Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Horyzont 2020

Horyzont 2020

Horyzont 2020

Nazwa programu

Horyzont 2020

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Innowacje, badania naukowe/RPS Pomorski Port Kreatywności

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 należy głównie do filarów tzw. Unii Innowacji – jednej z inicjatyw przewodnich strategii Europa 2020. Program łączy i jest kontynuacją trzech dotychczasowych funduszy unijnych: 7. Programu Ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, komponentu poświęconego innowacyjności Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz działań Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Priorytety programu:

 1. Doskonała baza naukowa
 2. Wiodąca pozycja w przemyśle
 3. Wyzwania społeczne

Okres finansowania

2014-2020

Budżet programu, w tym:

Budżet ogółem:

Dostępne środki (wg stanu na dzień 24 lipca 2018 r.):

77,03 mld EUR

30 mld EUR

Doskonała baza naukowa

24,4 mld EUR

Wiodąca pozycja w przemyśle

17,02 mld EUR

Wyzwania społeczne

29,7 mld EUR

Koperta dla Polski

(jeżeli dotyczy)

Budżet ogółem

Dostępne środki (wg stanu na dzień …)

Udział w budżecie (na podstawie zawartych umów)

Polska (wg stanu na dzień 30.09.2017 r.)

Pomorskie (wg stanu na dzień 30.09.2017 r.)

Pozyskane dofinansowanie: 277,96 mln EUR

Pozyskane dofinansowanie: 17,8 mln EUR

Rodzaj finansowania

Dotacje

Instrumenty finansowe

 • Projekty badawczo-rozwojowe –  100%
 • Projekty innowacyjne – do 70% (organizacje non-profit: 100%)
 • Projekty wspierające – 100%
 • Instrument MŚP – do 70%

Zasięg terytorialny

 • Kraje przystępujące, kandydujące i potencjalni kandydaci do UE
 • Kraje EFTA
 • Kraje lub terytoria stowarzyszone z siódmym programem ramowym

Potencjalni wnioskodawcy

 • Naukowcy indywidualni na każdym etapie kariery
 • Zespoły naukowe i badawcze
 • Podmioty/jednostki naukowe i badawcze
 • Instytucje z sektora nauki i przemysłu
 • Podmioty prywatne i publiczne
 • Przedsiębiorstwa każdego typu

Minimalne wymogi dla projektu

Typy projektów:

Działania badawczo-innowacyjne

Czas trwania projektu: 36-48 miesięcy

Minimalna ilość partnerów: 3 partnerów z 3 różnych jednostek z 3 różnych krajów lub/i stowarzyszonych. Projekty te prowadzone są przez międzynarodowe konsorcja.

Działania innowacyjne

Czas trwania projektu: 30-36 miesięcy

Minimalna ilość partnerów: min. 3 partnerów z 3 różnych jednostek z 3 różnych krajów członkowskich lub/i stowarzyszonych

Działania koordynacyjne i wspierające

Czas trwania projektu: 12-30 miesięcy

Minimalna ilość partnerów: min. 1 partner z kraju członkowskiego lub/i stowarzyszonego

Instrument MŚP

Minimalna ilość partnerów: min. 1 SME z kraju członkowskiego lub/i stowarzyszonego

Główne kategorie wydatków kwalifikowalnych (ew. wyłączenia)

W ramach „Doskonałej bazy naukowej”:

Są to działania wybiegające w przyszłość, budujące kompetencje, skupiające się na kolejnej generacji nauki, technologii, naukowców i innowacji oraz zapewniające wsparcie dla nowych talentów.

W ramach „Wiodącej pozycji w przemyśle”:

 • Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych – zapewnia wsparcie na rzecz badań naukowych, rozwoju i demonstracji oraz normalizacji i certyfikacji, technologii informacyjno-komunikacyjnej, nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, technologii kosmicznych.
 • Dostęp do finansowania ryzyka – służy przezwyciężaniu deficytów w dostępności finansowania dłużnego i kapitałowego w przypadku działań badawczo-rozwojowych i innowacyjnych przedsiębiorstw i projektów na wszystkich etapach rozwoju.
 • Innowacje w MŚP – zapewniające indywidualne wsparcie, by stymulować wszystkie formy innowacji w MŚP.

W ramach „Wyzwań społecznych”:

Działania są realizowane z zastosowaniem podejścia zorientowanego na wyzwania, które może obejmować badania podstawowe, badania stosowane, transfer wiedzy lub innowacje.

Zastosowanie pomocy publicznej

TAK / NIE

Niekonwencjonalne sposoby rozliczania kosztów / współfinansowania

Instytucja zarządzająca

Komisja Europejska 

Agencja Wykonawcza (podmiot wdrażający)

Rola państw członkowskich, regionów w systemie zarządzania w kraju

 • Ocena śródokresowa – państwa członkowskie dostarczają Komisji Europejskiej – jeśli jest to możliwe i zasadne – danych i informacji koniecznych do umożliwienia monitorowania i oceny.
 • Prowadzenie Krajowego oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego.

Krajowe i regionalne Punkty Kontaktowe

 

Krajowe Punkty Kontaktowe:

Regionalne Punkty Kontaktowe (jeśli takie są):

Indywidulane osoby kontaktowe:

 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Instytut Podstawowych Techniki Polska Akademia Nauk

Ul. Wawelska 14 02-061 Warszawa

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Politechnika Gdańska

Ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

Armuła Anna

Tel.: +48 12 628 26 60

e-mail: armuła@transfer.edu.pl

 

Wójtkowicz Magdalena

Tel: +48 12 628 26 60

e-mail: wojtkowicz@transfer.edu.pl

Strona internetowa

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Nabory

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html

Podstawa prawna

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020″ – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylając decyzję  nr 1982/2006/WE

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0173:PL:PDF

         
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.