Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Nie wywiązywanie sie przez Biuro Turystyczno-Usługowe „GRO-TOUR” W.T. Piotrkiewicz Spółka Jawna

Nie wywiązywanie sie przez Biuro Turystyczno-Usługowe „GRO-TOUR” W.T. Piotrkiewicz Spółka Jawna

W związku z powyższym Marszałek Województwa Pomorskiego jako beneficjent gwarancji ubezpieczeniowej Turystycznej nr M207040 z dnia 30 września 2016 roku wystawionej przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. skieruje do Gwaranta żądanie zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 2 i 3 powyższej gwarancji.

Wszyscy klienci poszkodowani przez B.T-U.”GRO-TOUR” proszeni są o niezwłoczne przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia szkody oraz załączenie do niego :
Umowy o świadczenie usług turystycznych,
Dowodu wpłaty za imprezę turystyczną (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie, paragon, faktura). 

Dokumenty należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
Ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

  
Informujemy, że Marszałek Województwa Pomorskiego nie posiada kompetencji 
do uznawania roszczeń za zasadne lub bezzasadne, ani też do wyliczania wysokości należnych kwot zwrotu. Pełni on jedynie rolę beneficjenta gwarancji i zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych występuje do ubezpieczyciela, który wystawił umowę gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz biura podróży, w imieniu wszystkich klientów zgłaszających roszczenia z tytułu niezrealizowanych umów.
Ubezpieczyciel dokonuje weryfikacji zgłoszonych roszczeń pod względem zasadności 
i formalnej poprawności, a także wylicza kwoty zwrotu należne poszkodowanym klientom. Odpowiada również za prawidłowe rozliczenie środków z umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Beneficjent, tj. Marszałek Województwa Pomorskiego, po otrzymaniu od Ubezpieczyciela szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom, wydaje dyspozycję wypłaty środków. Ubezpieczyciel dokonuje wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.
 
W przypadku pytań czy wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 tel. 58 32 68 355, 
58 32 68 350
www.dt.pomorskie.eu

 

Wniosek o zgloszenie szkody

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.