Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Sprawna opieka zdrowotna, szybka diagnoza i leczenie. To one gwarantują poprawę zdrowia i lepszą jakość życia

Sprawna opieka zdrowotna, szybka diagnoza i leczenie. To one gwarantują poprawę zdrowia i lepszą jakość życia

Spotkanie Pomorskiego Partnerstwa na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej

W piątek, 29 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie Pomorskiego Partnerstwa na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej, które ma poprawić jakość służby zdrowia w naszym województwie. Podsumowano prawie dwa lata działalności.

 

To pierwsze w Polsce tego typu partnerstwo, które stworzone jest na wzór światowych rozwiązań. W realizację działań zdrowotnych włączone są jednostki ochrony zdrowia, instytucje pomocy społecznej i organizacje pozarządowe. Współpraca między instytucjami to m.in: promocja zdrowia, polepszenie diagnostyki, terapii, leczenia, rehabilitacji oraz opieki paliatywnej. System ochrony zdrowia ma być bardziej nowoczesny i konkurencyjny. Dzięki temu poprawi się stan zdrowia Pomorzan, podniesie się jakość życia, a dostęp do lekarzy będzie łatwiejszy i szybszy.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 mają być dofinansowywane cztery projekty zdrowotne. Jeden z nich już ruszył – to zadania mające rozwijać programy wczesnego wykrywania nowotworów (rak piersi, rak szyjki macicy i rak jelita grubego). Kolejne, które czekają na decyzje, to: czynniki ryzyka w miejscu pracy, choroby specyficzne dla regionu (cukrzyca typu 2) oraz rehabilitacja lecznicza (kardiologiczna ułatwiająca powrotu do pracy).

 

W 2018 roku będą dwa nowe programy

Na spotkaniu omówione zostały dwa programy – ten związany z profikatyką cukrzycy oraz rehabilitacją kardiologiczną. Oba mają ruszyć w 2018 r. i trwać cztery lata.

Kompleksowy program edukacji związanej z zapobieganiem cukrzycy ma objąć 30 tys. osób w wieku aktywności zawodowej (35-64 lata), które w ostatnim roku nie robiły badań w kierunku cukrzycy typu 2. Dzięki uczestnictwie w programie zmienią swój tryb życia na zdrowszy, zaczą uprawiać sport i poznają zasady zdrowego odżywiania. Planowany budżet na te działania to prawie 14 mln zł. Z kolei program rehabilitacji kardiologincznej skierowany będzie do prawie 9 tys. aktywnych zawodowo osób, które bądź mają stwierdzoną chorobę układu naczyniowo-sercowego, bądź miały w przeszłości tzw. indydent kardiologiczny (np. zawał). Takie osoby będą mogły liczyć na łatwiejszy dostęp do lekarza, rehabilitantów oraz wparcia. W ramach projektu będą przeprowadzane akcje edukacyjne, konsultacje ze specjalistami, z których będą mogły skorzystać również rodziny osób chorych. Dofinansowanie projektu to ponad 31 mln zł.

Więcej informacji na temat programów zdrowotnych Samorządu Województwa Pomorskiego można przeczytać pod linkiem.

 

Porozumienie „Pomorskie Partnerstwo na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej”

Mając na uwadze:

– dążenie do stwarzania instytucjonalnych i organizacyjnych warunków dłuższego życia o lepszej jakości, w oparciu o rozwiązania integrujące usługi zdrowotne ze sferą opieki społecznej,

– cele wyznaczone w dokumentach kształtujących ponadnarodową perspektywę polityk zdrowotnych tj. Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, Strategii Unii Europejskiej „Europa 2020″, materiałach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Banku Światowego (WB) oraz „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 Krajowe Strategiczne Ramy”,

– sprawdzone i dobrze funkcjonujące, wybrane, rozwiązania przyjęte w innych systemach zdrowia,

– treść Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, której częścią jest podniesienie aktywności mieszkańców regionu poprzez poprawę usług zdrowotnych, społecznych i edukacyjnych określonych celami operacyjnymi w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie i Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan,

– zrealizowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny Studium Wykonalności Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny, 

– dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013,

rozumiejąc przez „zintegrowaną opiekę” skoordynowany sposób dostarczania świadczeń zdrowotnych i, w razie potrzeby, społecznych przez podmiot bądź sieć podmiotów połączonych strukturalnie i informacyjnie, zapewniający ciągłość opieki w zakresie: promocji zdrowia, prewencji, diagnostyki, terapii, rehabilitacji, opieki paliatywnej (integracja kliniczna) z włączeniem instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, których finalnym beneficjentem jest pacjent zaś miarą osiągnięć jest poprawa stanu zdrowia, w tym wyników leczenia i poprawa jakości życia, przy równoczesnej dbałości o efektywność kosztową,

sygnatariusze niniejszego porozumienia postanawiają, w miarę posiadanych przez siebie kompetencji i zasobów, współdziałać w:

– poszukiwaniu opartych na wiedzy naukowej i najlepszych światowych praktykach, rozwiązań światowych i europejskich w zakresie zintegrowanej opieki i telemedycyny przystających do polskich i regionalnych uwarunkowań,

– opracowaniu i wdrażaniu zintegrowanych ścieżek i rozwiązań dla opieki nad pacjentami,

– edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, mających na celu zwiększenie zaangażowania i roli pacjenta w systemie zdrowia,

– rozwoju, edukacji oraz szkoleniu studentów i pracowników systemu zdrowia w celu przygotowania ich do pracy w rozwiązaniach zintegrowanej opieki,

– upowszechnianiu i popularyzacji wiedzy o zintegrowanej opiece oraz wprowadzaniu zmian świadomości  decydentów, organizatorów opieki zdrowotnej i mieszkańców regionu,

– dążeniu do uzyskania wiodącej roli w Polsce w zakresie rozwiązań objętych niniejszym porozumieniem.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.