Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
UWAGA ! Ważny komunikat dla wnioskodawców, beneficjentów Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

UWAGA ! Ważny komunikat dla wnioskodawców, beneficjentów Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 i wpływ tej sytuacji na uzupełnianie dokumentów oraz realizację operacji wnioskodawców PO RYBY 2014-2020 informujemy:

  1. zgodnie z postanowieniami § 23a. ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1442), w razie uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy finansowej (…), zarząd województwa, na pisemną prośbę wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wnioskodawca:
  • wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;
  • jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin;
  • uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy”.

Warunkiem przywrócenia terminu jest spełnienie wszystkich ww przesłanek i dotyczy wyłącznie etapu wniosku o przyznanie pomocy. 

 

Wskazujemy również na możliwość wydłużenia realizacji projektów oraz zmianę harmonogramów działań, w ramach obowiązujących przepisów. Każdy z przypadków, w tym dotyczący ewentualnych zmian zakresu operacji, będziemy rozpatrywać indywidualnie, mając na uwadze zaistniałe okoliczności i ich faktyczny wpływ na realizację projektu i zobowiązań wynikających z umowy.

 

Uwzględniając możliwość wydłużenia realizacji projektu, ale mając na uwadze „graniczny”, wynikający z zapisów Rozporządzenia okres realizacji operacji liczony od dnia podpisania umowy o dofinansowanie wskazujemy na zapis umowny dotyczący składania wniosków o płatność: „w przypadku niemożności złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność,
w terminie o którym mowa w § 9, z powodu wystąpienia siły wyższej, Beneficjent, może wystąpić do Zarządu Województwa, w terminie 14 dni od dnia ustania okoliczności będących następstwem siły wyższej, z wnioskiem o przywrócenie tego terminu wraz z uzasadnieniem, składając jednocześnie odpowiedni wniosek o płatność.” Zarząd Województwa, w przypadku stwierdzenia okoliczności siły wyższej i zachowania ww terminu, rozpatruje wniosek o płatność złożony wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.

 

Informujemy również, że zgodnie z postanowieniami umowy beneficjenci zobowiązani są do „niezwłocznego informowania Zarządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta
w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy finansowej lub spełnienie wymagań określonych
w Programie, rozporządzeniu nr 1303/2013, rozporządzeniu nr 508/2014, ustawie
o EFMR, rozporządzeniu w sprawie Priorytetu 4, rozporządzeniu w sprawie zaliczek lub umowie”.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.