Obrady będą odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W porządku obrad sesji podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego

Program sesji oraz dodatkowe materiały w Biuletynie Informacji Publicznej