Stypendia dla twórców kultury – nabór wniosków

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2020. Zgłoszenia można przysyłać do 30 listopada 2019 roku.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego realizując Uchwałę nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury zmienioną uchwałą nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku i Uchwałą nr 64/VI/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 25 lutego 2019 roku ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2020.

 

 1. Stypendium przyznaje się na dokonanie określonego przedsięwzięcia o charakterze artystycznym w roku 2020.
 2. O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Stypendium może być tylko indywidualne.
 3. Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego.
 4. O stypendium nie mogą ubiegać się pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 5. Stypendia przyznawane są raz w roku w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie i wypłacane na konta bankowe wskazane przez stypendystów.
 6. Formularze wniosków o stypendia można pobierać w sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Rzeźnicka 58, pokój nr 109 oraz dostępne są na stronie Województwa Pomorskiego http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty. Na ww. stronie znajduje się również pełna treść Regulaminu przyznawania stypendiów dla twórców kultury.
 7. Nadesłanie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków ich udzielania wynikających z Uchwały nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 3082) zmienionej Uchwałą nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 23 kwietnia 2018 roku (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 1673) i Uchwałą nr 64/VI/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 25 lutego 2019 roku (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z 2019 roku poz. 1350) oraz niniejszego ogłoszenia.
 8. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2019 roku (w przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
 9. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie lub nieprawidłowo wypełnione, nie będą rozpatrywane.
 10. Wnioski rozpatruje Komisja Doradcza przedstawiając swoje opinie Zarządowi Województwa Pomorskiego. Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie decyzję o przyznaniu stypendiów w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od otrzymania opinii Komisji Doradczej i jest to decyzja ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie.
 11. W Biuletynie Informacji Publicznej UMWP i na http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty opublikowana zostanie informacja o przyznanym stypendium poprzez podanie: imienia, nazwiska, miasta zamieszkania, tytułu projektu, kwoty przyznanego stypendium.
 12. Informacji na temat konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury w roku 2020 udzielają: Renata Wierzchołowska (tel. 58 32 68 284) oraz Grażyna Bonisławska (tel. 58 32 68 286) – Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Rzeźnicka 58, pokój nr 209.
 13. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 14. Po rozstrzygnięciu konkursu istnieje możliwość osobistego odbioru załączników złożonych wraz z wnioskiem stypendialnym w terminie 3 lat od dnia ogłoszenia konkursu.

 

Oferty można składać bezpośrednio w Departamencie Kultury lub wysłać pocztą na adres:

Departament Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk (z dopiskiem: stypendium twórcze)

 

Do pobrania:

view szablon artykułu