Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Plan Junckera – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Plan Junckera – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Plan Junckera - Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Nazwa programu

Plan Junckera – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Inwestycje, MŚP, wzrost gospodarczy/RPS Pomorski Port Kreatywności, RPS Aktywni Pomorzanie, RPS Ekoefektywne Pomorze, RPS Zdrowie dla Pomorzan, RPS Mobilne Pomorze, RPS Pomorska Podróż

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

Inicjatywa UE, mająca na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego, zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz ożywienie strategicznych inwestycji w kluczowych sektorach w Europie. EFIS ma postać umowy kontraktowej pomiędzy Komisją a EBI obejmującej: gwarancje UE uzupełnione wkładem kapitałowym EBI. Źródłem finansowania jest również wkład państw członkowskich w formie kapitału (za pośrednictwem banków krajowych lub podobnych instytucji) oraz inwestorzy prywatni.

3 filary Planu Junckera:

 1. Utworzenie przez KE Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), zarządzanego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – nowy EFIS w ramach grupy EBI jako specjalny fundusz powierniczy: wsparcie na pokrycie ryzyka dla długoterminowych inwestycji i większy dostęp do finansowania ryzyka dla MŚP.
 2. Wsparcie i pomoc techniczna:
 • Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) ang. EIAH – Europejski Ośrodek Doradztwa Inwestycyjnego, EPEC.
 • Europejski Portal Projektówo Inwestycyjnych (EPPI/EIPP)
 1. Poprawa otoczenia regulacyjnego.

Do najważniejszych celów należą:

 • Usuwanie przeszkód dla inwestycji.
 • Zapewnienie widoczności projektom inwestycyjnym i pomocy technicznej podczas ich realizacji.
 • Inteligentniejsze wykorzystanie środków finansowych.

Okres finansowania

2014-2020

Budżet programu, w tym:

Budżet ogółem:

33,5 mld EUR

Udział w budżecie (na podstawie zawartych umów)

Polska (wg stanu na marzec 2018 r.)

Pozyskane dofinansowanie: 2,9 mld EUR

Rodzaj finansowania

Instrumenty finansowe

 • Pożyczki
 • Gwarancje
 • Kontrgwarancje

Finansuje maksymalnie 50% wartości całkowitych kosztów inwestycyjnych projektu, zaś współfinansowanie może zostać zapewnione albo przez banki komercyjne albo bank rozwoju, jakim jest BGK.

Uwaga: wszelkie warunki wsparcia z EFIS, tj.: okres spłaty, oprocentowanie, prowizje, zabezpieczenia, terminy, waluta kredytu, ustalane są indywidulanie dla każdego projektu na etapie negocjacji umowy z EBI.

Zasięg terytorialny

 • Inwestycje prowadzone na terytorium UE
 • Inwestycje, w których uczestniczące podmioty znajdujące się lub mające siedzibę w co najmniej jednym państwie członkowskim i które to działania obejmują co najmniej jedno państwo trzecie objęte zakresem europejskiej polityki sąsiedztwa należące do EOG lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Potencjalni wnioskodawcy

 • Podmioty prywatne, w tym podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej, spółki celowe lub spółki projektowe.
 • MŚP lub spółki o średniej kapitalizacji.
 • Krajowe banki lub instytucje prorozwojowe: instytucje finansowe zajmujące się pośrednictwem.
 • Fundusze kapitałowe oraz dłużne.
 • Podmioty sektora publicznego.

Minimalne wymogi dla projektu

 • Wartość projektu: minimum 25 mln EUR – brak ograniczeń co do wartości maksymalnej projektów;

Dla projektów innowacyjnych: minimum 7 mln EUR.

 • Zasięg terytorialny: O wsparcie można ubiegać się dla projektów realizowanych w jednym państwie członkowskim jak i dla projektów transgranicznych.
 • Sektory tematyczne projektów: Wsparcie mogą uzyskać projekty z następujących sektorów: 1) badania, rozwój i innowacje, 2) energetyka, 3) infrastruktura transportowa, 4) technologie informacyjne, 5) ochrona środowiska, 6) kapitał ludzki, kultura i zdrowie.
 • Warunki finansowania projektów:
 • opłacalne komercyjnie i ekonomicznie, wykonalne technicznie;
 • wspomagające cele EFIS;
 • wspierające rozwój i zatrudnienie;
 • wycenione adekwatnie do podejmowanego ryzyka;
 • realizowane na terenie 28 krajów UE lub w ramach projektów transgranicznych;
 • wskaźniki komplementarności:

– efekt mnożnikowy

– zmobilizowane finansowanie;

– wskaźniki makroekonomiczne;

– współpraca.

Główne kategorie wydatków kwalifikowalnych (ew. wyłączenia)

Wsparcie mogą uzyskać projekty z sześciu różnych kategorii:

 1. Badania, rozwój i innowacje – inwestycje w infrastrukturę badawczą, projekty i programy demonstracyjne, transfer wiedzy i technologii.
 2. Energetyka – projekty opierające się na energii odnawialnej, poprawiające efektywność energetyczną, rozwój i modernizacja infrastruktury energetycznej (zwłaszcza połączeń międzysystemowych, inteligentnych sieci energetycznych na poziomie dystrybucji i magazynowania energii).
 3. Infrastruktura transportowa – projekty horyzontalne i projekty na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności w miastach.
 4. Technologie informacyjne – w szczególności usługi cyfrowe, infrastruktura telekomunikacyjna o dużej prędkości oraz sieci szerokopasmowe.
 5. Ochrona środowiska – głównie inwestycje w infrastrukturę w dziedzinie ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem, zrównoważony rozwój miejski i wiejski czy przeciwdziałanie zmianom klimatu.
 6. Kapitał ludzki, kultura i zdrowie – w szczególności obszary takie jak edukacja i szkolenia, innowacyjne rozwiązania w zakresie zdrowia, infrastruktura społeczna oraz turystyka.
 7.  

Z sektora MŚP – w zakresie kapitału obrotowego i finansowania inwestycji oraz zapewnienia finansowania ryzyka od etapu początkowego do etapu ekspansji.

Zastosowanie pomocy publicznej

TAK / NIE -> te projekty podlegają notyfikacji

Niekonwencjonalne sposoby rozliczania kosztów / współfinansowania

Oferuje wsparcie dla inwestycji związanych z podwyższonym ryzykiem kredytowym (np. PPP, spółka specjalnego przeznaczenia, nowe technologie, sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa). W ten sposób EFIS ma umożliwić realizację projektów, które w normalnych warunkach nie zostałyby zrealizowane z uwagi na nadmierne ryzyko.

Instytucja zarządzająca

Komisja Europejska

Agencja Wykonawcza (podmiot wdrażający)

Europejski Bank Inwestycyjny

Rola państw członkowskich, regionów w systemie zarządzania w kraju

 • W przypadku projektów, w których zaangażowane są środki publiczne, podlegają one notyfikacji. Warunkiem skorzystania z tej procedury jest przekazanie odnośnego żądania Dyrekcji ds. Konkurencji Komisji Europejskiej przez właściwą instytucję państwa członkowskiego. W Polsce jest to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Krajowe i regionalne Punkty Kontaktowe

 

Krajowe Punkty Kontaktowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

e-mail: EFIS@bgk.pl

Tel.: +48 22 599 8065

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

e-mail: planinwestycyjny@mr.gov.pl

Strona internetowa          

https://enrd.ec.europa.eu/european-fund-strategic-investments-efsi_pl https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_pl

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_pl

Nabory

Europejski Bank Inwestycyjny nie prowadzi szczególnego naboru projektów. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym – projekt z posiadaną dokumentacją należy zgłosić do EBI.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1017&from=PL 

 1. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1558 z dnia 22 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 poprzez ustanowienie tabeli wskaźników do celów stosowania gwarancji UE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1558&from=ES

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2396 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzania usprawnień technicznych dla tego Funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2396

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.