Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
XXIII spotkanie POFOS

XXIII spotkanie POFOS

Fot. Departament Zdrowia

 

W spotkaniu wzięli udział: Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku WP, zaproszeni goście: dr Piotr Popowski i dr n. med. Michał Brzeziński z Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych, Małgorzata Kalkowska i Dorota Bucior z Wydziału Zdrowia PCZP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciele JST WP z poziomu powiatów odpowiedzialni  za profilaktykę i politykę zdrowotną.

Spotkanie otworzyła pani Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku WP, która powitała zaproszonych gości .

Posiedzenie  poświęcone było realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdawczości.

Dr n. med. Michał Brzeziński przedstawił wnioski z raportu wykonanego przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych na zlecenia Ministerstwa Zdrowia, podsumowującego realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w roku 2016. Szczególną uwagę zwrócił na sytuację w naszym województwie. Pod względem liczby działań znajdujemy się gdzieś pośrodku. W kraju dominującą grupę docelową stanowi tzw. grupa wyselekcjonowana (nie mieszcząca się w grupach wskazanych w sprawozdaniu), natomiast w województwie pomorskim większość działań skierowanych jest dla dzieci, młodzieży i uczniów. Nasze województwo realizuje także znacznie więcej działań, których odbiorcami są seniorzy.  Najwięcej zadań dotyczy celu 1 (poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa) oraz celu 2 (profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi) podczas gdy w Polsce dominuje cel 2 – finansowany głównie z tzw. ustawy „korkowej”. Bardzo mało środków finansowych przeznacza się w skali kraju na zadania z celu 5 (promocja zdrowego i aktywnego starzenia się). Prelegent omówił także najczęściej występujące błędy popełniane podczas wypełniania sprawozdania z realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Są to:

  • Wypełnienie tabeli niezgodnie z instrukcjami
  • Dowolność w formatowaniu danych w tabeli
  • Brak lub błędne wskazanie celu operacyjnego
  • Niewłaściwe określenie zasięgu działania (siedziba)
  • Sprawozdawanie programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ.

Zdecydowaną poprawę w eliminacji błędów może przynieść wprowadzenie sprawozdawczości elektronicznej. W roku obecnym po raz pierwszy zostanie to umożliwione.

O sprawozdawczości w nowym systemie elektronicznym opowiedziały Pani Małgorzata Kalkowska i Pani Dorota Bucior z Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego. Przedstawiły także najczęstsze problemy pojawiające się podczas sprawozdawczości. Jest to przede wszystkim brak  terminowości  przekazywanych sprawozdań oraz niemożliwość zastosowania sankcji w wypadku niezłożenia bądź błędnego sprawozdania.

Na zakończenie dyskusji dr Piotr Popowski podsumował konieczność składanych sprawozdań, które mają dać nam obraz w jaki sposób działamy w celu poprawy zdrowia populacji. Wyraził także potrzebę wsparcia na poziomie województwa wszystkich podmiotów realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez np. edukację.

W kolejnej części spotkania Pani Agnieszka Stecz z Departamentu Zdrowia UMWP przedstawiła terminy następnych spotkań oraz proponowane tematy, z których członkowie PoFoS mogą wybrać te najbardziej ich interesujące.

Zapraszamy na następne spotkanie PoFoS  – 23.05.2018 r.

Materiały do pobrania:

  1. Raport „Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego za rok 2016″
  2. Prezentacja dr n. med. Michała Brzezińskiego
  3. Prezentacja Pani Agnieszki Stecz
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.