Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Otwarty konkurs ofert na działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Otwarty konkurs ofert na działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

 

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie jednego Podmiotu, zwanego dalej Operatorem projektu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w dziedzinie działalności na rzecz organizacji pozarządowych. Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie jednej oferty i zlecenie organizacji pozarządowej lub innemu uprawnionemu podmiotowi realizacji zadania województwa pomorskiego w roku 2019.

 

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem.

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania oferty, pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty.

Wszystkie kopie składanych dokumentów, załączników muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do złożenia oferty. Na ostatniej stronie każdego z potwierdzanych dokumentów należy umieścić napis (pieczątkę) „Za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia zgodności z oryginałem oraz podpisy uprawnionych osób wraz z imiennymi pieczątkami. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Pozostałe strony potwierdzanych dokumentów powinny być parafowane.

 

Wymagania w stosunku do składanych ofert:

  1. Oferta powinna być podpisana w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwią identyfikację osób składających ofertę;
  2. Oferta powinna zawierać oświadczenia wymagane na ostatniej stronie oferty poprzez odpowiednie zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczeń, a tym samym jest brakiem formalnym);
  3. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

Formularz oferty w serwisie witkac.pl jest zgodny z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2018 r. poz. 2057).

Prawidłowo wypełniona oferta winna być czytelna oraz wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą oferenta (jeśli punkt nie dotyczy oferenta – należy wpisać „nie dotyczy”).

  1. Podmiot zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.
  2. Ofertę w wersji papierowej, należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Na kopercie zawierającej ofertę w formie papierowej należy dopisać „Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych. NIE OTWIERAĆ”.
  3. Ofertę należy złożyć:

a)   elektronicznie w systemie Witkac.pl – do 11 czerwca 2019 r. do godz. 15.00;

b)   w formie papierowej (w postaci wydruku z serwisu witkac.pl) wraz z wymaganymi załącznikami – do 13 czerwca 2019 r. do godz. 15.45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą.

W przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu do kancelarii.

 

Oferty złożone tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będą traktowane jako brak złożenia oferty!

 

Załączniki:

1.    Uchwała nr 475/47/149
2.    Ogłoszenie konkursu, zał. nr 1 
4.    Karta oceny

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.