Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
XV spotkanie PoFoS

XV spotkanie PoFoS

W spotkaniu wzięli udział:, Paweł Orłowski, Członek zarządu WP, Jacek Sękiewicz*, dyrektor  WOTU, dr n. med. Blanka Skrzypkowska – Brancewicz**, konsultant wojewódzki ds. psychiatrii, przedstawiciele JST WP z poziomu powiatów odpowiedzialni  za profilaktykę i politykę zdrowotną oraz Dyrektorzy szpitali psychiatrycznych z województwa pomorskiego.

Spotkanie otworzyła pani Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku WP, która powitała zaproszonych gości.

Posiedzenie  poświęcone było opiece zdrowotnej odnoszącej się do chorób i zaburzeń psychicznych, w tym uzależnień.

Jako pierwsza wystąpiła dr n. med. Blanka Skrzypkowska – Brancewicz z wykładem prezentującym  Mapy Potrzeb Zdrowotnych w dziedzinie psychiatrii, ocenę NPOZP w 2010-2015 oraz zadania ujęte w dokumencie dla województw, powiatów i gmin w świetle nowego NPOZP  na lata 2016-2020.

Dyskusja jaka miała miejsce po prezentacji dotyczyła m in. wielkości umieralności w naszym województwie i trudności w szacowaniu umieralności będącej wynikiem zaburzeń psychicznych. Wiadomo bowiem, że pacjenci chorzy psychicznie umierają z powikłań somatycznych jakie pojawiąja się w przebiegu chorób psychicznych. Jedyną przyczyną bezpośrednią są samobójstwa.

Marszałek Paweł Orłowski wspomniał, że WP przygotowywało się do wsparcia psychiatrii ze środków UE (RPO) ale to właśnie brak Map Potrzeb Zdrowotnych w zakresie psychiatrii  był przyczyną odłożenia w czasie konkursów inwestycyjnych obejmujących psychiatrię w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych.

Dr Wierzbicka zaprezentowała plany związane z utworzeniem Centrum Zdrowia Psychicznego jakie miały MOF-y: Lębork, Człuchów, Kościerzyna.

Ze względu na ogromną potrzebę wdrożenia takich działań zarząd WP rozważy ptrzeznaczenie dodatkowych środków z tzw. rezerwy RPO po zakończeniu wszystkich procedur konkursowych.

W dalszej części dyskusji poruszono tematy, w stosunku do których DZ otrzymała odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia (pismo kierowane było po XIII PoFoS) dotyczące:

  • Trybów przeprowadzania konkursów w zakresie ochrony i promocji zdrowia z organizacjami pozarządowymi.

Niejednoznaczna odpowiedź z MZ, wątpliwości radców prawnych oraz brak jednomyślności co do stosowania wymogów prawnych w celu ogłaszania konkursów ustawy o zdrowiu publicznym bądź też ustawy o działalności pożytku i wolontariacie będą wymagały skonkretyzowania odpowiedzi przez MZ.

  • Obowiązku i formy sprawozdawczości z realizacji programów i działań w ww. zakresie.

Obowiązek przekazania sprawozdań do wojewody stawia pod znakiem zapytania funkcjonowanie części analitycznej RSEiMPZ . Dyrektor Maciej Laszkiewicz wyraził nadzieję na współpracę z JST WP w celu reaktywacji systemu obszernego monitoringu.

  • Ujednolicenia działań w uzależnieniach.

Pani Krystyna Dominiczak, dyrektor RPOS podkreśliła niejednoznaczność odpowiedzi z MZ.

Zapoznała zebranych z interpretacją przepisów, które na poziomie powiatu i gminy umożliwiąją przygotowanie jednego programu obejmującego wszystkie przyczyny uzależnień. Na poziomie województwa zarówno program uzależnienia od alkoholu  jak i program uzależnienia od narkotyków muszą pozostać programami odrębnymi.

Ważną informację przekazała przedstawicielka M. Gdańsk, że opinie prawników pozwalają, przy tworzeniu jednego programu, rozszerzyć działania na osoby współuzależnione.

Pan Jacek Sękiewicz, dyrektor WOTU przekonywał o konieczności istnienia gminnych programów do walki z uzależnieniami, przyznał, że w 2017 roku istnieją dwa programy – oddzielnie do uzależnień od alkoholu i oddzielnie od narkotyków. Od roku 2018 będzie jeden program obejmujący wszystkie uzależnienia, w tym też i od tytoniu.

Pani Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku WP podkreśliła konieczność pochylenia się nad pojawiającymi nowymi uzależnieniami np. od internetu, telefonów komórkowych.

Pani Jolanta Ferszke – Bykowska, z-ca- dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
w Gdańsku wskazała na konieczność profilaktyki zdrowia psychicznego młodzieży i dzieci.

Pani dr n. med. Blanka Skrzypkowska – Brancewicz, konsultant wojewódzki ds. psychiatrii przyznała, że już 20% dzieci dwuletnich używa telefonów komórkowych.

Pan Jacek Sękiewicz potwierdził potrzebę zajęcia się uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży oraz wyszedł z propozycją zorganizowania konferencji poświęconej uzależnieniom behawioralnym.

Następne spotkanie PoFoS   15 lutego 2017 r.

———————————————

* Jacek Sekiewicz jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutą, specjalistą terapii uzależnień. Naukę pobierał też w USA i Francji. Ma ogromne, bo 35-letnie doświadczenie. Jest ekspertem rządowym ds. narkotyków w Radzie Europy oraz członkiem komitetu Europejskiego Centrum Monitoringu Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie. Zajmuje się nie tylko leczeniem uzależnień, ale też stroną epidemiologiczną tego problemu.

** Blanka Brancewicz- dr n. med. lekarz medycyny, specjalista psychiatra i specjalista terapii środowiskowej oraz specjalista dzieci i młodzieży. Ukończyła studia podyplomowe MBA dla Kadry Medycznej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (dyplom uzyskany z pierwszą lokatą!) oraz studia podyplomowe Coaching Profesjonalny ALK w Warszawie. Od 2015 – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii.  Doświadczenie zawodowe obejmuje praktykę kliniczną (stacjonarną – Wojewódzki Szpital Psychiatryczny “Srebrzysko” 1992-2001 i ambulatoryjną – Poradnia Zdrowia Psychicznego od 1997), psychiatrię konsultacyjną (konsultant Wojewódzkiego Osrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gdańsku 1998-2005; konsultant Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Gdańsku 2001-2005), zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia (kierownik Przychodni Specjalistycznej nr 2 SP ZOZ nr 3 1999-2001, kierownik NS ZOZ Optimmed 2001-2006, dyrektor jednostki: Gdański Uniwersytet Medyczny Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne 2006-2011) oraz pracę nad zmianami systemowymi w opiece psychiatrycznej wojewodztwa pomorskiego jako prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Menadżerów Lecznictwa Psychiatrycznego “Zgoda” (do 2009), koordynator grupy psychiatrycznej programu “Zdrowie dla Pomorzan” oraz członek Pomorskiego Zespołu d/s Zdrowia Psychicznego – zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w województwie pomorskim.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.