Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/358c84ac-664a-40db-aa7c-6fffe663e08e.jpg „Polityka spójności musi nadal inwestować we wszystkie regiony UE”. Opinia marszałka Struka przyjęta przez Komitet Regionów

„Polityka spójności musi nadal inwestować we wszystkie regiony UE”. Opinia marszałka Struka przyjęta przez Komitet Regionów

Sesja plenarna Komitetu Regionów w Brukseli

Podczas sesji plenarnej w Brukseli, 22 marca 2018 r. Komitet Regionów przyjął jednogłośnie opinię marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka na temat strategicznej roli polityki spójności w procesie dalszej integracji europejskiej.

 

Polityka spójności ma na celu wspieranie działań, które prowadzą do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego, a także wyrównania warunków życia we wszystkich regionach Unii Europejskiej.

 

Czego dotyczy opinia?

Przedstawiając projekt opinii „Koszty i zagrożenia związane z brakiem Spójności” marszałek Mieczysław Struk podkreślił, że formułuje ona wyzwania, jakie stoją przed regionami UE. Wśród tych wyzwań wymienił globalną konkurencję, rozwój technologiczny, zmiany demograficzne i migracje, zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także bezpieczeństwo energetyczne oraz zmiany klimatu.

– Polityka spójności musi więc nadal inwestować we wszystkie regiony UE, dostosowując ich gospodarki do wskazanych wyzwań – mówił marszałek Struk. – Ma ona potencjał, by stać się głównym motorem przemian. Przyczynia się do wzrostu gospodarczego całej Unii, aby wszyscy obywatele mogli odczuć korzyści integracji europejskiej. Pobudza innowacje, przygotowuje do skutków zmian klimatu, pozwala przejść do gospodarki niskowęglowej, a także złagodzić wstrząsy gospodarcze poprzez redukcję bezrobocia czy wsparcie integracji społecznej.

Jak zaznaczył marszałek Struk: – Polityka spójności pozwala regionom słabiej rozwiniętym wyzwolić ich wewnętrzny potencjał, a silniejszym lepiej przygotować się do reagowania na globalne wyzwania. Jest tym samym postrzegana jako najbardziej namacalny wyraz solidarności europejskiej zapewniający równe szanse i lepszą jakość życia wszystkim mieszkańcom UE.

Opinia kończy się ostrzeżeniem przed negatywnymi konsekwencjami pogłębienia się dysproporcji rozwojowych w UE w sytuacji, gdy polityka spójności ograniczy skalę swojej interwencji.

 

Łącznie do omawianego przez marszałka dokumentu zgłoszono 49 poprawek. Dzięki wypracowanemu kompromisowi opinia zyskał poparcie członków Komitetu Regionu i została jednogłośnie przyjęta.

 

Komitet Regionów

Jest organem doradczym UE, złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 28 państw członkowskich. Składa się z 350 członków, którzy za jego pośrednictwem mają możliwość wymiany opinii i uwag na temat unijnych aktów prawnych, mających bezpośredni wpływ na regiony i miasta. Siedzibą Komitetu Regionów jest Bruksela.

 

Jak działa Komitet Regionów?

Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów przy tworzeniu prawa, które dotyczy samorządów lokalnych i regionalnych. Komitet przygotowuje opinie po otrzymaniu stosownego wniosku, jak również może je wydawać z własnej inicjatywy.

Tekst opinii jest poddawany pod dyskusję i przyjmowany przez komisję Komitetu Regionów odpowiedzialną za dany obszar tematyczny. Opinię przedkłada się następnie wszystkim członkom do głosowania na posiedzeniu plenarnym, podczas którego wprowadza się do niej zmiany i przyjmuje w drodze głosowania. Na koniec wspólnie uzgodniona opinia zostaje przekazana wszystkim zainteresowanym instytucjom UE.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.