Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)

Nazwa programu

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Konkurencyjność, MŚP/RPS Pomorski Port Kreatywności, RPS Aktywni Pomorzanie

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

Program COSME jest kontynuacją programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na 2007-2013. Nowy program utworzony w celu zapewnienia przedsiębiorcom lepszego dostępu do finansowania oraz ułatwiania ekspansji na terenie Europy i poza nią. Do najważniejszych zadań należy przede wszystkim poprawa dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez instrumenty kapitałowe i dłużne. Inne kluczowe zadania to poprawa dostępu do rynków Unii Europejskiej i poza nią, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw UE, tworzenie środowisk sprzyjających powstania i rozwijania działalności gospodarczej czy też wspieranie MŚP poza obszarem UE.

Do głównych celów programu należy:

 • Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich.
 • Krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP.

Okres finansowania

2014-2020

Budżet programu, w tym:

Budżet ogółem:

Dostępne środki (wg stanu na 6 listopada 2017 r.):

2,3 mld EUR

319 mln EUR na rok 2018

Udział w budżecie (na podstawie zawartych umów)

Polska (wg stanu na dzień 12 luty 2018 r. )

Pomorskie (wg stanu na dzień

23 lipca 2018 r.)

Pozyskane dofinansowanie:

13,5 mln EUR – wyłącznie projekty grantowe

457 mln EUR – instrumenty finansowe

Pozyskane dofinansowanie:

5,5 mln EUR – wyłącznie projekty grantowe

26 mln EUR – instrumenty finansowe

Rodzaj finansowania

Dotacje

Instrumenty finansowe

 

 • Instrument gwarancji kredytowych
 • Instrument kapitałowy

Zasięg terytorialny

 • Państwa członkowskie UE
 • Kraje przynależące do EFTA będące członkami EOG
 • Kraje przystępujące, kandydujące i potencjalni kandydaci do UE

Potencjalni wnioskodawcy

 • Przyszli i obecni przedsiębiorcy (zwłaszcza MŚP)
 • Administracja publiczna

Minimalne wymogi dla projektu

Wymogi są opisane w poszczególnych zaproszeniach do składania wniosków.

Główne kategorie wydatków kwalifikowalnych (ew. wyłączenia)

W ramach programu COSME realizowane są cztery kierunki działań

1. Poprawa dostępu do rynków dzięki usługom Enterprise Network:

 • Usługi informacyjne nt. prawa UE oraz udziału w programach unijnych.
 • Wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych w UE oraz poza nią.
 • Doradztwo w zakresie możliwości finansowania.
 • Wsparcie transferu innowacji i technologii.
 • Zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejską ws. warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE.

2. Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania.

3. Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw przez:

 • Identyfikację i rozpowszechnianie dobrych praktyk we wspieraniu przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
 • Wsparcie poszczególnych sektorów, szczególnie turystyki.

4. Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości.

Zastosowanie pomocy publicznej

TAK / NIE

Instytucja zarządzająca

Komisja Europejska

Agencja Wykonawcza (podmiot wdrażający)

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich przedsiębiorstw

Rola państw członkowskich, regionów w systemie zarządzania w kraju

 • Tworzenie i prowadzenie Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości we współpracy z Komisją Europejską.
 • Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Krajowe i regionalne Punkty Kontaktowe

 

Krajowe Punkty Kontaktowe:

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polski

e-mail: PROGRAMY@kpkUE.gov.pl

www.instrumentyfinansoweue.gov.pl

Tel.: +48 22 696 64 95

Strona internetowa          

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

Nabory

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-ppi-2018-2-01-co-financing-consortia-public-procurement-innovation -> do 11 grudnia 2018 r.

https://ec.europa.eu/easme/node/22

Podstawa prawna

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) NR 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:PL:PDF

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.