Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/2646f331-af18-40d8-bcf8-ada38d5fe846.jpg Czysta planeta dla wszystkich. Regiony europejskie chcą być liderami w zatrzymaniu zmian klimatycznych

Czysta planeta dla wszystkich. Regiony europejskie chcą być liderami w zatrzymaniu zmian klimatycznych

Pierwszy z prawej – Miguel Arias Cañete, komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii, drugi z prawej – Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. Fot. European Union / John Thys

Podczas sesji Komitetu Regionów 26 i 27 czerwca 2019 r. w Brukseli 350 przedstawicieli samorządów europejskich dyskutowało o zmianach klimatycznych i zrównoważonym rozwoju. Wszyscy jednogłośnie podkreślali znaczącą rolę w lokalnych władz w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i wspieraniu tzw. czystej energii.

 

Cele zrównoważonego rozwoju zostały podjęte przez 193 państwa członkowskie ONZ w 2015 roku. Jest to 17 zadań, które mają być zrealizowane do 2030 r. Wśród nich są m.in. eliminacja ubóstwa, zapewnienie wszystkim edukacji na wysokim poziomie, dążenie do równości płci, ale też cele klimatyczne. To m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochrona zasobów wodnych oraz promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów i przeciwdziałanie degradacji środowiska.

 

Samorządy ważne dla klimatu

W czasie dwudniowej sesji Komitetu Regionów bardzo dużo czasu poświęcono tematyce ochrony środowiska, ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zmiany energetyki w kierunku źródeł odnawialnych oraz problemowi zmiany klimatu. To jedne z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed całą Unią Europejską, a głos ich sprawie zabrał również Komitet Regionów. Dlatego na sesji obecni byli m.in. Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, oraz Miguel Arias Cañete, komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii.

– Większości celów nie osiągniemy bez zaangażowania samorządów lokalnych – mówił w wystąpieniu Jyrki Katainen. – Innowacje w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, ochrony środowiska, zarządzania odpadami czy zmian w modelu konsumpcji powstaje w miastach i na wsiach. Bardzo często regiony wypracowują lepsze rozwiązania niż te na szczeblu centralnych. Lokalne inicjatywy po prostu radzą sobie lepiej z tymi tematami – podkreślał Katanien.

W debatach Komitetu Regionów wybrzmiały słowa mówiące o konieczności wspierania miast, także w zakresie finansowania konkretnych zmian. Zarówno w realizowaniu celów zrównoważonej Europy 2030, jak i zarządzaniu zmianą klimatu i transformacją energetyczną. Komisja Europejska zaproponowała, by 20 proc. budżetu funduszy unijnych na lata 2021-2027 było kierowane na działania klimatyczne. Daje to w przyszłym budżecie europejskim około 320 mld euro. Również w ramach programu Horyzont, wspierającego badania naukowe i innowacje, 25 proc. budżetu ma służyć neutralności klimatycznej.

 – Lokalne władze mogą wypełnić lukę pomiędzy instytucjami unijnymi, a codziennym życiem mieszkańców miast i wsi – mówił podczas sesji Komitetu Regionów Miguel Arias Cañete. – Już 9,5 tys. Europejskich miast ustaliło swoje cele w zakresie walki ze zmianami klimatu. Unia Europejska, a tym samym regiony, mogą być liderami we wdrażaniu niezbędnych zmian. Europa jako pierwsza gospodarka światowa stworzyła konkretne plany obniżenia emisji CO2 oraz wdrożenia korzystania z odnawialnych źródeł energii – zaznaczył Arias Cañete.

 

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich. Został utworzony w 1994 r. w następstwie podpisania traktatu z Maastricht, a jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zasięgają opinii Komitetu odnośnie do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Aby zasiadać w Europejskim Komitecie Regionów, każdy z jego 350 członków i 350 zastępców członków musi posiadać mandat wyborczy lub być politycznie odpowiedzialny przed wybranym zgromadzeniem w swoim regionie lub mieście.

Polskę reprezentuje 21 przedstawicieli. Wśród nich jest Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.