Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Profesor Jarosław Górniak: „Celem nadrzędnym jest podniesienie jakości kształcenia”

Profesor Jarosław Górniak: „Celem nadrzędnym jest podniesienie jakości kształcenia”

Uśmiechnięty student

Członkowie Pomorskiego Forum Terytorialnego 28 listopada 2017 r. rozmawiali o tym, co dzieje się w kraju, nauce i biznesie oraz jak te wydarzenia wpływają na rozwój regionu. Tematem była proponowana przez Jarosława Gowina Konstytucja dla Nauki.

 

Konstytucja dla Nauki to projekt ustawy, która ma zreformować szkolnictwo wyższe. Zmienią się m.in. zasady finansowania uczelni, wybierania rektorów oraz system studiów doktoranckich. Przedstawiciele samorządu, świata nauki i biznesu zastanawiali się, jaki wpływ na pomorskie uniwersytety i gospodarkę regionu będzie miała nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Pierwsze zmiany mają obowiązywać już od października 2018 r. – Mam wrażenie, że założenia reformy są słuszne, a silne i rozpoznawalne marki akademickie są warunkiem dalszego rozwoju Polski – powiedział marszałek Mieczysław Struk. – Do tego potrzebna jest poprawa jakości studiów akademickich i zawodowych – dodał.

 

Czym jest Konstytucja dla Nauki?

Konstytucja dla Nauki to systemowa propozycja reformy, która ma przynieść zmiany na polskich uczelniach, podnieść rangę polskiej nauki oraz poprawić jakość studiów. Zmiany dotyczyć będą trzech aspektów funkcjonowania uczelni: ustroju szkolnictwa wyższego, kształcenia oraz badań naukowych i oceny działalności naukowej. Powstaną m.in. uczelnie federacyjne, łączce kilka ośrodków naukowych, w tym instytutów badawczych i naukowych, wydłużone zostaną studia stacjonarne na kierunkach praktycznych. Reforma wprowadzi też nową kwalifikację dziedzin i dyscyplin naukowych oraz dodatkowe źródła finansowania dla kluczowych obszarów badawczych. Na uczelniach zaczną funkcjonować rady uczelni, w których 50 proc. miejsc mają zajmować osoby spoza danej uczelni (np. przedstawiciele instytutów badawczych, środowiska gospodarczego czy biznesowego).

– Celem nadrzędnym jest podniesienie jakości nauczania –­ powiedział prof. Jarosław Górniak, Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki, współautor projektu ustawy. – Jesteśmy niezadowoleni z tego, jak nasze uczelnie wyglądają na arenie międzynarodowej i z tego, co mogą zaoferować społeczeństwu. Chcemy poprawić wizerunek polskiego świata badawczego za granicą i sprawić, żeby nasze uniwersytety były widoczne. Celem nie są rankingi. To jedynie miernik poziomu badań naukowych i uczelni – wyjaśnił.

 

Uczelnie wyższe dla regionu

To bardzo ważna zmiana ze względu na to, jaką rolę odgrywa świat akademicki w życiu gospodarczo-społecznym regionu. Uczelnie są współodpowiedzialne za dynamikę rozwoju województwa. – Nie zahamujemy procesów demograficznych i liczba studentów w województwie pomorskim spada, nie tak szybko jak w innych regionach kraju, ale jednak spada. Na szczęście jesteśmy w stanie rozsądnie wykorzystać nasze zasoby naukowe, walory kulturowe, wysoką jakość życia, naszą pomorską gościnność i otwartość, by dzięki uczelniom zdobywać wartościowych ludzi z całego świata – powiedział marszałek Mieczysław Struk. – Przyciąganie jeszcze większej liczby zagranicznych studentów to tylko jedno z wyzwań, jakie stoją przed pomorskimi uczelniami. Należy też zwrócić uwagę na wzrost siły powiązań z otoczeniem, by włączyć uczelnie i jednostki naukowe w życie społeczno-gospodarcze. Potrzebujemy zmiany na perspektywę europejską, a nawet globalną.

 

Pomorskie Forum Terytorialne

Pomorskie Forum Terytorialne jest niezależnym organem opiniodawczym Zarządu Województwa Pomorskiego w kwestiach dotyczących realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Zostało powołane w marcu 2013 r. Do głównych zadań PFT należą: analiza kluczowych procesów i zjawisk zachodzących w regionie, badanie postępu realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 i sześciu Regionalnych Programów Strategicznych oraz formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie prowadzenia polityki rozwoju regionu.

W jego skład wchodzą przedstawiciele najważniejszych środowisk Pomorza: marszałkowie województwa, wojewoda, reprezentanci władz największych miast regionu, przedstawiciele gospodarki, sektora pozarządowego, instytucji akademickich i badawczych. Więcej informacji o Pomorskim Forum Terytorialnym na stronie Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.