Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pomorska Rada Oświatowa za pilnym przeprowadzeniem referendum w sprawie reformy edukacji

Pomorska Rada Oświatowa za pilnym przeprowadzeniem referendum w sprawie reformy edukacji

Pomorska Rada Oświatowa, debata 10.05.2017

Marszałek Mieczysław Struk: Obawiamy się, czy tempo wprowadzanych zmian pozwoli na rzetelne, gwarantujące poszanowanie różnych opinii, konsultowanie projektów nowej sieci szkół.

 

Pomorska Rada Oświatowa w wydanym stanowisku uznaje za konieczne pilne przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji, które zostało poparte głosami ponad 910,5 tysiąca obywateli. Czwarte posiedzenie PRO odbyło się 10 maja 2017 r. w Sali Jazzowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Tematem obrad była problematyka wdrażania reformy oświaty na Pomorzu.

 

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej

W piśmie podpisanym przez marszałka województwa Mieczysława Struka, który jest przewodniczącym Pomorskiej Rady Oświatowej, podkreślono, że brak jest pełnego zabezpieczenia programowego i metodycznego procesu kształcenia i wychowania na wszystkich etapach edukacji szkolnej, brak rozwiązań systemowo wspierających nauczycieli, których dotkną skutki reformy edukacji, a także brak wsparcia organów prowadzących zobowiązanych do wdrażania reformy edukacji oraz rzeczywistego oszacowania kosztów wprowadzanych zmian.  

Pomorska Rada Oświatowa zwraca uwagę, że tak istotne zmiany w systemie oświaty, ingerujące w strukturę szkolną, w szczególności likwidujące gimnazjum, powinny być poprzedzone rzetelną analizą. Ze zrozumieniem przyjmuje emocje i obawy towarzyszące zarówno rodzicom, uczniom, nauczycielom, dyrektorom szkół oraz organom prowadzącym, a także powstające konflikty w lokalnych wspólnotach. Rada podkreśla brak pełnego zabezpieczenia programowego i metodycznego procesu kształcenia i wychowania na wszystkich etapach edukacji szkolnej, brak rozwiązań systemowo wspierających nauczycieli oraz rzeczywistego oszacowania kosztów wprowadzanych zmian.

 

Pomorska Rada Oświatowa

Powołana uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego, istnieje od 2014 r. i jest jedyną w Polsce tego typu radą o zasięgu wojewódzkim. Przewodniczy jej marszałek Mieczysław Struk, a wśród 37 członków są samorządowcy, rektorzy szkół wyższych, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pozarządowych, mediów, rodziców i uczniów. W posiedzeniach PRO uczestniczą także zaproszeni goście – eksperci w obszarach związanych z podejmowanymi tematami.

 

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej w sprawie wdrażania zmian w systemie oświaty

 

Pomorska Rada Oświatowa, reprezentująca różne instytucje i środowiska Pomorza: szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych – w tym uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów, jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, związki zawodowe oraz media, korzystając ze swoich ustawowych kompetencji, uznaje za konieczne wyrażenie stanowiska w sprawie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji.

Pomorska Rada Oświatowa raz jeszcze podkreśla, że brak jest odpowiedzi na fundamentalne pytanie: dlaczego oraz w jakim celu przeprowadzana jest reforma edukacji. Pomorska Rada Oświatowa ponownie zwraca uwagę, że tak istotne zmiany w systemie oświaty ingerujące w strukturę szkolną, w szczególności likwidujące gimnazjum, powinny być poprzedzone rzetelną analizą sytuacji na poszczególnych etapach ich wdrażania, w tym konsekwencji dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli, wynikających między innymi ze zmiany sieci szkolnej. Pomorska Rada Oświatowa ze zrozumieniem zatem przyjmuje emocje i obawy towarzyszące zarówno rodzicom, uczniom, nauczycielom, dyrektorom szkół oraz organom prowadzącym, a także budzące się konflikty w lokalnych wspólnotach.

Pomorska Rada Oświatowa zauważa, że przygotowanie przez organy prowadzące nowej sieci szkół uwzględniającej założenia reformy nie kończy procesu rozwiązywania problemów, które z reformą edukacji są związane, a które są artykułowane między innymi przez reprezentacje rodziców, nauczycieli, organizacje samorządowe, a także przez środowisko naukowe. Pomorska Rada Oświatowa podkreśla w szczególności brak pełnego zabezpieczenia programowego i metodycznego procesu kształcenia i wychowania na wszystkich etapach edukacji szkolnej, brak rozwiązań systemowo wspierających nauczycieli, których dotkną skutki reformy edukacji, a także brak wsparcia organów prowadzących zobowiązanych do wdrażania reformy edukacji oraz rzeczywistego oszacowania kosztów wprowadzanych zmian.

Pomorska Rada Oświatowa, uwzględniając opinie uczestników debaty w ramach 4. posiedzenia Pomorskiej Rady Oświatowej, uznaje zatem za konieczne, by parlament, wybrany głosami wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając ich wolę, przychylił się do obywatelskiego wniosku o pilne przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji, które zostało poparte głosami ponad 910,5 tysiąca obywateli.

Jednocześnie Pomorska Rada Oświatowa, uznając, że niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do wypracowania konsensusu w długofalowej perspektywie funkcjonowania systemu oświaty, deklaruje zintensyfikowanie prac w ramach  „Pomorskiego paktu na rzecz edukacji” ponad podziałami z udziałem różnych interesariuszy: partnerów społecznych, politycznych, środowiska oświatowego.

 

                                                           W imieniu członków Pomorskiej Rady Oświatowej

        Przewodniczący

         Pomorskiej Rady Oświatowej

 

      Mieczysław Struk

       Marszałek Województwa Pomorskiego

Gdańsk, 10 maja 2017 r.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.