Aktualności

Pomorska Rada Oświatowa za pilnym przeprowadzeniem referendum w sprawie reformy edukacji

Pomorska Rada Oświatowa, debata 10.05.2017
Fot. Sławomir Lewandowski

Marszałek Mieczysław Struk: Obawiamy się, czy tempo wprowadzanych zmian pozwoli na rzetelne, gwarantujące poszanowanie różnych opinii, konsultowanie projektów nowej sieci szkół.

 

Pomorska Rada Oświatowa w wydanym stanowisku uznaje za konieczne pilne przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji, które zostało poparte głosami ponad 910,5 tysiąca obywateli. Czwarte posiedzenie PRO odbyło się 10 maja 2017 r. w Sali Jazzowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Tematem obrad była problematyka wdrażania reformy oświaty na Pomorzu.

 

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej

W piśmie podpisanym przez marszałka województwa Mieczysława Struka, który jest przewodniczącym Pomorskiej Rady Oświatowej, podkreślono, że brak jest pełnego zabezpieczenia programowego i metodycznego procesu kształcenia i wychowania na wszystkich etapach edukacji szkolnej, brak rozwiązań systemowo wspierających nauczycieli, których dotkną skutki reformy edukacji, a także brak wsparcia organów prowadzących zobowiązanych do wdrażania reformy edukacji oraz rzeczywistego oszacowania kosztów wprowadzanych zmian.  

Pomorska Rada Oświatowa zwraca uwagę, że tak istotne zmiany w systemie oświaty, ingerujące w strukturę szkolną, w szczególności likwidujące gimnazjum, powinny być poprzedzone rzetelną analizą. Ze zrozumieniem przyjmuje emocje i obawy towarzyszące zarówno rodzicom, uczniom, nauczycielom, dyrektorom szkół oraz organom prowadzącym, a także powstające konflikty w lokalnych wspólnotach. Rada podkreśla brak pełnego zabezpieczenia programowego i metodycznego procesu kształcenia i wychowania na wszystkich etapach edukacji szkolnej, brak rozwiązań systemowo wspierających nauczycieli oraz rzeczywistego oszacowania kosztów wprowadzanych zmian.

 

Pomorska Rada Oświatowa

Powołana uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego, istnieje od 2014 r. i jest jedyną w Polsce tego typu radą o zasięgu wojewódzkim. Przewodniczy jej marszałek Mieczysław Struk, a wśród 37 członków są samorządowcy, rektorzy szkół wyższych, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pozarządowych, mediów, rodziców i uczniów. W posiedzeniach PRO uczestniczą także zaproszeni goście – eksperci w obszarach związanych z podejmowanymi tematami.

 

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej w sprawie wdrażania zmian w systemie oświaty

 

Pomorska Rada Oświatowa, reprezentująca różne instytucje i środowiska Pomorza: szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych – w tym uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów, jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, związki zawodowe oraz media, korzystając ze swoich ustawowych kompetencji, uznaje za konieczne wyrażenie stanowiska w sprawie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji.

Pomorska Rada Oświatowa raz jeszcze podkreśla, że brak jest odpowiedzi na fundamentalne pytanie: dlaczego oraz w jakim celu przeprowadzana jest reforma edukacji. Pomorska Rada Oświatowa ponownie zwraca uwagę, że tak istotne zmiany w systemie oświaty ingerujące w strukturę szkolną, w szczególności likwidujące gimnazjum, powinny być poprzedzone rzetelną analizą sytuacji na poszczególnych etapach ich wdrażania, w tym konsekwencji dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli, wynikających między innymi ze zmiany sieci szkolnej. Pomorska Rada Oświatowa ze zrozumieniem zatem przyjmuje emocje i obawy towarzyszące zarówno rodzicom, uczniom, nauczycielom, dyrektorom szkół oraz organom prowadzącym, a także budzące się konflikty w lokalnych wspólnotach.

Pomorska Rada Oświatowa zauważa, że przygotowanie przez organy prowadzące nowej sieci szkół uwzględniającej założenia reformy nie kończy procesu rozwiązywania problemów, które z reformą edukacji są związane, a które są artykułowane między innymi przez reprezentacje rodziców, nauczycieli, organizacje samorządowe, a także przez środowisko naukowe. Pomorska Rada Oświatowa podkreśla w szczególności brak pełnego zabezpieczenia programowego i metodycznego procesu kształcenia i wychowania na wszystkich etapach edukacji szkolnej, brak rozwiązań systemowo wspierających nauczycieli, których dotkną skutki reformy edukacji, a także brak wsparcia organów prowadzących zobowiązanych do wdrażania reformy edukacji oraz rzeczywistego oszacowania kosztów wprowadzanych zmian.

Pomorska Rada Oświatowa, uwzględniając opinie uczestników debaty w ramach 4. posiedzenia Pomorskiej Rady Oświatowej, uznaje zatem za konieczne, by parlament, wybrany głosami wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając ich wolę, przychylił się do obywatelskiego wniosku o pilne przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji, które zostało poparte głosami ponad 910,5 tysiąca obywateli.

Jednocześnie Pomorska Rada Oświatowa, uznając, że niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do wypracowania konsensusu w długofalowej perspektywie funkcjonowania systemu oświaty, deklaruje zintensyfikowanie prac w ramach  „Pomorskiego paktu na rzecz edukacji" ponad podziałami z udziałem różnych interesariuszy: partnerów społecznych, politycznych, środowiska oświatowego.

 

                                                           W imieniu członków Pomorskiej Rady Oświatowej

        Przewodniczący

         Pomorskiej Rady Oświatowej

 

      Mieczysław Struk

       Marszałek Województwa Pomorskiego

Gdańsk, 10 maja 2017 r.

 

 

view szablon artykułu