Aktualności

Siedem wykresów, które mówią wszystko o pomorskim rynku pracy. Jest bardzo dobrze!

Ludzie różnych zawodów
Fot. ©Depositphotos/Wavebreakmedia

Tylu wolnych miejsc pracy jeszcze nie było! Pomorzanie stają się bardziej aktywni zawodowo i dzięki temu rośnie zatrudnienie, a maleje bezrobocie. W niektórych branżach brakuje wykwalifikowanych pracowników, więc chętnie przyjeżdżają do nas cudzoziemcy.

 

W 2017 r. w województwie pomorskim, jak i w kraju, sytuacja społeczno-gospodarcza pozytywnie oddziałuje na rynek pracy. Bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie, liczba wolnych miejsc pracy bije rekordy, mieszkańcy mają coraz mniejsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia, a w niektórych branżach brakuje rąk do pracy.

 

 

Jak to jest z pomorską gospodarką?

Pomorski rynek pracy jest ściśle powiązany ze stanem gospodarki. Województwo posiada stabilną pozycję, co potwierdza 5. miejsce pod względem PKB. Utrzymująca się od kilku lat korzystna koniunktura gospodarcza w kraju i w regionie przekłada się na coraz lepszą sytuację na pomorskim rynku pracy. Rozpoczęty ponad 3 lata temu wzrost przedsiębiorczości jest kontynuowany – pod względem liczby podmiotów gospodarki narodowej na 10 tys. mieszkańców, województwo pomorskie plasuje się na czwartym miejscu w kraju.

 

 

Coraz łatwiej znaleźć pracę

Rozwój przedsiębiorczości przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy – do powiatowych urzędów pracy zgłaszanych jest coraz więcej ofert pracy. Średnio każdego miesiąca 2017 r. przybywało ponad 10 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Rekordową od chwili powstania województwa pomorskiego liczbę zgłoszonych ofert pracy odnotowano w sierpniu 2017 r. – 12,3 tys. Pracodawcy najczęściej poszukują robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników wykonujących prace proste oraz pracowników usług i sprzedawców. Rośnie tez też liczba nieobsadzonych miejsc pracy – pracodawcy mają problem ze znalezieniem odpowiednich do swoich potrzeb pracowników, średnio na koniec każdego miesiąca ponad 7 tys. ofert zatrudnienia było niezrealizowanych.

Brak pracowników jest szczególnie widoczny w najlepiej rozwijających się gałęziach gospodarki: brakuje m.in. specjalistów branży technicznej, pracowników transportu i logistyki oraz sektora farmaceutyczno-kosmetycznego. Deficyt występuje również w branżach tradycyjnych, m.in. w budownictwie, gospodarce morskiej oraz turystyce i gastronomii, w sektorach usług wspólnych oraz IT, m.in. programistów, inżynierów oprogramowania oraz osoby posiadające kwalifikacje w dziedzinach finansów, rachunkowości, administracji czy zasobów ludzkich.

 

Aktywni Pomorzanie…

Zwiększony popyt na pracę pozytywnie wpływa na aktywność zawodową Pomorzan. Aktywnych mieszkańców jest coraz więcej (w II kwartale 2017 r. liczba aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 1052 tys., z tego 590 tys. – 56 proc. to mężczyźni, 463 tys. – 44 proc. to kobiety). Ponadto, Pomorskie zostało liderem w skali kraju w zakresie wzrostu liczby mieszkańców aktywnych zawodowo (w II kwartale 2017 r. w porównaniu do II kwartału 2012 r. wzrost osób aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej wynosił 17,9 proc., w kraju – 0,2 proc.).

W regionie dynamicznie rośnie też liczba osób pracujących (w II kwartale br. Pracujących w wieku 15 lat i więcej było 1005 tys., z tego 561 tys. to mężczyźni, 444 tys. to kobiety). Również pod względem wzrostu liczby pracujących, Pomorskie odnotowało, po województwie zachodniopomorskim, najwyższy wzrost w kraju (w II kwartale 2017 r. w porównaniu do II kwartału 2012 r. wzrost pracujących wynosił 23,8 proc., w kraju – 5,7 proc.).

 

Spadek bezrobocia

W związku z korzystną sytuacją gospodarczą w regionie spada poziom bezrobocia w Pomorskiem – od września 2013 r. do września 2017 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad połowę, tj. o 59,3 tys. osób. W końcu września 2017 r. było zarejestrowanych 51,6 tys. osób bezrobotnych – jest to najniższy odnotowany poziom bezrobocia od czasu powstania województwa pomorskiego, zajmujemy 4. miejsce w kraju, za województwami wielkopolskim małopolskim i śląskim.

Przyszłość – kształcenie ustawiczne

Rosnące problemy pracodawców ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy spośród osób bezrobotnych powodują, że jednym z kluczowych wyzwań na pomorskim rynku pracy staje się aktywizacja osób biernych zawodowo. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo wymaga wielu działań rozłożonych w czasie. Szansą na pilne potrzeby kadrowe pomorskich pracodawców jest podwyższanie kompetencji i kwalifikacji już zatrudnionych pracowników.Rynek pracy jest bardzo dynamiczny i szybko reaguje na zmiany zachodzące w gospodarce. Wymusza na pracownikach dostosowywanie się do jego wymagań, częstej zmiany pracy lub zawodu. W dobie dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych, zdobyte wcześniej kwalifikacje szybko się dezaktualizują, dlatego inwestowanie w poszerzanie wiedzy, podwyższanie kwalifikacji, zdobywanie nowych kompetencji przez pracowników mają istotny wpływ na podnoszenie konkurencyjności firm.

 

Co ma do zrobienia pomorski rynek pracy w 2018 r.?

Współczesny rynek pracy zakłada promowanie i ułatwianie mobilności pracowników, zarówno w wymiarze przestrzennym, wewnątrzregionalnym, międzyregionalnym, międzynarodowym, jak i zawodowym. Podejmowane są m.in. następujące działania:

  • budowanie i rozwijanie systemu wsparcia imigrantów, działania na rzecz wzmocnienia kompetencji pracowników administracji, partnerów społecznych i pracodawców (organizowane są szkolenia dla pracowników powiatowych urzędów pracy i pracodawców w zakresie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców)
  • wspieranie międzynarodowego przepływu pracowników, m.in. poprzez działania sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES, w tym tworzenie warunków i instrumentów bezpośredniego wsparcia dla reemigrantów
  • współdziałanie z instytucjami i partnerami rynku pracy, m.in. poprzez cykliczną organizację spotkań informacyjnych i szkoleń dla przedstawicieli działających w regionie agencji zatrudnienia

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej