Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Sejmik udzielił absolutorium dla Zarządu Województwa Pomorskiego

Sejmik udzielił absolutorium dla Zarządu Województwa Pomorskiego

XXXVI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

Radni sejmiku przyjęli roczne sprawozdanie finansowe województwa pomorskiego oraz udzielili absolutorium Zarządowi Województwa za wykonanie budżetu w 2016 roku. Za głosowało 20 radnych (PO i PSL), 8 radnych (PiS) głosowało przeciwko.

 

Sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu za rok 2016 przedstawił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Jaki mamy bilans zysków i strat?

Dochody województwa w 2016 r. wyniosły 729 mln zł, wydatki – 706 mln zł, czyli powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 23 mln zł. Zadłużenie na koniec 2016 r. wynosiło 290 mln zł, a koszty obsługi długu – 7 mln zł. Sprawozdanie marszałka obejmowało bilans z wykonania budżetu województwa pomorskiego, bilans samorządowych jednostek budżetowych oraz łączny rachunek zysków i strat.

Marszałek Struk poinformował podczas sesji, że wydatki majątkowe stanowiły prawie 154 mln zł, czyli 22 proc. wydatków ogółem. Najwięcej, bo aż 73 mln zł wydano na transport. Były to przede wszystkim inwestycje drogowe, m.in. rozbudowa dróg wojewódzkich nr 222 i 229 (na odcinku od Starogardu Gdańskiego do węzła autostrady A1), budowa obwodnicy Kartuz, ale także modernizacja taboru kolejowego.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono 89 mln zł, na administrację publiczną – 79 mln zł, na rolnictwo i łowiectwo – 60 mln zł, na oświatę i edukację – 40 mln zł, na ochronę zdrowia – 30 mln zł, a na pomoc społeczną przekazano 25 mln zł.

– W 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zrealizował budżet mając na uwadze rygory ustawowe, odnoszące się do utrzymania nadwyżki operacyjnej oraz do limitowania poziomu zadłużenia. Tak realizowana polityka budżetowa umożliwiła utrzymanie bezpiecznego poziomu finansów województwa – podkreślił marszałek.

 

Plusy zgadzają się z minusami

Przewodniczący klubu radnych PO, Jacek Bendykowski, przyznał, że oceniając wynik finansowy i patrząc na dochody, które są zależne od samorządu województwa, budżet został prawidłowo wykonany. Dlatego radni PO głosowali za udzieleniem absolutorium. Podobną decyzję podjęli radni klubu PSL.

Szef klubu radnych PiS w pomorskim sejmiku, Jerzy Barzowski, przyznał, że w sensie matematycznym słupki się zgadzają, ale absolutorium jest szerszą kwestią. Barzowski podkreślił, że klub PiS, który głosował przeciwko udzieleniu absolutorium, ma zastrzeżenia np. jeśli chodzi o inwestycje drogowe czy funkcjonowanie służby zdrowia.

– W każdym powiecie znajdują się takie odcinki dróg, które wymagają nakładów. Skorzystamy z różnych możliwości ich finansowania, które pozwolą w dłuższej perspektywie na ich realizację, a co za tym idzie spełnienie oczekiwań wielu samorządowców – zaznaczył marszałek Struk, odpowiadając na zarzuty przewodniczącego Barzowskiego.

Należy zaznaczyć, że sprawozdanie finansowe uzyskało pozytywną opinię zarówno komisji rewizyjnej sejmiku, jak również biegłego rewidenta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Zobacz: prezentacja Wykonanie budżetu województwa pomorskiego za 2016 rok z informacją o stanie mienia i sprawozdaniem finansowym

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.