Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/e70d285d-fcfa-4173-ba78-fb7c9c730927-4.jpg Otwarty konkurs ofert na realizację zadania – rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania – rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Leżące na biurku segregatory z aplikacjami i grantami, kalkulator, długopis

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

W ramach konkursu, Województwo Pomorskie dofinansuje w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zadanie:  Podnoszenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego na rzecz integracji imigrantów

 1. Oferty na realizację zadania publicznego należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu.
 2. Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania oferty, pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty. UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!
   
 3. Formularz oferty w serwisie Witkac.pl jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r. poz. 1300 czy DzU z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i stanowi załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu. Prawidłowo wypełniona oferta winna być czytelna oraz wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą oferenta.
 4. Ofertę w wersji papierowej należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45 lub wysłać pocztą lub pocztą kurierską na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Na kopercie zawierającej ofertę w formie papierowej należy dopisać: „Konkurs w zakresie podnoszenia kompetencji jednostek samorządu terytorialnego na rzecz integracji imigrantów – NIE OTWIERAĆ”.
   
 5. Ofertę należy złożyć:

a)   elektronicznie w systemie Witkac.pl – do 15.02.2018 r. do godz. 23.59.59
b)   w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami – do 16.02.2018 r. do godz. 15.45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu!

6.   Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację ww. zadania.

 

Załączniki:

 1. uchwała
 2. ogłoszenie konkursu
 3. wzór oferty
 4. karta oceny

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.