Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Rozwiązania wspierające osoby z niepełnosprawnościami podczas epidemii koronawirusa

Rozwiązania wspierające osoby z niepełnosprawnościami podczas epidemii koronawirusa

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia znak osoby niepełnosprawnej namalowany na asfalcie.

 

Rekompensata dla pracowników

W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, pokrywanego ze środków pochodzących z działalności wytwórczej lub usługowej zakładu aktywności zawodowej lub innych źródeł, w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności zakładu lub zmniejszenia przychodu z tej działalności.

 

Aby uzyskać rekompensatę pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej powinien złożyć wniosek o rekompensatę do właściwego ze względu na siedzibę zakładu aktywności zawodowej oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek o rekompensatę składa się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom, za okres przestoju w działalności zakładu lub zmniejszenia przychodu z tej działalności w danym miesiącu. Rekompensatę wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o rekompensatę. Rekompensata wypłacana jest ze środków PFRON. Stamtąd też wydawana jest decyzja o wysokości rekompensaty albo odmowa wypłaty. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Zarządu PFRON.

 

WTZ, ZAZ, CIS, KIS, ŚDS, KS

Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz działania Zakładów Aktywności Zawodowej, nie ulega obniżeniu, w związku z zawieszeniem działalności warsztatu czy przestojem działalności zakładu na skutek przeciwdziałania COVID-19.

 

Ponadto wojewoda może wydać polecenie podmiotowi prowadzącemu centrum integracji społecznej lub klub integracji społecznej, o zawieszenia zajęć na czas oznaczony. Dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej nie ulega obniżeniu w związku z zawieszeniem zajęć. Uczestnikowi CIS przysługuje świadczenie integracyjne, w pełnej wysokości za czas zawieszenia zajęć.

 

W przypadku zawieszenia lub czasowego zamknięcia działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym trudnym czasie, wojewoda przekazuje miesięczną kwotę dotacji na pokrycie bieżących kosztów ich prowadzenia.

 

Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy jest obliczana jako iloczyn aktualnej liczby osób posiadających decyzje o skierowaniu oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Klubu Samopomocy, jest obliczana jako iloczyn statutowej liczby miejsc w klubie oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa.

 

Koszty działania Zakładów Aktywności Zawodowej zorganizowanych w formie samorządowych zakładów budżetowych mogą być dofinansowane przez dotację podmiotową od organizatora.

 

Wyższa kwota bazowa

Nowa ustawa zakłada podwyższenie:

  • podstawy kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1800 zł do 1950 zł,
  • podstawy kwoty bazowej na osoby stopniu umiarkowanym z 1125 zł do 1200 zł,
  • dodatku do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach z 600 zł do 1200zł,
    w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • dodatku do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach z 600 zł do 900 zł, w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dodatku w postaci 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

 

Wydatkowanie niezgodne z przepisami – co wtedy?

W przypadku wydatkowania zakładowego funduszu aktywności niezgodnie z przepisami albo w razie nieprzekazania środków na wyodrębniony rachunek bankowy tego funduszu w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku uzyskania tych środków pracodawca jest obowiązany do dokonania:

1) zwrotu 100% kwoty tych środków na zakładowy fundusz aktywności oraz

2) wpłaty w wysokości 30% tych środków na Fundusz.

 

Na równi z niezgodnym przeznaczeniem środków funduszu rehabilitacji traktuje się nieutworzenie funduszu rehabilitacji, nieprowadzenie ewidencji środków funduszu rehabilitacji, nieprowadzenie rachunku bankowego środków tego funduszu, z tym że kwota wpłaty jest równa 30% kwoty środków funduszu rehabilitacji

 

Prezes Zarządu Funduszu może dokonać przesunięć przewidzianych w planie finansowym Funduszu kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz finansowanie nowych nieprzewidzianych w planie finansowym zadań w przypadku wprowadzenia ich ustawą, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

Środki z zakładowego funduszu rehabilitacji

Środki z funduszy będą mogły być przeznaczone na utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych, wynagrodzenia lub na pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących pracownikami lub byłymi pracownikami.

W okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, na powyższe cele będzie można przeznaczyć:

– kwotę do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

– kwotę do 20% zakładowego funduszu aktywności

– do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na wymienione fundusze.

 

Warunkiem przeznaczenia środków jest uzyskanie zgody dysponenta Funduszu. W przypadku nieuzyskania zgody, dysponent jest obowiązany do dokonania zwrotu oraz wpłaty. Dysponent zamierzający wykorzystać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest obowiązany wystąpić o zgodę do dysponenta Funduszu w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

W celu dokładnego zapoznania się z zapisami w sprawie dopłat dla pracowników niepełnosprawnych oraz zmianach w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zatrudnieniu wspomaganym odsyłamy do Ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz.  poz. 568).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.