Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pomorze skutecznie wydało środki unijne na lata 2007-2013. Komisja Europejski zatwierdziła rozliczenie finansowe

Pomorze skutecznie wydało środki unijne na lata 2007-2013. Komisja Europejski zatwierdziła rozliczenie finansowe

Banknoty i monety euro

Komisja Europejska potwierdziła wysoką efektywność i poprawność wydatkowania środków unijnych na Pomorzu. Samorząd otrzymał informację o zamknięciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Pomorskie w 100 proc. wykorzystało dostępne fundusze europejskie.

 

Wsparcie otrzymały m.in. inwestycje transportowe, infrastrukturalne, środowiskowe, społeczne oraz kulturalne.

 

Struk: „To nasz wspólny wysiłek”

Realizacja RPO WP 2007-2013 miała bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców województwa, a także pozytywnie oddziaływała na gospodarkę regionu. Skala wsparcia była na tyle istotna, że w latach 2007-2015 zmniejszyła się różnica w poziomie rozwoju regionu (wyrażonego w PKB na mieszkańca) w odniesieniu do średniej dla UE. W 2015 r. PKB w województwie pomorskim zwiększył się o prawie 1,2 mld zł, a liczba pracujących o ponad 9 tysięcy osób. Regionalny program operacyjny na lata 2007-2013 stymulował również inwestycje zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

– To dla nas ważna informacja – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Komisja Europejska potwierdziła, że Zarząd Województwa Pomorskiego potrafi bardzo skutecznie korzystać ze środków unijnych, ale również, że robi to w sposób całkowicie poprawny i zgodny z prawem. Co często podkreślam: to zasługa doświadczonych i kompetentnych pracowników urzędu marszałkowskiego. Mamy najlepszą kadrę w Polsce. Cieszę się, że dzięki ogromnemu wspólnemu wysiłkowi udaje się maksymalnie wykorzystać szanse rozwojowe dla Pomorza. To dla nas duża satysfakcja i zachęta do dalszej pracy na rzecz regionu – podkreśla marszałek Struk.

 

Program zrealizowany na 6+

W ramach RPO WP 2007-2013 zrealizowano 1 671 projektów o łącznej wartości ponad 6,9 mld zł, przy unijnym wsparciu w kwocie 3,9 mld zł. Ze względu na wahania kursu euro, pomorskie samorząd wykorzystał ponad 100 proc. dostępnej początkowo kwoty (dokładnie 100,51 proc.).

Łącznie z innymi programami polityki spójności, RPO WP 2007-2013 przyczynił się do skoku rozwojowego regionu w wielu obszarach życia zarówno gospodarczego, jak i społecznego. Dzięki środkom unijnym możliwa była realizacja projektów na terenie wszystkich gmin Pomorza, które były ważne dla rozwoju regionu i podniesienia jakości życia mieszkańców.

 

Skorzystali przedsiębiorcy

Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił przedsiębiorcom zarówno dotacji, jak i pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE na inwestycje podstawowe i innowacyjne. Dzięki wsparciu stworzono nowe instytucje otoczenia biznesu, czyli parki naukowo-technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości. Wśród nich są m.in. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter, inkubatory w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach.

Dzięki środkom z RPO WP 2007-2013 przedsiębiorcy wyjeżdżali na targi zagraniczne, by promować swoje produkty. Dużym sukcesem zakończyła się realizacja projektu Invest in Pomerania, którego celem była kompleksowa obsługa inwestorów. Projekt został uznany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych za najlepsze Centrum Obsługi Inwestora w Polsce. Przy jego udziale z sukcesem zrealizowano 57 inwestycji, dzięki którym powstało prawie 9 tys. miejsc pracy.

 

Oprac. mat. prasowe / Komisja Europejska

 

Ku społeczeństwu wiedzy

Ze środków RPO WP 2007-2013 dotację otrzymały projekty na rozwój społeczeństwa informacyjnego i opartego na wiedzy. Dzięki nim poprawiła się jakość i dostępność infrastruktury naukowo-dydaktycznej pomorskich szkół wyższych, m.in.: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Duże efekty w zakresie zwiększenia dostępu do Internetu przyniosła realizacja projektu rozwoju sieci szerokopasmowych realizowanego przez ORANGE. Wdrożono także m.in. elektroniczną platformę komunikacji policji ze społecznością regionu.

 

Wykorzystane szanse miast

Istotnym obszarem wsparcia RPO WP 2007-2013 był rozwój miast. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił dofinansowania dla projektów dotyczących rozwoju transportu zbiorowego w głównych miastach regionu, m.in. w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Starogardzie Gdańskim. Spośród tych inwestycji szczególnie wyróżnił się projekt gdyńskich trolejbusów, który otrzymał nagrodę Komisji Europejskiej RegioStars w roku 2014 za najlepszą w Europie inwestycję w publiczny transport zbiorowy zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Dofinansowanie otrzymało także osiem projektów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast, w tym Traktu Książęcego w Słupsku czy Dolnego Miasta w Gdańsku. Dwa lata po nagrodzie dla gdyńskich trolejbusów, gdański projekt rewitalizacji Dolnego Miasta otrzymał nagrodę Regiostars w kategorii CityStar – zintegrowane strategie na rzecz rozwoju obszarów będących w trudnej sytuacji.

 

Skorzystała turystyka i natura

Projekty RPO WP 2007-2013 zwiększyły potencjał turystyczny oraz atrakcyjność inwestycyjną miast. Wśród inwestycji warto chociażby wymienić rozbudowę Teatru Muzycznego w Gdyni, adaptację zabytkowych fortów wojskowych w Gdańsku na Centrum Hewelianum, stworzenie Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie oraz Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim. Wsparcie otrzymały działania dotyczące ochrony zabytków i rozwoju turystyki. Renowacje przeszła katedra w Oliwie, a kościół św. Jana został zaadaptowany na centrum kulturalne. Powstał także Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt otrzymał prestiżową Ulysses za innowacje w turystyce przyznawaną przez Światową Organizację Turystyki).

Samorząd zainwestował z dużym sukcesem środki w ramach Inicjatywy JESSICA. Dzięki niej inwestorzy komercyjnych przedsięwzięć, takich jak: Stary Maneż w Gdańsku, Fun Arena na stadionie Energa w Gdańsku, Stary Browar w Kościerzynie czy Aquapark w Redzie, otrzymali preferencyjne pożyczkę na realizację inwestycji.

Dotacje otrzymały także projekty w zakresie ochrony środowiska. Szczególnie te dotyczące gospodarki wodnej i odpadami komunalnymi, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków publicznych.

 

Nowa infrastruktura transportowa i remonty szpitali

Zarząd Województwa Pomorskiego postawił na rozwój infrastruktury transportowej. W zakresie dróg skupiono uwagę na zwiększeniu dostępności tras do autostrady A1. Do realizacji wybrano również projekty, które odciążyły układ komunikacyjny miast, m.in. poprzez budowę obwodnic miast i miejscowości. Przebudowane zostały układy komunikacyjne wewnątrz miast. Wśród tych projektów są m.in. budowa węzła integracyjnego w Tczewie (projekt otrzymał nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich w kategorii „najlepiej zorganizowana przestrzeń publiczna w Polsce”), przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana w Gdyni czy budowa ul. Łostowickiej w Gdańsku.

W ramach projektów z zakresu infrastruktury kolejowej wsparte zostały połączenia istotne z punktu widzenia przewozów pasażerskich i towarowych. Zmodernizowano m.in. helski korytarz kolejowy – linię kolejową nr 213 Reda–Hel.

Dotację otrzymały także projekty rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia poprzez budowy i remonty szpitali, a także zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Środki przeznaczono także na zakup nowoczesnego sprzętu dla służb ratowniczych.

 

Prace trwają

Realizacja nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest bezpośrednią kontynuacją programu z lat 2007-2013. Wiele ważnych dla rozwoju regionu inwestycji były finansowanych w pierwszej kolejności w programie na lata 2007-2013, a następnie w programie na lata 2014-2020. Tak jest w przypadku rozwoju Centrum Hewelianum, Centrum św. Jana oraz parkingów przy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Kontynuację widać w zakresie przygotowania projektów pod nową unijną perspektywę. W programie na lata 2007-2013 sfinansowano dużą część projektów polegających na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji m.in. drogowych i kolejowych, których właściwa realizacja zaplanowana jest w nowym unijnym budżecie. Dzięki temu zabiegowi Zarząd Województwa Pomorskiego może dziś bardzo sprawie wybierać projekty do dofinansowania.

Efektem tego jest m.in. bardzo wysokie tempo wdrażania środków z RPO WP 2014-2020 oraz pozycja lidera wśród polskich województw pod względem poziomu zakontraktowanych środków w nowym programie regionalnym.

Zobacz:

Raport z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Sprawozdanie końcowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.