Aktualności

Oferta na realizację projektu: Wydawanie Gazety Literackiej „Migotania”

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że 30 maja 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta na realizację projektu: Wydawanie Gazety Literackiej „Migotania", złożona przez Fundację Światło Literatury z siedzibą w Gdańsku.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ wykonawczy – na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ma obowiązek w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszczenia wniosku na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na okres 7 dni.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty – może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu, Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

Do pobrania: oferta Fundacji Światło Literatury

 

view szablon artykułu