Aktualności

Ważna sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu

Sejmik Województwa Pomorskiego, I sesja
Fot. Sławomir Lewandowski

Na poniedziałkowej sesji radni rozpatrzą roczne sprawozdanie finansowe województwa pomorskiego za rok 2016 rok. Jaki mamy rachunek zysków i strat?

 

Sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu za rok 2016 przedstawi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

 

Jaki mamy bilans zysków i strat?

Sprawozdanie marszałka będzie obejmowało bilans z wykonania budżetu województwa pomorskiego, bilans samorządowych jednostek budżetowych oraz łączny rachunek zysków i strat. Radni przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2016 rok zapoznają się z opinią biegłego rewidenta.

 

Statut dla WFOŚiGW

Na sesji głosowane też będą inne uchwały, w tym m.in. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Projekt przedstawi Krzysztof Trawicki, wicemarszałek województwa pomorskiego. Z kolei wicemarszałek Paweł Orłowski zapozna zebranych z informacjami dotyczącymi Oceny Zasobów Pomocy Społecznej. Początek sesji w poniedziałek o godzinie 11.00.

 

view szablon artykułu