Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/aa66ea63-a027-4568-9c2b-7c0e181472ce.jpg Pomorskie agencje zatrudnienia przygotowane na zmiany w zatrudnianiu tymczasowym

Pomorskie agencje zatrudnienia przygotowane na zmiany w zatrudnianiu tymczasowym

Szkolenie dla agencji pracy

Powstaje coraz więcej prywatnych agencji zatrudnienia – we wrześniu było ich 51 więcej niż rok temu. Dzięki ich działalności w ostatnim roku zatrudnienie podjęło prawie 70 tysięcy osób z województwa pomorskiego.

 

Działają w zakresie pośrednictwa pracy w Polsce, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej.  Wysyłają również pracowników za granicę. – Bardzo nam zależy na sprawnym działaniu agencji i świadczeniu przez nie usług na wysokim poziomie – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Niezwykle ważne jest, aby agencje miały aktualną i pełną wiedzę wynikającą ze zmian regulacji prawnych w zakresie wykonywanych przez nie obowiązków, stąd akcja informacyjna o warunkach wydawania nowych certyfikatów, a także cykl dedykowanych agencjom szkoleń specjalistycznych – dodaje marszałek.

 

Letnia kampania informacyjna

Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – jednym z kluczowych dokumentów dla agencji – oraz zmiany m.in. do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie przepisów dotyczących agencji weszły w życie 1 czerwca 2017 r. Agencje zostały zobowiązane do złożenia marszałkowi województwa oświadczenia ze wskazaniem rodzaju świadczonych usług do 31 sierpnia 2017 r., natomiast do 15 stycznia 2018 r. mają obowiązek przedłożyć oświadczenie dotyczące adresu lokalu, w którym będą świadczyć usługi.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przeprowadził akcję informacyjną, by agencje wpisane do rejestru dowiedziały się o wchodzących w życie zmianach i zdążyły złożyć stosowne oświadczenia. Wysłano korespondencję do wszystkich agencji z województwa pomorskiego, przeprowadzono dwie akcje e-mailingowe przypominające o obowiązku złożenia oświadczenia do 31 sierpnia, a pracownicy WUP telefonicznie przypominali o ustawowym obowiązku. W wyniku tych działań, z 511 czynnych agencji, 429 złożyło oświadczenia w wymaganym terminie, czyli 84 proc. otrzyma nowe certyfikaty.

 

Cykl szkoleń z dużą porcją wiedzy

Pierwsze z cyklu trzech szkoleń dla agencji zatrudnienia, organizowane przez WUP w imieniu samorządu województwa, odbyło się 29 maja 2017 r. Dotyczyło aspektów prawnych poświadczania ubezpieczenia społecznego w Polsce pracowników delegowanych za granicę. Szkolenie prowadziła Elżbieta Saramak, naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku. Anna Górska i Katarzyna Baranowicz z Wydziału ds. Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 20 czerwca 2017 r. omawiały zagadnienia prawne związane z pozwoleniem na pobyt i pracę w Polsce dla cudzoziemców chcących podjąć zatrudnienie. W obu szkoleniach uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli agencji. Ostatnie szkolenie miało miejsce 21 września 2017 r. i zgromadziło ponad 130 zainteresowanych. Tematem przewodnim były zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zatrudniania pracowników tymczasowych, a także cel i zakres kontroli inspekcji pracy w agencjach. Prowadziła je Izabela Struczyńska z Państwowej Inspekcji Pracy. Najwięcej wątpliwości dotyczyło zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W panelu dyskusyjnym kończącym szkolenie, zadano wiele pytań dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

 

Efekty merytorycznych spotkań

Coraz szersze uczestnictwo w takich spotkaniach merytorycznych organizowanych przez WUP i pozytywne oceny w ankietach (95 proc. oceniających szkolenie uczestników uznało je za wyczerpujące pod kątem zawartości merytorycznej) pokazują, że profesjonalne wsparcie agencji przez samorząd województwa przynosi zamierzone efekty. Mogą one działać sprawnie i świadczyć usługi zgodnie z wymaganymi regulacjami prawnymi. W przyszłym roku, w ramach kolejnych spotkań szkoleniowych planowanych przez WUP, będą uwzględniane tematy zgłoszone przez agencje jako najbardziej potrzebne i interesujące, m.in. rozliczanie czasu pracy, ubezpieczenie agencji zatrudnienia czy rezydencja podatkowa.

 

Zwiększona kontrola

W wielu zmianach, które ustawodawca wprowadził do regulacji działania agencji, ważne jest zwiększenie uprawnień marszałka województwa w zakresie kontroli. Obecnie sprawdzane jest przede wszystkim, czy agencja zatrudnienia posiada zaległości z tytułu podatków, składek odprowadzanych do ZUS oraz Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Od 2018 r. marszałek dodatkowo będzie na bieżąco monitorował opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne przez agencje pracy tymczasowej. WUP raz na kwartał będzie elektronicznie kontrolował odprowadzanie składek do ZUS przez wszystkie agencje pracy tymczasowej. Rozszerzenie kontroli ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa osobom podejmującym pracę i pewności, że składki są odprowadzane do ZUS. Dotychczasowe doświadczenie organów nadzoru wskazuje, że nieopłacanie składek do ZUS jest związane z nielegalnością zatrudnienia i występuje przede wszystkim u tych podmiotów, które nie figurują w rejestrze i nie posiadają wymaganych certyfikatów.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.