Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
XI Spotkanie PoFoS

XI Spotkanie PoFoS

Program ramowy:

10:00 – Powitanie gości – Hanna Zych – Cisoń, Przewodnicząca PoFoS,

                                        – Maciej Laszkiewicz,  Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia UMWP

10:15 – Przedstawienie informacji nt. działań bieżących i przyszłych realizowanych przez Departament Zdrowia na terenie województwa pomorskiego – Jakub Ciołek, DZ UMWP

10:30Szkolenie dotyczace opracowywania i ewaluacji programów polityki zdrowotnej – Łukasz Błoch, starszy specjalista w Dziale Programów Zdrowotnych Wydział Oceny Technologii Medycznych AOTMiT

12:30 – Sesja pytań i odpowiedzi

13:00 – Zakończenie spotkania

 

Podsumowanie dyskusji:

 1. Opinie AOTM

Zgodnie z Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z 2004 r.:

 • samorządy terytorialne przygotowują, finansują i realizują programy dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia mające formalna nazwę PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ (PPZ)  (art. 5, ust 29a),
 • samorządy terytorialne są ZOBOWIĄZANE prawnie do wysłania PPZ do AOTMiT w celu uzyskania opinii (która nie jest wiążąca, co do decyzji samorządu odnośnie realizacji PPZ),
 • samorządy terytorialne, które uzyskały POZYTYWNĄ OPINIĘ AOTM mają pewność i poczucie bezpieczeństwa przy ocenie celowości wydatkowania środków publicznych na realizację PPZ,
 • samorządy terytorialne sprawozdają WYŁĄCZNIE zrealizowane PPZ, które  otrzymały opinię AOTM (rozporządzeniem MZ określające tryb sprawozdawania programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do Ustawy o Zdrowiu Publicznym-obecnie w procesie legislacyjnym).

2. Programy jst finansowane ze środków unijnych w perspektywie 2014-2020

 • Dofinansowanie samorządu terytorialnego z UE będzie możliwe  tylko w ramach RPO 2014-2020 i złożenia wniosku  aplikacyjnego do ogłoszonego konkursu na realizację Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej (RPZ);
  samorządy terytorialne wnoszą wkład własny w wysokości 15 %;
  należy pamiętać, że do konkursu mogą przystąpić również POZy, przedsiębiorcy, NGOsy
 • Regionalny Program Polityki Zdrowotnej (RPZ) zostanie opracowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego (SWP) i to SWP będzie zobowiązany do pozyskania opinii AOTM.
  W  formie Regionalnego Programu Zdrowotnego będą opracowywane przez SWP moduły dla cukrzycy i rehabilitacji kardiologicznej (muszą uzyskać pozytywną opinie AOTM) oraz medycyny pracy.
  Dopuszcza się ogłaszanie konkursów bez konieczności przygotowania przez SWP RPZ (nie  składa się niczego do AOTM)- w przypadku programów populacyjnych dla raka szyjki macicy, raka sutka i raka jelita grubego oraz w niektórych przypadkach w zakresie medycyny pracy.
 • samorzady terytorialne nie są zobowiązane przystępując do konkursu na realizację pozyskania opinii od AOTM, gdyż będą realizować RPZ już zaopiniowany!

 3. Programy jst finansowane z innych źródeł (budżety jst, NFZ, NMF)

 • samorządy terytorialne jeśli realizują programy „swoje” z innych źródeł niż UE, są zobowiązane do uzyskania opinii AOTM, a w przypadku opinii negatywnej  mogą podjąć decyzje o realizacji, ale jest to bardzo ryzykowne pod kątem celowości wydatkowania środków publicznych.

Opracowała Jolanta Wierzbicka
Departament Zdrowia UMWP

Prezentacje do pobrania:

 1. Regionalny Program Zdrowotny Województwa Pomorskiego – Jakub Ciołek
 2. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – Łukasz Błoch
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.