Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
27.06 – Zarząd Województwa Pomorskiego z wotum zaufania i absolutorium

27.06 – Zarząd Województwa Pomorskiego z wotum zaufania i absolutorium

27.06 - Zarząd Województwa Pomorskiego z wotum zaufania i absolutorium

Na X Sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjęto Raport o stanie województwa pomorskiego w 2018 roku. Z tytułu rozpatrzenia raportu Zarząd Województwa otrzymał wotum zaufania. Podczas sesji radni debatowali też nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2018 rok i udzielili Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium.

Raport opisuje sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2018 r. Zawiera też działania podjęte przez Zarząd Województwa Pomorskiego na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP), w tym sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) i pozostałych programów w układzie celów strategicznych i operacyjnych SRWP, innych strategii, planów i programów, Kontraktu Terytorialnego, a także stan realizacji uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego podjętych w 2018 roku. 

Pomorskie jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk omówił Raport o stanie województwa pomorskiego. Według zawartych w nim danych województwo znalazło się wśród 25 najszybciej rozwijających się regionów Unii Europejskiej (UE). – Nasz region ma wyższą dynamikę wzrostu PKB niż średnia w kraju – mówił marszałek Struk. Jeśli chodzi o przedsiębiorczość zajmujemy 4. miejsce w Polsce. – Spadają też dysproporcje pomiędzy Trójmiastem i pozostałą częścią województwa – kontynuował Struk. Jesteśmy atrakcyjni turystycznie oraz dla inwestorów zagranicznych. A pomorskie przedsiębiorstwa są nastawione na sprzedaż produktów i usług na zagranicznych rynkach.

Sytuacja społeczno-ekonomiczna regionu

W raporcie uwzględniono wysoką atrakcyjność osiedleńczą oraz najwyższy w Polsce przyrost liczby mieszkańców. Lepszy jest też dostęp do opieki przedszkolnej i żłobkowej. Pomorskie ma jedną z najniższych w kraju stopę bezrobocia (poniżej 5 proc. na koniec 2018 r.), co przekłada się na malejące zróżnicowanie wewnątrzregionalne (największa dynamika spadku w powiatach o najwyższych wskaźnikach bezrobocia). Natomiast stopa zatrudnienia jest wyższa od średniej UE. Marszałek Struk zauważył, że województwa pomorskiego, jak i innych polskich województw, nie ominęły też trudności. Nadal rośnie dysproporcja w zatrudnieniu pomiędzy kobietami i mężczyznami. Widoczny jest deficyt pracowników (głównie dotyczy takich gałęzi jak: budownictwo, elektrotechnika, IT, motoryzacja, gastronomia, zdrowie, transport i logistyka). Natomiast optymizmem napawa dostosowanie profilu kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców oraz dynamiczny napływ imigrantów zasilających rynek pracy. Rekordowe obroty mają pomorskie porty. Nasz region jest liderem w wykorzystaniu transportu kolejowego. – Ponadto, poprawia się bezpieczeństwo na drogach, niemniej jednak wciąż niewystarczająca jest dostępność transportowa, szczególnie zachodniej części Pomorza (droga ekspresowa S6, linia kolejowa Gdynia – Słupsk) – dodał Struk. W Indeksie Sprawności Ochrony Zdrowia 2018 region zajął najwyższą lokatę spośród wszystkich województw. Na pozycję wpłynęła wysoka ocena w obszarze poprawa stanu zdrowia mieszkańców oraz efektywna gospodarka finansowa. A efektem dobrej sytuacji społeczno-ekonomicznej jest m.in. wysoka jakość oferty kulturalnej i uczestnictwo w kulturze (zajmujemy 2.miejsce w Polsce). Zajmujemy też pierwsze miejsce w Polsce jeśli chodzi o odsetek mieszkańców podłączonych do kanalizacji oraz wodociągu.

Co zrobił Zarząd?

Sejmik w 2018 r. podjął 154 uchwały. Zarząd Województwa w 2018 r. realizował działania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Jak wymieniał marszałek Mieczysław Struk chodziło m.in. o rozwój Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, wsparcie mikro, małych i średnich firm przez Pomorski Fundusz Rozwoju, działania na rzecz integracji imigrantów i realizację profilaktycznych programów zdrowotnych. Podjęto też prace nad powołaniem Pomorskiego Funduszu Obywatelskiego. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uczestniczono w programie Pomorskie Drogi do Niepodległej. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do realizacji inwestycji kolejowych w perspektywie 2021-2027 oraz zakupu elektrycznego taboru kolejowego. Zakończono projekty dotyczące termomodernizacji obiektów edukacyjnych i jednostek kultury. Realizowano przedsięwzięcia strategiczne m.in. w obszarze turystyki, edukacji, dotyczące niektórych dróg wojewódzkich, wybranych linii kolejowych, restrukturyzacji podmiotów leczniczych, edukacji. Przygotowano też plany ochrony dla wszystkich parków krajobrazowych oraz ustalono obszary chronionego krajobrazu (Doliny Raduni, Przywidzkiego oraz Otomińskiego). Przyjęto stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP (m.in. dotyczące zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, pakietu rozporządzeń Polityki Spójności UE 2021-2027). Przygotowano też opinie i poprawki legislacyjne do projektów rozporządzeń UE na lata 2021-2027, opinie do: Komitetu Regionów UE (m.in. nt. przyszłości finansów UE, strategicznej wartości Polityki Spójności, pakietu rozporządzeń UE 2021-2027), planowania regionalnego, krajowych dokumentów strategicznych (w tym KSRR 2030). Powstały też stanowiska dotyczące planów konsolidacji rynku paliw płynnych w Polsce, realizacji drogi ekspresowej S6 na całym przebiegu w POM oraz budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Burzliwa dyskusja

Po zaprezentowaniu przez marszałka Struka raportu rozpoczęła się debata. Głos zabierali zarówno radni Prawa i Sprawiedliwości (PiS), jak i Koalicji Obywatelskiej (KO). Wymieniali pozytywne i negatywne zagadnienia dotyczące naszego regionu. Jerzy Barzowski, przewodniczący klubu PiS, mówił m.in. o spadku bezrobociu nie jako sukcesie pomorskiego samorządu, ale ogólnopolskiej tendencji. Nie zgodził się z marszałkiem Strukiem co do zbyt dobrego stanu transportu drogowego i kolejowego. Piotr Zwara z PiS zaznaczył rolę dużych inwestycji drogowych jak autostrada A 1 i obwodnica Kościerzyny. Niestety zauważył też, że stan dróg wojewódzkich jest bardzo zły. Dotyczy to nawet 60 proc. z nich. Radny Dariusz Męczykowski stwierdził natomiast, że program szkolnictwa zawodowego jest wzorowy.  Danuta Wawrowska z KO stwierdziła, że w 2018 r. otwarto Centrum Zdrowia Psychicznego w Słuspku, co bylo bardzo dobrym posunięciem. Z kolei Piotr Karczewski z PiS podkreślił, że bardzo dobrą inwestycją była Pomorska Kolej Metropolitalna. Niestety częstotliwość jej kursowania oraz składy są za małe w stosunku do potrzeb pasażerów. Mówił też o ważnych remontach, które dotyczyły dróg wojewódzkich (DW) 214 i 222. Podkreślił natomiast, że bardzo zły jest natomiast stan DW 221, 201 i 235.

Po debacie odbyło się głosowanie nad raportem. Za raportem i jednocześnie udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Województwa Pomorskiego głosowało 20 radnych, a 11 było temu przeciwnych.

Radni dyskutują o absolutorium

Czerwcowa sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego to również czas podsumowania budżetu województwa. Prezentację z jego wykonania w 2018 roku przedstawił marszałek województwa Mieczysław Struk. Za udzieleniem Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium opowiedziało się 19 radnych, a 13 było przeciwko.

Dyskusja nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2018 rok była krótka. – To był wyjątkowy budżet, nakierunkowany na zrównoważony rozwój regionu. Charakteryzował się między innymi dużą zdolnością do samofinansowania inwestycji, dobrą absorbcją środków unijnych i bezpieczną płynnością – podkreślił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

– Wzorem lat ubiegłych budżet stanowi wymiar polityki regionalnej prowadzonej przez Zarząd Województwa. My, jako opozycja, tej polityki nie popieramy. Dlatego też będziemy głosować przeciwko udzieleniu absolutorium. Zaznaczę jednak, że pod względem formalnym wszystko w budżecie się zgadza – powiedział Piotr Zwara, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawiając projekt uchwały.

Budżet i jego dochody

Dochody budżetu województwa pomorskiego w 2018 roku wyniosły 1 040 835 988 zł. Ich wysokość stale wzrasta. W 2017 roku wyniosły one nieco ponad 800 mln zł, a rok wcześniej około 730 mln zł.

Największy udział w dochodach budżetu ma udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W 2018 roku było to 365 633 542 zł. Ponad 100 mln zł pochodziło z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Do dochodów własnych dolicza się również wpływy ze sprzedaży majątku własnego. To głównie nieruchomości będące własnością samorządu województwa. W minionym roku pozyskano w ten sposób ponad 13 mln zł.

Drugą po dochodach własnych pozycją są dotacje z budżetu państwa. To zarówno dotacje inwestycyjne, jak i na zadania administracji rządowej, które realizowane są przez samorząd województwa. W 2018 r. w ramach dotacji do budżetu wpłynęło 434 985 210 zł.

Oraz wydatki

W 2018 roku z budżetu województwa został wydatkowany 1 045 300 683 zł. To o około 76 mln zł mniej niż zakładano przy planowaniu budżetu. Tradycyjnie największą pozycją w wydatkach budżetowych jest organizacja transportu na terenie województwa. Na ten cel wydanych zostało 578 829 636 zł. W tej kwocie są dotacje do przewozów kolejowych i autobusowych, dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej czy zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Drugą najważniejszą pozycją w wydatkach budżetu jest dział ochrona zdrowia, polityka społeczna i rodzina. Tu wydanych zostało 131 892 894 zł. Na sprawy związane ze szpitalami wydatkowano 46 480 427 zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na modernizacje i rozbudowę budynków, zakup nowego wyposażenia medycznego w pomorskich szpitalach. Samorząd województwa dofinansował również prozdrowotne programy, takie jak np. szczepienia seniorów 65+ przeciwko pneumokokom. Na ten cel przeznaczonych zostało ponad 385 tys. zł. Ffunkcjonowanie Domu im. J. Korczaka – Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych kosztowało 6 321 315 zł.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 112 614 010 zł., w tym 51 546 951,17 zł przeznaczono teatry, z tego najwięcej, bo ponad 17 mln zł. otrzymała Opera Bałtycka. Natomiast Nadbałtyckie Centrum Kultury z budżetu województwa otrzymało 6 376 551 zł. Dotacja dla Europejskiego Centrum Solidarności wyniosła 810 tys. zł. Na nagrody dla twórców kultury przeznaczono 263 700 zł, a na stypendia 388 500 zł.

Z budżetu województwa 39 620 375 zł wydano na oświatę i edukację. W tej kwocie 2 242 533,27 zł otrzymały dwie podstawowe szkoły specjalne w Kwidzynie i Malborku oraz przedszkole dla niesłyszących w Kwidzynie. Około 8,5 mln zł otrzymały policealne szkoły w Gdyni, Gdańsku, Słupsku, Starogardzie Gdańskim i Sztumie.

Łączne zadłużenie województwa pomorskiego systematycznie spada i w 2018 roku wyniosło 218 mln zł., to np. o 113 mln zł mniej niż w 2014 roku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.