Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Jak zatrzymać potencjał imigrantów na Pomorzu? Specjalne szkolenia i warsztaty dla urzędników

Jak zatrzymać potencjał imigrantów na Pomorzu? Specjalne szkolenia i warsztaty dla urzędników

Podpisanie umowy na realizację zadania „Podnoszenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego na rzecz integracji imigrantów"

Samorząd województwa pomorskiego przeznaczył 150 tys. zł na podnoszenie kompetencji w zakresie pomocy imigrantom. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek przez 10 miesięcy będzie uczyć pracowników urzędów gmin i powiatów, jak pomagać obcokrajowcom na Pomorzu. Celem jest ich integracja i usamodzielnienie.

 

Marszałkowie Mieczysław Struk i Paweł Orłowski 12 marca 2018 r. podpisali umowę z wiceprezes Karoliną Stubińską i Klaudią Iwicką, członkiem zarządu Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek na realizację zadania „Podnoszenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego na rzecz integracji imigrantów”. Dzięki temu urzędnicy mają lepiej radzić sobie z problemami integracji imigrantów począwszy – od edukacji, poprzez ochronę zdrowia po szukanie pracy czy sprawy mieszkaniowe. Program pilotażowy zacznie się w marcu a zakończy w grudniu 2018 r. To pierwszy krok do powstania Pomorskiego Samorządowego Centrum Kompetencji w zakresie Wsparcia Imigrantów.

 

Potrzebujemy imigrantów

W roku 2017 r. do urzędu skierowano 130 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, a od początku 2018 r. urzędy pracy zarejestrowały już 17 tys. imigrantów. Obcokrajowców na Pomorzu jest z roku na rok coraz więcej. Niestety przez lata brakowało w województwie pomorskim spójnego systemu opieki nad cudzoziemcami.

Nowy program, na razie jako pilotaż, ma wypełnić tę lukę. Ułatwi imigrantom poruszanie się wśród zawiłości administracyjnych, uzyskanie pozwoleń na pracę, szukanie mieszkania czy edukację dzieci. Dzięki wykwalifikowanym urzędnikom cudzoziemcy dowiedzą się, jakie mają prawa. – Od szeregu lat na Pomorze przyjeżdżają cudzoziemcy, którzy chcą podejmować pracę – powiedział podczas konferencji prasowej marszałek Mieczysław Struk. – Korzystamy z ich kwalifikacji i zaangażowania. W sytuacji deficytu pracowników nie możemy pozwolić sobie na to, by po kilku miesiącach wyjeżdżali. Na terenie całego regionu brakuje pracowników, a imigranci mogą nam pomóc w jego uzupełnieniu– podkreślił Struk.

Opracowanie dobrego planu działań i wyszkolenie urzędników w zakresie obsługi imigrantów na każdym szczeblu ułatwi cudzoziemcom odnalezienie się w lokalnych społecznościach. Projekt „Trzy kroki do integracji na Pomorzu” jest programem pilotażowym. Na jego podstawie samorząd województwa pomorskiego podejmie decyzję, w jakim kierunku powinna iść polityka migracyjna regionu. – Po naszych doświadczeniach może dojedziemy do wniosku, że trzeba zwiększyć pulę finansową dla takich przedsięwzięć – zapowiedział Mieczysław Struk. – Już teraz zmieniane są Regionalne Programy Operacyjne, w tym „Aktywni Pomorzanie”. Pojawił się wątek zatrzymania imigrantów i ich integracji ze wspólnotami lokalnymi, w jakich funkcjonują – zaznaczył marszałek.

 

 

Co się zmieni?

Nowy program pilotażowy ma polepszyć jakość usług administracji samorządowej dla imigrantów. Najważniejsze jest usamodzielnienie imigrantów w życiu społecznym i zawodowym. A jednocześnie przygotowanie społeczności lokalnych do przyjęcia cudzoziemców na swoim terenie. – Imigranci na Pomorzu to wyzwanie i szansa – powiedział wicemarszałek Paweł Orłowski. – Potrzebujemy polityki migracyjnej, by wspomóc samorządy w budowaniu zintegrowanych społeczeństw. Będą to kompleksowe działania, czyli procedury związane z uzyskiwaniem pozwoleń na pracę, edukacją dla dzieci, ochroną zdrowia, ubezpieczeniami, ale też działania związane z kulturą i polityką mieszkaniową – wyjaśnił.

Gdańskie Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII) w ramach projektu „Trzy kroki do integracji na Pomorzu” ma za zadnie przeprowadzić 20 paneli dyskusyjnych z udziałem pracowników urzędów powiatowych na terenie województwa pomorskiego. Dyskusje te pomogą określić, jakie potrzeby mają urzędnicy w zakresie wsparcia imigrantów. Następnie zostanie wytypowanych od 10 do 12 urzędów, które będą objęte działaniami pilotażowymi. Pracownicy CWII przeprowadzą warsztaty i szkolenia z modelowych rozwiązań w zakresie lokalnej polityki migracyjnej, a także będą udzielać rad i konsultować konkretne przypadki. Powstanie też przewodnik „pierwszych kroków” dla imigrantów w województwie pomorskim.

– Migracja dotyczy nie tylko dużych ośrodków miejskich. Imigranci osiedlają się też w małych miejscowościach i na wsiach – powiedziała Karolina Stubińska, wiceprezes CWII. – O ile w dużych miastach są organizacje i instytucje, które wspierają cudzoziemców, o tyle w mniejszych miejscowościach takich rozwiązań i działań brakuje. Efektem współpracy z samorządami ma być ustalenie definicji tego, czym jest integracja. Chcemy też ujednolicić działania. Krokiem wyjściowym jest stwierdzenie, że imigranci w naszych miejscowościach żyją. Wiąże się to z pewnymi obwiązkami i nowymi zadaniami dla urzędów – zapowiada Stubińska.

 

9 kwietnia 2018 r. w Muzeum Emigracji w Gdyni odbędzie się konferencja dotycząca sytuacji imigrantów na Pomorzu.

 

Plan działań w ramach podnoszenia kompetencji jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego na rzecz integracji imigrantów

1. 20 paneli dyskusyjnych, w czasie których JST oraz lokalni interesariusze omówią lokalne wyzwania związane z imigrantami oraz dowiedzą się, jak zarządzać tematyką na poziomie powiatu i/lub gminy.

2. Wyłonionych zostanie od 10 do 12 JST, które zaangażowane zostaną do kolejnego etapu prac:

– stworzenia lokalnego/powiatowego planu działania:

– natężenie (obecne i przewidywane) zjawiska imigracji;

– zidentyfikowane luki kompetencyjne jednostek samorządu terytorialnego w ramach usług świadczonych imigrantom w obszarach: aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej, z uwzględnieniem działań w zakresie procedur pobytowych, warunków mieszkaniowych, pomocy społecznej, rynku pracy, wspierania przedsiębiorczości, edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, integracji ze społecznością lokalną;

3. Przeprowadzenie w wytypowanych urzędach gmin/starostwach powiatowych w ramach pilotażu – minimum 40 warsztatów (w grupach min. 10 osób), wspierających proces powstawania modelowych rozwiązań w zakresie lokalnej polityki migracyjnej, tj. planów działania gmin/powiatów na rzecz aktywizacji i integracji imigrantów, w tym standardów ich obsługi.

4. Przeprowadzenie minimum 200 godzin zegarowych szkoleń dla pracowników wytypowanych urzędów gmin/starostw powiatowych w zakresie zidentyfikowanych luk kompetencyjnych.

5. Zapewnienie na czas realizacji zadania i w zakresie objętym jego przedmiotem, konsultacji telefonicznych, on-line, w siedzibie Podmiotu dla wszystkich gmin/powiatów województwa pomorskiego.

6. Bieżące nadsyłanie informacji z prowadzonych działań w ramach zlecenia zadania na potrzeby prowadzenia przez Województwo podstrony „Pomorskie Samorządowe Centrum Kompetencji w zakresie Integracji Imigrantów”.

7. Promocję dobrych praktyk (na podstawie sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących w Polsce i innych krajach UE) oraz stworzenie warunków do wymiany doświadczeń gmin/powiatów w rozwiązywaniu problemów imigrantów. Opracowanie wersji elektronicznej przewodnika „pierwszych kroków” dla imigrantów w województwie pomorskim.

8. Przedstawienie harmonogramu realizacji zleconego zadania podczas konferencji inaugurującej inicjatywę utworzenia Pomorskiego Samorządowego Centrum Kompetencji w zakresie Integracji Imigrantów.

9. Zaprezentowanie podsumowania efektów realizacji zleconego zadania podczas konferencji podsumowującej przeprowadzony pilotaż.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.