Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ogłoszenie na kandydatów komisji konkursowych na 2018 r.

Ogłoszenie na kandydatów komisji konkursowych na 2018 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2017r. poz 60, 573, 1909) pełnomocnik marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2018

1. Celem działania Komisji Konkursowej jest:

 1. weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez departament merytoryczny, z której sporządzany jest protokół;
 2. analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym;
 3. przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

2. W skład Komisji Konkursowych wchodzi:

 1. 3 przedstawicieli Urzędu,
 2. 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 15 ust. 2d, 2da ustawy.

3. Obowiązki członków Komisji Konkursowej:
1) członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem;
2)   do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:

a. czynny udział w pracach Komisji,
b. niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji;

4.   Prawa członków Komisji Konkursowej:

 1. członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;
 2. członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji
  (oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.

5.   Tryb pracy Komisji Konkursowej:

 1. Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu;
 2. obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji;
 3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,  w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego;
 4. z obrad Komisji sporządza się protokół, z którym zapoznają się i podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w pracach Komisji; protokół przedstawia się Zarządowi łącznie z projektem uchwały w sprawie wyboru ofert  i udzieleniu dotacji.

Praca Komisji może również odbywać się poprzez system generatora wniosków o czym poszczególne departamenty urzędu będą informować przed rozpoczęciem prac komisji konkursowych

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się na załączonym formularzu. 

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy przesłać w terminie 7-18 grudnia 2017 r.:

 • zeskanowane na adres e-mailowy: m.witkowska@pomorskie.eu lub
 • dostarczyć oryginały do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego                 

ul. Okopowa 21/27 Gdańsk od pon.-pt. w godz. 7.30-15.30

 • wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 Gdańsk – decyduje data wpływu do Urzędu

Wszelkich informacji udziela zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Magdalena Witkowska tel. 58 32 68 897, m.witkowska@pomorskie.eu.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.