Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/3307c6e3-492d-433c-a635-aaeb916de6e7.jpg Jak poprawić zdrowie Pomorzan, aktywizować seniorów?  Konferencja w ramach konsultacji społecznych – edukacja, zdrowie, gospodarka

Jak poprawić zdrowie Pomorzan, aktywizować seniorów? Konferencja w ramach konsultacji społecznych – edukacja, zdrowie, gospodarka

Wsparcie imigrantów i osób starszych na rynku pracy, ochrona zdrowia głównie w zakresie chorób cywilizacyjnych i profilaktyki, jak również profesjonalizacja przedsiębiorstw. To tylko niektóre ze zmian w Regionalnych Programach Strategicznych, jakie zaproponowano podczas konferencji odbywającej się w ramach konsultacji społecznych.

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 12 lutego 2018 r. odbyła się konferencja w ramach konsultacji społecznych. Uczestniczyli w niej m.in. marszałkowie, dyrektorzy podmiotów leczniczych, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, doradca marszałka. W 2017 r. oceniono realizację Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego (SRWP), która obejmowała lata 2013-2016. Jej efektem jest konieczność dostosowania Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) do aktualnej sytuacji.

 

Konieczność zmian

Na początku konferencji marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zaznaczył, że samorząd jest inspiratorem celów zawartych w SRWP. Jednak, na przestrzeni lat, zawarte w niej zapisy należy uaktualnić. Szczególnie wynika to ze zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu. Jest to związane m.in. spadkiem bezrobocia oraz brakiem rąk do pracy.

– Wszystkie przedstawione zmiany będą miały bezpośredni wpływ na realizację głównych założeń Regionalnych Programów Strategicznych. Dotyczy rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności), ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan) oraz aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie) – wyjaśniał marszałek Struk.

 

Czym są RPS-y?

RPS-y są narzędziami realizacji SRWP. Jest ich sześć i dotyczą rozwoju gospodarczego, atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, aktywności zawodowej i społecznej, ochrony zdrowia, energetyki oraz środowiska.

Zarząd Województwa Pomorskiego 18 stycznia 2018 r. podjął uchwały dotyczące projektów zmian w RPS-ach i skierowania ich do konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne rozpoczęły się 22 stycznia i potrwają do 25 lutego 2018 r. – Po ich zakończeniu powstanie sprawozdanie z ich przebiegu z wynikami – tłumaczył Bartosz Kozicki z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego. 

 

Zmiany na rynku pracy

– RPS Aktywni Pomorzanie to program, który dotyczy aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców województwa pomorskiego, w szczególności w takich obszarach, jak: powszechne zatrudnienie, kapitał społeczny i wysoka jakość edukacji – tłumaczył Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Szczególnym wsparciem należy objąć osoby pozostające w najtrudniejszej sytuacji na runku pracy. Chodzi o aktywizację osób starszych oraz imigrantów – dodał Krawiec.

Zmiany dotyczą programu uchwalonego w 2013 r. i polegają na:

  • aktywizacji osób pozostających w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osób biernych zawodowo, imigrantów,
  • rozwoju poradnictwa zawodowego,
  • aktywizacji szkół zawodowych w zakresie kształcenia ustawicznego,
  • wsparciu szkół w zakresie budowania postaw obywatelskich oraz tożsamości regionalnej i lokalnej, zwłaszcza wśród młodzieży.

Szczególne wsparcie oferują takie instytucje jak Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy czy Pomorskie Forum Integracji na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.  

Dodatkowo ma powstać system poradnictwa zawodowego głównie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Realizacja programu ma przyczynić się do: wzrostu zatrudnienia i kompetencji zawodowych mieszkańców i imigrantów, ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ma m.in. wzmocnić podstawowe funkcje rodziny, zapewnić możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, wzmocnić regionalną wspólnotę obywatelską i kulturową przy jednoczesnym zachowaniu więzi lokalnych oraz włączeniu szerokiego grona partnerów w określanie i realizację polityki rozwoju.

Pełnomocnik marszałka Tadeusz Adamejtis zauważył, że lokalnej gospodarce potrzebni są seniorzy. – W tej chwili ze względu na sytuację demograficzną coraz mniej młodych Ukraińców będzie pracowało w Polsce. Wynika to ze starzenia się ukraińskiego społeczeństwa. A w pomorskich przedsiębiorstwach brakuje tapicerów. Tę lukę mogłyby właśnie wypełnić osoby starsze, które są odpowiednio wykwalifikowane. Niestety ze starzeniem się także polskiego społeczeństwa związana jest konieczność rozwoju usług opiekuńczo-leczniczych dla seniorów oraz uzupełnienia kwalifikacji osób starszych. Ogromną rolę odegra też poradnictwo zawodowe. Chodzi o mobilność ludzi starszych w poszukiwaniu pracy – dodał Adamejtis.

 

Zmiany w ochronie zdrowia

– RPS Zdrowie dla Pomorzan to program w zakresie ochrony zdrowia – wyjaśnia Marzena Mrozek, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Obejmuje jeden cel operacyjny, którym jest lepszy dostęp do usług zdrowotnych oraz dwa kierunki działań. Są nimi poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz intensyfikacja działań profilaktycznych i diagnostycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych – dodała Mrozek.

W stosunku do 2013 r., kiedy został uchwalony RPS Zdrowie dla Pomorzan, zmieniły się  m.in. dane statystyczne dotyczące epidemiologii oraz demografii mieszkańców naszego regionu, szczególnie dotyczące starzenia się społeczeństwa, a mimo to wzrostu dzietności.

Modyfikacji uległo też finansowanie systemu opieki zdrowotnej, m.in..: zmiana systemu kontraktowania szpitali (sieć szpitali – ryczałt), wzrost wynagrodzeń kadry medycznej (np. lekarze rezydenci, ratownicy medyczni), rozwiązania w zakresie wyceny świadczeń (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji), dane dotyczące nakładów na świadczenia medyczne. Zmiany obejmują również dostępność do świadczeń medycznych.

Z kolei najistotniejszymi dla pacjentów tematami są te dotyczące organizacji, infrastruktury, jakości oraz informacji w systemie ochrony zdrowia, jak np.: opieka koordynowana (opieka nad  osobami po zawałach serca i kobietami w ciąży), pakiet onkologiczny, kadry medyczne, sprzęt medyczny, aparatura oraz infrastruktura podmiotów leczniczych, systemy informatyczne (e-Zdrowie), systemy jakości (akredytacje szpitali).

 

Zamiany w rozwoju gospodarczym

RPS Pomorski Port Kreatywności dotyczy rozwoju gospodarczego. Jego wdrożenie ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu poprzez jednoczesne wsparcie rozwoju sektora gospodarczego oraz nauki.

– Zmiany, jakie proponujemy są porządkujące, kreatywne i urealniające – mówił Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Najważniejsze ze zmian dotyczą profesjonalizacji przedsiębiorstw oraz umiędzynarodowienia i konsolidacji uczelni. Chodzi m.in. o usługi dla biznesu, rozwój mikro i małych przedsiębiorstw oraz tworzenie ram dla cyfryzacji gospodarki np. infrastruktura szerokopasmowego Internetu.

Druga ważna zmiana to skonsolidowana oferta pomorskich uczelni (np. Study in Pomorskie, wspólne lub interdyscyplinarne wydziały i kierunki, wspólna infrastruktura).

– Ponadto, należy uporządkować i doprecyzować zapisy dotyczące promocji gospodarczej jako integralnej część marki parasolowej !Pomorskie – wyjaśniał Mikołajczyk.

Chodzi też o przygotowanie i wypromowanie, z udziałem kluczowych pomorskich uczelni, kompleksowej oferty dla studentów zagranicznych oraz oferty wspierającej zatrudnienie zagranicznych naukowców.

Dodatkowo utworzono nowe przedsięwzięcie strategiczne. Jest nim animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) i klastrów jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. Ma to polegać m.in. na wzmocnieniu kadry, monitoringu oraz zwiększeniu kompetencji administracji publicznej.

Zobacz: Strategia 2020 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.