Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/11/unnamed.jpg Opieka nad seniorem

Pięć umów i prawie 12,7 mln zł unijnej dotacji. Wsparcie usług społecznych na Pomorzu

Fot. shutterstock.com
26.11.2020
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
26.11.2020

Pomocą objętych zostanie ponad 900 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz członkowie ich rodzin. Przede wszystkim będą to seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Marszałek Mieczysław Struk podpisał kolejne umowy, na mocy których pomorskie samorządy i organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Centrum aktywności seniora w gminie Miłoradz

W Mątowach Wielkich utworzony zostanie klub seniora, w którym będą prowadzone m.in. warsztaty rękodzieła, kulinarne, fotograficzne, informatyczne i florystyczne, jak również zajęcia ruchowe: fitness, nordic walking i aquaaerobic. Seniorzy skorzystają tam też z porad prawnika, ratownika medycznego, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty czy dietetyka. Dodatkowo, w gminie Miłoradz działalność rozpocznie wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i taxi dla potrzebujących.

Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2022 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”. Jego wartość to ponad 728,4 tys. zł, z czego dofinasowanie unijne stanowi 692 tys. zł.

Kolejny etap rozwoju usług społecznych w gminie Stary Dzierzgoń

W trzech miejscowościach w gminie Stary Dzierzgoń: Lipcu, Mortągu i Monasterzysku powstaną nowe placówki wsparcia dziennego. Prowadzone tam będą m.in. warsztaty komputerowe, kulinarne i artystyczne. Dzieci i młodzież uzyskają pomoc w nauce, a ich rodzice będą mogli wziąć udział w zajęciach dotyczących komunikacji z nastolatkiem, radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych czy profilaktyki uzależnień. Z kolei w Klubie Seniora w Przezmarku będą organizowane warsztaty na temat zdrowej diety, zajęcia z psychologiem, terapia zajęciowa, rehabilitacja, aerobik, joga i taniec, a także wycieczki historyczne, kulturalne i, krajoznawcze.

Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2022 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gminy Stary Dzierzgoń. Jego wartość to 3,71 mln zł, z czego dofinasowanie unijne stanowi ponad 3,53 mln zł.

Rozwój usług społecznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka

W klubie seniora w Jasieniu i jego oddziałach w Czarnej Dąbrówce i Nożynie organizowane będą warsztaty dotyczące tematyki prozdrowotnej i kulturalnej oraz wyjazdy edukacyjno-integracyjne oraz do instytucji kultury. Seniorzy będą mogli również wypożyczać sprzęt rehabilitacyjno-wspomagający. Natomiast dzieci i rodzice w ramach tego projektu będą mogli uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, zajęciach ruchowych z trenerem oraz korzystać z poradnictwa rodzinnego. Ponadto, na terenie gminy Czarna Dąbrówka prowadzone będą usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistyczne usług asystenckie.

Projekt będzie realizowany do końca listopada 2022 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Siła Dębu”. Jego wartość to 1,95 mln zł, z czego dofinasowanie unijne stanowi ponad 1,85 mln zł.

Myśląc o rodzinie w gminach Czarne i Rzeczenica

Na terenie gmin Czarne i Rzeczenica w ramach organizacji czasu wolnego dla rodziców i dzieci zaplanowano pikniki integracyjne, spektakle teatralne, wyjścia do kina, warsztaty fotograficzne i plastyczne, lekcje bezpieczeństwa ruchu drogowego, półkolonie zimowe i letnie oraz zabawy podwórkowe. Rodziny będą mogły też skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa logopedy, psychologa czy prawnika. Poza tym w placówce wsparcia dziennego dzieciom zapewniona zostanie pomoc w nauce.

W ramach tego projektu utworzony zostanie również klubu seniora, w którym prowadzone będą warsztaty psychologiczne, zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania oraz konferencje w zakresie kardiologii i onkologii. W czasie wolnym seniorzy będą mogli uczestniczyć w warsztatach florystycznych i artystycznych, wieczorkach poetycko-literackich, wyjazdach do instytucji kultury czy piknikach integracyjnych. Wspierane będą działania na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów, w tym kurs języka angielskiego i zajęcia informatyczne. Dodatkowo, świadczone będą usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnością i długotrwale chorych.

Projekt będzie realizowany do końca lutego 2023 r. przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy w partnerstwie z samorządem gminy Rzeczenica, Stowarzyszeniem Inspiracja, Stowarzyszeniem z Otwartym Sercem i Spółdzielnią Socjalną „Klemens”. Jego wartość to ponad 4,41 mln zł, z czego dofinasowanie unijne stanowi 4,19 mln zł.

Razem w drodze Q przyszłości w powiecie bytowskim

Wparcie otrzymają dzieci objęte pieczą zastępczą, które będą mogły uczestniczyć w warsztatach z psychoedukacji, treningach umiejętności i kompetencji społecznych, zajęciach wspomagających rozwój edukacyjny oraz wyjazdach edukacyjno-integracyjny czy obozach terapeutyczno-sportowy. Z kolei młodzież przebywająca w pieczy zastępczej i przygotowująca się do usamodzielnienia skorzysta z treningów aktywizacji zawodowej i doradztwa zawodowego. Poza tym poprzez szkolenia, wyjazd integracyjne i edukacyjne doskonalone będą kompetencje osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

Prowadzona będzie także reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przede wszystkim utworzone zostaną grupy wsparcia dla rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz punkty poradni rodzinnej, w których uzyskać będzie można wsparcie psychologiczne i prawne. Z kolei dzieci będą mogły wziąć udział w treningach umiejętności, zajęciach wspomagających rozwój edukacyjny oraz wyjazdach integracyjnych.

Projekt będzie realizowany do końca kwietnia 2023 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Błękitna Wróżka” oraz samorządami gmin Miastko, Czarna Dąbrówka i Tuchomie. Jego wartość to 2,56 mln zł, z czego dofinasowanie unijne stanowi ponad 2,43 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.