Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
24.04.2020 – Samorząd Województwa Pomorskiego uruchamia projekt grantowy „Pomorskie S.O.S.” na kwotę 10 mln złotych

24.04.2020 – Samorząd Województwa Pomorskiego uruchamia projekt grantowy „Pomorskie S.O.S.” na kwotę 10 mln złotych

Projekt jest skierowany do podmiotów, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę lub wsparcie dla osób starszych, przewlekle lub terminalnie chorych, tzn. prowadzą domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz hospicja.

O granty będą mogły się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne, a także przedsiębiorcy – osoby prawne i osoby fizyczne. Do rozdysponowania jest w sumie 10 mln zł.

– Ostatnie dni pokazały, że pacjenci i pensjonariusze, a także – co ważne – personel placówek opiekujących się osobami starszymi z chorobami przewlekłymi, są najbardziej narażani na skutki pandemii  – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk – Działania w ramach udzielania grantów obejmą wsparcie pracowników pracujących bezpośrednio z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, którzy w związku z wykonywaniem pracy w warunkach epidemiologicznych, obciążeni są ogromnym ryzykiem własnego zachorowania. Wsparcie przeznaczone będzie również na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy tych pracowników poprzez doposażenie placówek w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące i sprzęt medyczny, niezbędny do powstrzymywania rozprzestrzeniania się COVID-19 – dodaje marszałek Struk.

Ze względu na pilną potrzebę Zarząd Województwa Pomorskiego już dzisiaj postanowił o przeznaczeniu 2 milionów złotych z budżetu województwa na pierwszy etap konkursu grantowego przeznaczonego dla placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Dzięki temu już w przyszłym tygodniu będzie można składać wnioski o granty. Od połowy maja planowane jest rozszerzenie naboru wniosków grantowych również o jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty prowadzące i tworzące domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz hospicja.

Cały projekt ma być współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W materiale audio wypowiada się marszałek Mieczysław Struk

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.