Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Do Pomorskiego Gryfa Gospodarczego można zgłaszać się już tylko dziś

Do Pomorskiego Gryfa Gospodarczego można zgłaszać się już tylko dziś

Statuetka Gryfa Gospodarczego. Fot. Sławomir Lewandowski

O Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy walczą liderzy pomorskiej przedsiębiorczości. Do konkursu firmy mogą zgłaszać się do 10 kwietnia 2017 r. To szansa na zdobycie jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla pomorskich firm. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Konkurs o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy organizowany jest od 2000 r. Statuetkę przyznają organizacje samorządu gospodarczego i marszałek województwa pomorskiego. Gryf promuje przedsiębiorczość i aktywność gospodarczą przedsiębiorstw regionu. Laureaci są prezentowani jako firmy, które w sposób szczególny wpływają na rozwój gospodarczy województwa – są rekomendowani do ogólnopolskich nagród i wyróżnień. Konkurs włącza przedsiębiorców do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, inicjując pozytywne współzawodnictwo i promując korzystny wizerunek gospodarczy województwa.

 

Kategorie konkursowe

Firmy mogą startować w czterech kategoriach:

 • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudniające poniżej 10 pracowników,
 • Małe przedsiębiorstwo – zatrudniające od 10 do 49 pracowników,
 • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudniające od 50 do 249 pracowników,
 • Duże przedsiębiorstwo – zatrudniające powyżej 250 pracowników.

 

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają statuetkę Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy 2017. Kapituła przyznaje także wyróżnienia w każdej kategorii konkursowej. Zarówno laureaci, jak i firmy wyróżnione, mają prawo używać logo i określenie: Laureat/Wyróżnienie Konkursu Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy 2017. Media i instytucje patronujące konkursowi przyznają jednemu z finalistów honorową statuetkę Nagrody Pomorskiej Gryfa Medialnego.

 

Nagrody specjalne

Kapituła ma prawo wyboru spośród 3 firm wskazanych przez komisję konkursową przedsiębiorstw, które otrzymają statuetkę specjalną Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy 2017 w kategoriach:

 • Gryf Innowacyjne Przedsiębiorstwo 2017 – ocenie podlegają m.in. wdrożone w przedsiębiorstwie innowacyjne rozwiązania, w szczególności wypracowane we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi. Jednym z kryteriów przyznania nagrody specjalnej będą działania zwiększające skalę współpracy pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw z zespołami badawczymi, gdzie celem jest komercjalizacja wyników badań przez wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynek;
 • Gryf Odpowiedzialności Społecznej 2017 za projekt (przedsięwzięcie) zrealizowane na terenie województwa pomorskiego w 2016 r. Celem kategorii jest promowanie odpowiedzialnego społecznie podejścia do prowadzenia działalności biznesowej poprzez wyróżnienie firm, które w pozytywny sposób oddziałują na jakość życia w województwie pomorskim. Oceniane są działania realizowane w obszarach zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym w firmie, ochrony środowiska naturalnego, rozwoju społeczności lokalnych i etycznych praktyk w biznesie.

 

Uczestnictwo i zgłoszenia konkursowe

Przedsiębiorstwa mogą zgłaszać uczestnictwo w konkursie bezpośrednio lub pośrednio – poprzez organizacje skupiające przedsiębiorców. Firmy muszą mieć zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Uczestnicy konkursu zobowiązani są oświadczyć, iż nie mają zaległości w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, a także dostarczyć kopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa.

Zobacz:

Zgłoszenia można składać do 14 kwietnia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego):

 • w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres e-mailowy: PRP@pomorskie.eu
 • w formie papierowej do Sekretariatu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości:
  ► osobiście: w siedzibie Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP,
  przy Długim Targu 1-7 (sekretariat, III piętro, pokój nr 48),
  lub drogą pocztową na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  Departament Rozwoju Gospodarczego
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk

Więcej informacji: Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.