Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Sprawdzamy, co zmieniło się w pomorskim krajobrazie. Będzie nowa uchwała

Sprawdzamy, co zmieniło się w pomorskim krajobrazie. Będzie nowa uchwała

Jar Rzeki Raduni. Fot. Jarosław Czochański

Blisko jedna piąta Pomorza to obszary chronionego krajobrazu. Obecnie trwa weryfikacja tych terenów. Jak bardzo zmienił się krajobraz tych obszarów od momentu objęcia ich ochroną? Pierwsze spotkanie konsultacyjne z lokalnymi samorządami odbyło się w Kolbudach

 

Obszary chronionego krajobrazu powstały w latach 1978-1994 w oparciu o obowiązujące wówczas ustawy.  – Niestety, od tamtego czasu sporo się zmieniło. Silna presja na środowisko spowodowała utratę wielu walorów.  Jednocześnie bardzo często w ich sąsiedztwie nadal znajdują się wciąż zachowane ekosystemy, nie objęte żadną ochroną. Stąd potrzeba weryfikacji – wyjaśniają pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP.

Zaczęliśmy od Kolbud i Doliny Raduni

Pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się już w Kolbudach i dotyczyło Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni. Obecni byli przedstawiciele gmin, pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP i Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Zaprezentowano dotychczasowe wyniki prac w zakresie weryfikacji oraz przedstawiono propozycję konsultacji z gminami. Na spotkaniu dowiedzieć się można było również o uwarunkowaniach prawnych funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu. Ponadto zaprezentowano wstępną ocenę stanu walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych. Na koniec przedstawiono syntezę zmian w użytkowaniu przestrzeni od chwili powołania obszaru chronionego krajobrazu oraz aktualny stan i zagrożenia środowiska.

Gminy dostaną propozycje zmian

Informacje te stanowią punkt wyjścia do kolejnego etapu prac, tj. analizy zasadności obowiązywania poszczególnych zakazów oraz weryfikacji granic obszarów chronionych. W najbliższym czasie gminy przekażą na ten temat swoje opinie. Na tej podstawie zostanie przedstawiona gminom propozycja zmian przebiegu granic oraz zakresu obowiązujących na tym terenie zakazów i działań ochronnych. Efektem finalnym wspólnych prac będzie zaprezentowanie nowego projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni.

Zgodnie z ustawą obszary chronionego krajobrazu to tereny o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, atrakcyjne pod kątem wykorzystania turystycznego i rekreacyjnego a także pełniące funkcje korytarzy ekologicznych.

 

Obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.