Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/715cad7e-0865-4874-9837-bc592f8f29cb.jpg Absolutorium dla Zarządu Województwa Pomorskiego. Sejmik przyjął finansowe sprawozdanie za 2018 rok

Absolutorium dla Zarządu Województwa Pomorskiego. Sejmik przyjął finansowe sprawozdanie za 2018 rok

X sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

Podczas X sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 27 czerwca 2019 r. radni debatowali nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2018 rok. Udzielili również Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium.

 

Czerwcowa sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego to tradycyjnie czas podsumowania budżetu województwa. Prezentację z jego wykonania w 2018 roku przedstawił marszałek województwa Mieczysław Struk. Za udzieleniem Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium opowiedziało się 19 radnych, a 13 było przeciwko.

 

Radni dyskutują o absolutorium

Dyskusja nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2018 rok była krótka. – To był wyjątkowy budżet, nakierunkowany na zrównoważony rozwój regionu. Charakteryzował się między innymi dużą zdolnością do samofinansowania inwestycji, dobrą absorbcją środków unijnych i bezpieczną płynnością – podkreślił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

– Wzorem lat ubiegłych budżet stanowi wymiar polityki regionalnej prowadzonej przez Zarząd Województwa. My, jako opozycja, tej polityki nie popieramy. Dlatego też będziemy głosować przeciwko udzieleniu absolutorium. Zaznaczę jednak, że pod względem formalnym wszystko w budżecie się zgadza – powiedział Piotr Zwara, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawiając projekt uchwały.

 

Budżet i jego dochody

Dochody budżetu województwa pomorskiego w 2018 roku wyniosły 1 040 835 988 zł. Ich wysokość stale wzrasta. W 2017 roku wyniosły one nieco ponad 800 mln zł, a rok wcześniej około 730 mln zł.

Największy udział w dochodach budżetu ma udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W 2018 roku było to 365 633 542 zł. Ponad 100 mln zł pochodziło z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Do dochodów własnych dolicza się również wpływy ze sprzedaży majątku własnego. To głównie nieruchomości będące własnością samorządu województwa. W minionym roku pozyskano w ten sposób ponad 13 mln zł.

Drugą po dochodach własnych pozycją są dotacje z budżetu państwa. To zarówno dotacje inwestycyjne, jak i na zadania administracji rządowej, które realizowane są przez samorząd województwa. W 2018 r. w ramach dotacji do budżetu wpłynęło 434 985 210 zł.

 

Oraz wydatki

W 2018 roku z budżetu województwa został wydatkowany 1 045 300 683 zł. To o około 76 mln zł mniej niż zakładano przy planowaniu budżetu. Tradycyjnie największą pozycją w wydatkach budżetowych jest organizacja transportu na terenie województwa. Na ten cel wydanych zostało 578 829 636 zł. W tej kwocie są dotacje do przewozów kolejowych i autobusowych, dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej czy zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Drugą najważniejszą pozycją w wydatkach budżetu jest dział ochrona zdrowia, polityka społeczna i rodzina. Tu wydanych zostało 131 892 894 zł. Na sprawy związane ze szpitalami wydatkowano 46 480 427 zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na modernizacje i rozbudowę budynków, zakup nowego wyposażenia medycznego w pomorskich szpitalach. Samorząd województwa dofinansował również prozdrowotne programy, takie jak np. szczepienia seniorów 65+ przeciwko pneumokokom. Na ten cel przeznaczonych zostało ponad 385 tys. zł. Ffunkcjonowanie Domu im. J. Korczaka – Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych kosztowało 6 321 315 zł.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 112 614 010 zł., w tym 51 546 951,17 zł przeznaczono teatry, z tego najwięcej, bo ponad 17 mln zł. otrzymała Opera Bałtycka. Natomiast Nadbałtyckie Centrum Kultury z budżetu województwa otrzymało 6 376 551 zł. Dotacja dla Europejskiego Centrum Solidarności wyniosła 810 tys. zł. Na nagrody dla twórców kultury przeznaczono 263 700 zł, a na stypendia 388 500 zł.

Z budżetu województwa 39 620 375 zł wydano na oświatę i edukację. W tej kwocie 2 242 533,27 zł otrzymały dwie podstawowe szkoły specjalne w Kwidzynie i Malborku oraz przedszkole dla niesłyszących w Kwidzynie. Około 8,5 mln zł otrzymały policealne szkoły w Gdyni, Gdańsku, Słupsku, Starogardzie Gdańskim i Sztumie.

Łączne zadłużenie województwa pomorskiego systematycznie spada i w 2018 roku wyniosło 218 mln zł., to np. o 113 mln zł mniej niż w 2014 roku.

Zobacz: Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa pomorskiego za rok 2018

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.