokumentów strategicznych.

Niestety, pomimo powyższych faktów, a także – co należy podkreślić – wysokiej gotowości inwestycyjnej, obecne działania administracji centralnej odsuwają realizację pomorskiego odcinka S6 (za wyjątkiem fragmentu tzw. Trasy Kaszubskiej) w bliżej nieokreśloną przyszłość. W moim odczuciu, mając na uwadze zobowiązania sojusznicze oraz deklaracje Pana Prezydenta, takie decyzje zasługują na krytykę. Niezbędna jest zdecydowana weryfikacja priorytetów w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej pod kątem uwzględnienia potrzeb obecnie powstających oraz zapowiadanych obiektów wojskowych, związanych z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce.

W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę Pana Prezydenta na dokument pn. Memorandum w sprawie programu rządowego dla subregionu słupskiego w związku z budową Bazy Obrony Przeciwrakietowej w Redzikowie, który w 2016 roku przekazaliśmy ministrowi rozwoju. Mając w świadomości potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania bazy, a także niwelowania negatywnych skutków jej powstania dla mieszkańców i przedsiębiorców z tego terenu, w ww. Memorandum zawarliśmy katalog potrzeb inwestycyjnych w obszarze infrastruktury, gospodarki, a także warunków życia i atrakcyjności osiedleńczej. Wykonana analiza może stanowić solidną podstawę do planowania działań związanych z budową bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

Szanowny Panie Prezydencie,

Mając w pamięci deklaracje składane przez Pana Prezydenta, a także argumenty przytoczone w niniejszym piśmie, apeluję o pilne podjęcie działań na rzecz realizacji niezbędnych inwestycji związanych z budową i przyszłym funkcjonowaniem Bazy Obrony Przeciwrakietowej w Redzikowie.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.