Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
9.10 – Dofinansowanie pomorskich gmin i powiatów – wręczenie czeków

9.10 – Dofinansowanie pomorskich gmin i powiatów – wręczenie czeków

9.10 - Dofinansowanie pomorskich gmin i powiatów - wręczenie czeków

W czwartek 10 października w Urzędzie Miasta w Redzie marszałek Mieczysław Struk wręczy władzom pomorskich gmin i powiatów informacje o zwiększeniu dofinansowania unijnego na realizacje projektów na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Uroczyste wręczenie aneksów i symbolicznych czeków odbędzie się o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 (sala konferencyjna).

Komunikat prasowy

W czwartek 10 października br. w Urzędzie Miasta w Redzie marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wręczy władzom pomorskich gmin i powiatów informacje o zwiększeniu dofinansowania unijnego na realizacje projektów na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uroczyste wręczenie aneksów i symbolicznych czeków odbędzie się o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 (sala konferencyjna).

Aneksy, które zwiększą środki na realizację inwestycji dotyczą projektów:   

 1. Gmina Jastarnia jako partner w projekcie Gminy Władysławowo dodatkowo otrzyma blisko 53 tys. zł na realizację inwestycji pt. „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi”. Projekt zakłada budowę dwóch zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 we Władysławowie i 1 w Jastarni oraz dwóch obiektów typu “parkuj i jedź”. W projekcie zaplanowano również kampanię promującą transport zbiorowy i niezmotoryzowany. Przewiduje się, że liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury objętej wsparciem wyniesie 365 000 osób/rok. Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego w ośrodkach OMG-G-S oraz podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji (poprzez węzły integracyjne) z licznymi podsystemami transportu zbiorowego i indywidualnego oraz transportu rowerowego w ramach OMG-G-S. Zakończenie projektu zaplanowano na koniec 2021 r.

 

 1. Gmina Władysławowo otrzyma dodatkowo ponad 109 tys. zł na projekt pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo”. Projekt polega na termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej znajdujących się i należących do Gminy Władysławowo: Ratusz Miejski we Władysławowie, Szkoła Podstawowa nr 3 we Władysławowie (2 budynki) i Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze. Prace mające na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów obejmują m.in. ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, modernizację systemu grzewczego, modernizację wentylacji, modernizację c.w.u., wymianę okien i drzwi, wymianę opraw oświetleniowych. Inwestycja wpłynie na poprawę jakości powietrza i życia mieszkańców Gminy. Realizacja projektu ma potrwać do końca 2020 r.

 

 1. Gmina Miejska Rumia na realizację projektu pt. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” otrzyma dodatkowo ponad 348 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców zdegradowanych obszarów na terenie Gminy poprzez przeprowadzenie kompleksowych, zintegrowanych, celowych działań w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej, w oparciu o zdiagnozowane problemy. Projekt realizowany będzie do końca 2022 roku.

 

 1. Gmina Miejska Rumia otrzyma dodatkowo niemal 106 tys. zł na projekt pt. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi”. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej. Jego realizacja wpłynie na zwiększenie racjonalności wydatków, które osiągnięte zostanie poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię pierwotną o 1 212 373,71 kWh/rok i zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową w budynkach objętych projektem o 1 252 827,66 kWh/rok. Projekt przyczyni się także do zmniejszenia zanieczyszczenia atmosfery dzięki redukcji emisji CO2 o 352,39 ton CO2/rok oraz redukcji emisji pyłów o 297,58 kg/rok.

 

 1. Gmina Miasta Wejherowo na realizację projektu pt. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” otrzyma dodatkowo ponad 1,5 mln zł. Celem projekt jest poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców Wejherowa. W ramach projektu zaplanowano m.in. zakup wyposażenia dla Klubu Integracji Społecznej, utworzenie punktu „Aktywni +”. Punkt ten będzie skupiał lokalne inicjatywy rewitalizacyjne związane m.in. z zagospodarowaniem terenów zieleni i przestrzeni publicznych, realizacją wspólnych koncepcji dot. małej architektury, wspólnymi inicjatywami artystycznymi i innymi inicjatywami pochodzącymi bezpośrednio od mieszkańców obszaru objętego wsparciem. Projekt realizowany będzie do końca 2022r.

 

 1. Gmina Miasta Wejherowo na realizację projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego” otrzyma dodatkowo ponad 215 tys. zł. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 14 budynków komunalnych – wielorodzinne budynki mieszkalne, dzięki czemu poprawi się ich efektywność energetyczna. Zakończenie projektu zaplanowano w sierpniu 2022r.

 

 1. Gmina Wejherowo otrzyma dodatkowo ponad 105 tys. zł na realizację projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo”. W ramach projektu przewiduje się modernizacje energetyczne budynków z uwzględnieniem monitorowania i zarzadzania energią wraz z możliwością wykorzystania instalacji OZE, wymiany źródeł ciepła, zastosowania pomiaru zużycia ciepła. Zakończenie projektu zaplanowano na koniec 2019 roku.

 

 1. Powiat Wejherowski na projekt pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” otrzyma dodatkowo blisko 80 tys. zł. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie prac termomodernizacyjnych z realizacją działań modernizacyjnych w celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej. Budynki powiatowe zostaną poddane kompleksowej modernizacji energetycznej, na którą składać się będą m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana i ocieplenie połaci dachowych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie/modernizacji węzłów i instalacji c.o. i c.w.u., izolacja akustyczna stropu i ścian wentylatorni wełną skalną oraz izolacja otokowa a także modernizacja wentylacji mechanicznej.

 

 1. Gmina Luzino otrzyma dodatkowo ponad 35 tys. zł na projekt pt. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Luzino”. Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja szkół podstawowych w Gminie Luzino, do których uczęszcza łącznie ok. 450 dzieci. Działania obejmą m.in. docieplenia ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizację lub wymianę instalacji ogrzewania obiektów, modernizację lub wymianę istniejącego źródła ciepła na kotły gazowe kondensacyjne w Szkole Podstawowej w Robakowie, na pompy ciepła powietrze/woda w szkołach w Wyszecinie oraz Zelewie oraz jako alternatywne źródło ciepła kotły gazowe w Wyszecinie i Zelewie.

 

 1. Gmina Puck na projekt pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck” otrzyma dodatkowo ponad 86 tys. zł. Prace obejmują termomodernizację 6 obiektów użyteczności publicznej, tj. budynki: Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie, Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie, Szkoły Podstawowej w Połczynie, Szkoły Podstawowej w Mieroszynie, Szkoły Podstawowej w Swarzewie oraz budynek Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie. Charakteryzują się one niską efektywnością energetyczną i wymagają przeprowadzenia pilnych prac termomodernizacyjnych. Prace obejmą m.in. docieplenie przegród budynków oraz modernizację instalacji c.o. i c.w.u. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Puck. Po realizacji nastąpi redukcja energii pierwotnej w wysokości 1 915 718,94 kWh/rok oraz 398,56 ton równoważnika CO2.

 

 1. Powiat Pucki otrzyma dodatkowo blisko 200 tys. zł na realizację projektu pt. „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”.
  Projekt realizowany będzie na terenie 2 gmin powiatu puckiego tj. gminy miejskiej Puck oraz gminy Krokowa. Projekt obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 9 budynkach użyteczności publicznej, m.in. w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie i Pucku. Charakteryzują się one niską efektywnością energetyczną. Prace obejmą m.in. docieplenie przegród budynków, modernizację instalacji co i cwu, wymianę źródeł ciepła oraz montaż OZE i wymianę oświetlenia w wybranych obiektach. Głównym celem projektu jest efektywne gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska powiatu puckiego. Projekt realizowany będzie do października 2020 roku.

 

 1. Gmina Miasta Puck  na projekt pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck” otrzyma dodatkowo niemal 70 tys. zł. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Puck. Termomodernizacja dot. budynków Urzędu Miasta Puck i Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Inwestycja obejmuje m.in. docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę okien, modernizację instalacji c.o., modernizację instalacji c.w.u, modernizację oświetlenia wewnętrznego. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych oraz kosztów ich utrzymania. Wykorzystanie węgla do ogrzewania obu budynków pozytywnie wpłynie na jakość powietrza w mieście Puck. Zakłada się zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 290,8 ton równoważnika CO2, pyłów PM 10 o 507 kg/rok oraz pyłów PM 2,5 o 480 kg/rok.

 

 1. Gmina Jastarnia na projekt pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia” dodatkowo otrzyma blisko 16 tys. zł. Modernizacja energetyczna dot. 2 budynków użyteczności publicznej, tj. Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni i budynku OSP w Jastarni. Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności obiektów poprzez ich termomodernizację. W efekcie poprawie ulegnie stanu powietrza atmosferycznego oraz ograniczone zostaną straty ciepła.

 

 1. Gmina Miasto Reda otrzyma ponad 51 tys. zł. na projekt pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Reda”. Prace termomodernizacyjne dot. 5 budynków użyteczności publicznej i komunalnych (m.in. Przedszkole „Akademia Pana Kleksa” i „Przy Parku”, budynek komunalny przy ul. Wodociągowej 68 i 70, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej). Budynki te charakteryzują się niską efektywnością energetyczną. Prace polegają na dociepleniu przegród budynków, wymianie stolarki, modernizacji c.o. i c.w.u. oraz montażu OZE. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków  użyteczności publicznej Gminy Miasta Reda, sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska naturalnego.

 

 1. Gmina Miejska Hel otrzyma dodatkowo niemal 16 tys. zł. na realizację projektu pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu”. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu, który składa się ze „starej szkoły”, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych części budynku wybudowanych do 1970 r. („stara szkoła” i szkoła podstawowa bez ścian sali gimnastycznej z zapleczem) warstwą izolacji ze styropianu; – dociepleniu stropu poddasza „starej szkoły” i stropodachów szkoły podstawowej warstwą izolacji z wełny mineralnej; – wymianie starej stolarki okiennej, – montażu instancji słonecznej do przygotowania ciepłej wody – modernizacji systemu ogrzewania oraz na modernizacji oświetlenia wewnętrznego: – w szkole podstawowej – w gimnazjum i liceum. Projekt realizowany będzie do końca kwietnia 2020r.

 

 1. Gmina Szemud na realizację projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Szemud” otrzyma dodatkowo ponad 86 tys. zł. Pracami termomodernizacyjnymi, przewidzianymi w niniejszym projekcie, objętych zostanie
  8 budynków stanowiących własność gminy Szemud. Kompleksowe przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach komunalnych i obiektach użyteczności publicznej pozwoli na znaczne ograniczenie strat energetycznych oraz wpłynie na racjonalizację poziomu energii zużywanej przez przedmiotowe budynki. Zmniejszenie strat ciepła w budynkach, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii, ograniczą nadmierną emisję do atmosfery pyłów i gazów cieplarnianych. Poprawa efektywności energetycznej systemów cieplnych obiektów stanowiących własność gminy przełoży się zatem bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze oddziaływania inwestycji.

Projekt realizowany będzie do końca 2019 r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.