Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Inwestycja w odpady? To się opłaca. Będzie czyściej i taniej. W pomorskich gminach powstaną miejsca segregacji śmieci.

Inwestycja w odpady? To się opłaca. Będzie czyściej i taniej. W pomorskich gminach powstaną miejsca segregacji śmieci.

Podpisanie umów na dofinansowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkty zostaną wybudowane między innymi w: Skarszewach, Cewicach, Dzierzgoniu i Ustce. Dzięki temu mieszkańcy oszczędzą pieniądze i zyskają czystsze otoczenie.

 

Wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski wraz z samorządowcami ze Skarszew, Gniewu, Cewic, Karsina, Dzierzgonia, Miastka, Starego Pola, Ustki i Lęborka podpisał 7 czerwca 2017 r., dziewięć umów na dofinansowanie budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Przekaż odpady za darmo

Projekt obejmie montaż 12 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Prace będą polegać na budowie zadaszonych i utwardzonych placów wraz z kontenerami na odpady. W Starym Polu zamontowane zostaną specjalne rozdrabniacze, które pomagają likwidować tak zwane odpady zielone, czyli pozostałości po pracach ogrodowych. Z kolei w Skarszewach i w Cewicach oprócz prac inwestycyjnych wśród miezkańców będą prowadzone akcje promocyjno-edukacyjne  dotyczące segregacji odpadów. Dzięki inwestycjom mieszkańcy Pomorza będą mieli możliwość bezpłatnego przekazywania nie tylko odpadów komunalnych, ale również elektrośmieci i odpadów budowlanych. Będą również kontenery na surowce wtórne jak plastik, szkło czy papier. W każdym z PSZOK będzie można również pozbyć się niebezpiecznych odpadów takich jak farby czy świetlówki. Pierwszy powstanie punkt w Dzierzgoniu. Pozostałe zaczną działać do końca 2018 roku.

 

Ile to będzie kosztować?

Łączna wartość podpisanych 9 umów wynosi ponad 9,2 mln zł. Z tego blisko 7,2 mln pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty otrzymały taką samą wysokość dofinansowania, czyli 85 procent wartości inwestycji.

 

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

 

„Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy”

 

RPPM.11.02.00-22-0001/16

528 724,04

528 724,04

449 415,43

85,00

Projekt zostanie zrealizowany do końca maja 2018 r. Projekt obejmuje utworzenie na terenie Miasta i Gminy Skarszewy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zaplanowano punkt o charakterze stacjonarnym z uwzględnieniem łatwego dostępu do przedmiotowego punktu dla wszystkich mieszkańców. Celem głównym projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych odpadów poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działalności zbiórki i magazynowania odpadów. Rezultatem będzie objęcie wszystkich mieszkańców selektywnym zbieraniem odpadów. Projekt obejmuje prace remontowo – budowlane (wymiana pokrycia dachu, docieplenie budynku, remont posadzki, remont oświetlenia wewnętrznego, montaż oświetlenia zewnętrznego, utwardzenie placu wokół budynku oraz montaż wiaty), zakup środków trwałych, urządzeń i sprzętu oraz przeprowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych w ramach instrumentu elastyczności.

 

W ramach projektu utworzony  zostanie 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych co spowoduje, że 14 039  mieszkańców  zostanie objętych selektywnym zbieraniem odpadów.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Gniew

 

 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gniewie”

 

RPPM.11.02.00-22-0002/16

1 963 450,68

1 592 301,36

1 353 456,15

85,00

Projekt zostanie zrealizowany do końca sierpnia 2018 r. Przedmiotem projektu jest budowa nowego, kompletnie wyposażonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przeprowadzone zostaną obowiązkowe działania w zakresie informacji i promocji. W ramach instrumentu elastyczności zaplanowano działania edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, właściwego postępowania z odpadami oraz odzysku i recyklingu odpadów. Celem projektu jest zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gniew, dla osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych.

 

W ramach projektu utworzony zostanie 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych co spowoduje, że 12 000  mieszkańców  zostanie objętych selektywnym zbieraniem odpadów.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Cewice

 

 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice”

RPPM.11.02.00-22-0003/16

963 768,16

963 768,16

819 202,93

85,00

Projekt zostanie zrealizowany do końca września 2018 r. Projekt obejmuje utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Cewice. Potrzeba realizacji projektu wynika z nieefektywnego systemu gospodarowania odpadami. W ramach projektu planuje się utworzenie PSZOK w miejscowości Cewice, w miejscu dobrze skomunikowanym. PSZOK będą tworzyły elementy: wiata ze szczelnym podłożem, waga samochodowa oraz tereny utwardzone umożliwiające komunikację wraz z przyłączami i oświetleniem. PSZOK będzie miejscem gdzie mieszkańcy będą dostarczać i przekazywać selektywnie zbierane odpady komunalne według wyznaczonych frakcji. Godziny otwarcia punktu będą dostosowane do potrzeb mieszkańców Gminy. Równolegle zostanie przeprowadzona kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców. Wpłynie to na efektywność gospodarowania odpadami i zachęci do selektywnej zbiórki.  

 

W ramach projektu utworzony zostanie 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych co spowoduje, że 7 488  mieszkańców  zostanie objętych selektywnym zbieraniem odpadów.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Karsin

 

 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cisewiu gm. Karsin”

 

RPPM.11.02.00-22-0004/16

226 341,82

226 341,82

192 390,55

85,00

Projekt zostanie zrealizowany do marca 2018 r. Przedmiotem inwestycji będzie realizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przewiduje się następujące funkcjonalności punktu:

a) odpady będą gromadzone do podstawionych pojemników/kontenerów zlokalizowanych na placu utwardzonym w wyznaczonych miejscach,

b) odpady będą zbierane selektywnie, a następnie przy uzbieraniu odpowiedniej ilości przekazywane do firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i recyklingu odpadów,

c) rozładunek i wyładunek wymienionych odpadów dostarczanych przez klientów będzie odbywał się ręcznie.

Przeprowadzone zostaną także szkolenia w ramach instrumentu elastyczności w Szkołach Podstawowych Gminy Karsin.  

 

W ramach projektu utworzony zostanie 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych co spowoduje, że 6 500  mieszkańców  zostanie objętych selektywnym zbieraniem odpadów.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Dzierzgoń

 

 

 ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoń”

 

RPPM.11.02.00-22-0005/16

934 496,71

775 379,86

659 072,88

85,00

Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2017 r. Projekt dotyczy budowy 1 punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla 9 561 mieszkańców Gminy Dzierzgoń oraz rozwoju świadomości mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami. Celem projektu jest zwiększenie efektywności zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie, tym samym spełnienie wymogów prawnych w zakresie gospodarki odpadami tj. unikanie oraz minimalizacja wytwarzania odpadów i ilości odpadów kierowanych do składowania, segregacja, zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów oraz zwiększenie proekologicznej świadomości społecznej w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego sposobu zaangażowania mieszkańców do zarządzania segregacją odpadów w gminie, projekt przyczyni się do całościowego rozwiązania problemu w określonych ustawą terminach 2020r. poprzez recykling i przygotowanie do ponownego użycia odpadów na wskazanych w ustawie poziomach, a także określenie rzeczywistej ilości powstających odpadów.

 

W ramach projektu utworzony zostanie 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych co spowoduje, że 9 561 mieszkańców zostanie objętych selektywnym zbieraniem odpadów.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Miastko

 

 

 

 

 

„Budowa, rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposażeniem na terenie gmin Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie”

RPPM.11.02.00-22-0007/16

2 078 611,00

1 998 760,00

1 698 946,00

85,00

Projekt zostanie zrealizowany do końca września 2018 r.  Przedmiotem realizacji projektu jest:

1.budowa PSZOK na terenie gm. Miastko

2.budowa PSZOK na terenie gm. Dziemiany

3.modernizacja PSZOK w gm. Lipnica

4.rozbudowa i doposażenie PSZOK w gm. Tuchomie

W ramach działania planowane są m.in: – adaptacja budynków na magazyny przeznaczone na odpady, – utworzenie pomieszczeń magazynowych (w tym wiat, ramp najazdowych), – ogrodzenie terenu, – nasadzenia zieleni, – instalacja oświetlenia, – utwardzenie terenu (drogi, place), – wyposażenia typu: pojemniki na odpady, regały, – zakup i montaż m.in. specjalistycznych urządzeń (wagi, rozdrabniacze, prasa kontenerowa, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, kamery monitoringu). Cele projektu to m.in: ograniczenie masy składowanych odpadów komunalnych; zwiększenie poziomu odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych; promocja i popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów poprzez prowadzone działania informacyjno-edukacyjne.

 

W ramach projektu zorganizowane zostaną 4 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych co spowoduje, że 33 330 mieszkańców zostanie objętych selektywnym zbieraniem odpadów.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Stare Pole

 

 

 

 

 „PSZOK Gminy Stare Pole – zwiększenie efektywności segregacji odpadów i pro-ekologicznej świadomości mieszkańców”

RPPM.11.02.00-22-0008/16

 

656 154,13

 

547 106,60

465 040,61

85,00

Projekt zostanie zrealizowany do końca marca 2018 r. Projekt dotyczy doposażenia istniejącego 1 obiektu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami w celu zwiększenia efektywności segregacji odpadów zgodnie z hierarchią postępowania i proekologicznej świadomości 4 722 mieszkańców gminy. Zakres projektu: wiata wraz z infrastrukturą i wyposażeniem do segregacji odpadów i specjalistyczny środek transportu. Dodatkowo: oświetlenie – 2 lampy hybrydowe OZE, urządzenia towarzyszące do zbiórki, zgarniania odpadów i ich załadunku, rozdrabniacz i inne pomocnicze urządzenia do likwidacji odpadów zielonych. Przez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i wykorzystanie innowacyjnego sposobu zaangażowania mieszkańców, projekt przyczyni się do włączenia mieszkańców w zarządzanie PSZOKiem i poprawną segregację. Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie problemów gospodarowania odpadami kompleksowo w prawnie określonych terminach.

 

W ramach projektu doposażony zostanie 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych co spowoduje, że 4 722 mieszkańców zostanie objętych selektywnym zbieraniem odpadów.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Ustka

 

 

 ,,Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 20 w miejscowości Wodnica na terenie gm. Ustka”

RPPM.11.02.00-22-0009/16

887 426,78

887 426,78

754 312,76

85,00

Projekt zostanie zrealizowany do końca września 2018 r. Przedmiotem realizacji projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Ustka, który obejmie swoim zasięgiem wszystkich 8 005 mieszkańców gminy. Działaniami uzupełniającymi w tym zakresie są działania zmierzające do zwiększenia aktywności mieszkańców związanej z gospodarką odpadami. Głównym celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez stworzenie warunków do składowania i zagospodarowania odpadów selektywnych oraz edukację mieszkańców.

W ramach projektu utworzony zostanie 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych co spowoduje, że 8 005 mieszkańców zostanie objętych selektywnym zbieraniem odpadów.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

 Gmina Miasto Lębork

 

,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)’

RPPM.11.02.00-22-0010/16

1 003 239,48

1 003 239,48

852 753,56

85,00

Projekt zostanie zrealizowany do końca września 2018 r. Projekt polega na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Lęborku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz na przeprowadzeniu działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami i funkcjonowania planowanego PSZOK. Głównym problemem projektu jest ograniczona efektywność systemów zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy, która wynika bezpośrednio z niewystarczającej ilości odpowiedniej infrastruktury w zakresie odbioru i segregacji odpadów komunalnych. Obecnie funkcjonujący PSZOK w Czarnówku, obsługujący m.in. Lębork, nie jest w stanie zaspokoić w pełni zgłaszanych potrzeb. Ponadto zlokalizowany on jest 3 km od północnej granicy Miasta, co dla wielu mieszkańców Lęborka, głównie jego południowej części, stanowi znaczną odległość.

W ramach projektu utworzony zostanie 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych co spowoduje, że 18 000 mieszkańców zostanie objętych selektywnym zbieraniem odpadów.

 

 

RAZEM

 

Wartość projektów:  9 242 212,80 PLN

 

Dofinansowanie:  7 244 590,87 PLN

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.