Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Kreatywna Europa

Kreatywna Europa

Kreatywna Europa

Nazwa programu

Kreatywna Europa

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Kultura, sektor kreatywny/RPS Pomorska Podróż

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

Program Kreatywna Europa rozwija i wspiera konkurencyjność sektorów: audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa. Program składa się trzech komponentów: kultura, media i części międzysektorowej.

Cele ogólne programu:

 1. Ochrona, rozwój i propagowanie europejskiej różnorodności kulturowej i językowej oraz propagowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego;
 2. wzmacnianie konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w szczególności sektora audiowizualnego, w celu propagowania inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Priorytety Komponentu KULTURA:

 • promocja europejskiej kultury i różnorodności językowej;
 • międzynarodowa współpraca artystów i wymiana dzieł;
 • budowanie kompetencji i konkurencyjności sektora;
 • wspieranie strategii EU 2020 (zrównoważony wzrost gospodarczy, innowacyjność zatrudnienie i spójność społeczna w Europie).

Okres finansowania

2014-2020

Budżet programu, w tym:

Budżet ogółem:

 

1,46 mld EUR

 

MEDIA

800 mln EUR

 

KULTURA

450 mln EUR

 

Komponent międzysektorowy

200 mln EUR

 

Udział w budżecie (na podstawie zawartych umów)

Polska (wg stanu na dzień)

 

KOMPONENT MEDIA

Liczba projektów: 315

Pozyskane dofinansowanie: 11, 8 mln EUR

KOMPONENT KULTURA

Liczba projektów:

Pozyskane dofinansowanie:

 

Rodzaj finansowania

Dotacje

Instrumenty finansowe

Od 50% do 80% kosztów kwalifikowalnych w zależności od rodzaju projektu (patrz pkt. minimalne wymogi do projektu).

 • Instrument Gwarancyjny dla sektorów Kultury i Kreatywnych- dla małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmuje gwarancje i regwarancje udzielane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. 

Zasięg terytorialny

 • państwa przystępujące i kandydujące do Unii oraz potencjalne państwa kandydujące korzystające ze strategii przedakcesyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami i warunkami uczestnictwa w programach unijnych ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych, decyzjach rady stworzyszenia lub podobnych porozumieniach;
 • państwa należące do EFTA, które są stroną Porozumieniem o EOG zgodnie z tym Porozumieniem;
 • Konfederacja Szwajcarska, na podstawie umowy dwustronnej z tym państwem;
 • państwa objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa, zgodnie z procedurami ustalonymi wspólnie z tymi państwami po zawarciu umów ramowych dot. Ich uczestnictwa w programach unijnych.

Potencjalni wnioskodawcy

 • instytucje i organizacje prowadzące działalność kulturalną;
 • przedsiębiorcy i instytucje z sektora audiowizualnego.

Minimalne wymogi dla projektu

W ramach komponentu KULTURA:

 1. Projekty współpracy europejskiej:
 1. Projekty współpracy na mniejszą skalę
 • Max. poziom dofinansowania: 200 000 EUR (do 60% kwalifikowalnych kosztów.
 • Ilość partnerów: lider i minimów 2 partnerów.
 • Czas trwania: do 48 miesięcy.
 1. Projekty na dużą skalę
 • Max. poziom dofinansowania: 2 mln EUR (do 50% kwalifikowalnych kosztów).
 • Ilość partnerów: lider i minimum 5 partnerów.
 • Czas trwania: do 48 miesięcy.
 1. Sieci europejskie:
 • Czas trwania: 2 lata.
 • Max. poziom dofinansowania: 250 00 EUR (do 80% kosztów kwalifikowalnych).
 1. Platformy europejskie:
 • Czas trwania: 2 lata.
 • Max. poziom dofinansowania: 500 000 EUR (80% kosztów kwalifikowalnych).
 1. Tłumaczenia literackie:
 1. Projekty 2-letnie:
 • Max. poziom dofinansowania: 100 000 EUR (do 50% kosztów kwalifikowalnych).
 • Czas trwania: 24 miesiące.
 1. Umowy ramowe o partnerstwie:
 • Max. poziom dofinansowania: 100 000 EUR (do 50% kosztów kwalifikowalnych).
 • Czas trwania: 48 miesięcy.

Zastosowanie pomocy publicznej

TAK / NIE

Instytucja zarządzająca

Komisja Europejska 

Rola państw członkowskich, regionów w systemie zarządzania w kraju

 • państwa uczestniczące działając wspólnie z Komisją, tworzą biura programu „Kreatywna Europa”, których zadaniem jest:
 • informowanie o programie i propagowanie go w danym państwie;
 • udzielanie pomocy sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu w związku z programem i zapewnienie podstawowych informacji o innych istotnych możliwościach wsparcia dostępnych w ramach polityki Unii;
 • stymulowanie współpracy transgranicznej w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;
 • wspieranie Komisji poprzez zapewnianie pomocy związanej z sektorem kultury i sektorem kreatywnym w państwach uczestniczących w programie;
 • wspieranie Komisji w działaniach związanych z zapewnianiem właściwych informacji oraz rozpowszechnianiem rezultatów i efektów programu;
 • zapewnianie przekazywania i rozpowszechniania informacji na temat przyznawanych funduszy unijnych i wyników uzyskanych w odniesieniu do państwa, w których działają.

Krajowe i regionalne Punkty Kontaktowe

 

Krajowe Punkty Kontaktowe:

Biuro Programu Kreatywna Europa

Al. Ujazdowskie 41 Warszawa

Tel.: +48 22 44 76 180

info@kreatywna-europa.eu

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Ul. Solec 101/lok. 6 Warszawa

Tel.: +48 22 696 64 95

PROGRAMY@kpkUE.gov.pl

Strona internetowa

http://kreatywna-europa.eu/

Nabory

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en

Komponent Media: http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014-2020) i uchylające decyzję nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1295&from=PL

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.