Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Celem zadania jest zwiększenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gmin i powiatów w zakresie świadczenia usług na rzecz imigrantów w obszarach: aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej, z uwzględnieniem działań w zakresie procedur pobytowych, warunków mieszkaniowych, pomocy społecznej, rynku pracy, wspierania przedsiębiorczości, edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, integracji ze społecznością lokalną.

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie jednej oferty i zlecenie organizacji pozarządowej lub innemu uprawnionemu podmiotowi realizacji zadania województwa pomorskiego w roku 2019. 

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu.  

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania oferty, pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty.

Ofertę w wersji papierowej, należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Na kopercie zawierającej ofertę w formie papierowej należy dopisać „Konkurs w zakresie podnoszenia kompetencji jednostek samorządu terytorialnego na rzecz integracji imigrantów. NIE OTWIERAĆ”.

Ofertę należy złożyć:

a)   elektronicznie w systemie Witkac.pl – do 14.03.2019 r. do godz. 15.45;

b)   w formie papierowej (w postaci wydruku z serwisu witkac.pl) wraz z wymaganymi załącznikami – do 15.03.2019 r. do godz. 15.45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

Preferowane jest złożenie oferty wspólnej na realizację ww. zadania. 

Oferta wspólna musi wskazywać:

  • jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • sposób reprezentacji  ww. podmiotów wobec organu administracji publicznej,
  • umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, określającą m.in. zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1. Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Załączniki:

1.    Uchwała o konkursie
2.    Ogłoszenie konkursu, zał. nr 1 
3.    Wzór oferty, zał. nr 2
4.    Karta oceny, załącznik do ogłoszenia

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.