Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
Oferta na realizację projektu

Oferta na realizację projektu

Klawiatura

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ wykonawczy – na podstawie art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019.668 t.j. z dnia 12.04.2019 r.)- ma obowiązek w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszczenia wniosku na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na okres 7 dni.

Zgodnie z art.19a ust.4 stawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowna decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust 5 ww ustawy, Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

Do pobrania:

 

Aktualizacja: 20 września 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 924/77/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 września 2019 r. Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Stowarzyszenie – Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją The International Centre For Information Management Systems and Services (ICIMSS), nie uznano celowości realizacji zadania pn. „Polacy nieprzeciętni – płk. Stanisław Dąbek – wystawa wirtualna” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.